Services - 34176-2022

21/01/2022    S15

Romania-Ploiești: Forestry services

2022/S 015-034176

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
National registration number: RO1590120
Postal address: prin Directia Silvica Prahova
Town: Ploiesti
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 100143
Country: Romania
Contact person: Costache Alina
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telephone: +40 244594706
Fax: +40 244595836
Internet address(es):
Main address: www.rosilva.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135368
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: regie autonoma
I.5)Main activity
Other activity: Silvicultura si exploatari forestiere

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord cadru servicii privind regenerarile artificiale in fond forestier proprietate publica a statului pe perioada 2022-2026 in cadrul Ocolului Silvic Azuga - D.S. Prahova

Reference number: 623/14.01.2022
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii privind regenerarile artificiale in fond forestier proprietate publica a statului pentru Ocolul Silvic Azuga, conform cerintelor caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret tuturor solicitarilor de clarifcari/informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 15.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 960 373.71 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

Ocolul Silvic Azuga

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatea minimă a unui contract subsecvent este de este de 1 oră manopera.

Cantitatea maximă a a unui contract subsecvent este de este de 13232 ore manopera.

Cantitatea minimă a acordului cadru este de este de 13232 oră manopera.

Cantitatea maximă a acordului cadru este de este de 52926,65 ore manopera.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 240.154,63 lei fara T.V.A.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Operatorii economici care depun ofertă, vor proba îndeplinirea condițiilor enumerate mai jos prin completarea DUAE (cât și pentru subcontractanți/terți susținători dacă este cazul), urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerinta nr. 1 Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

- cazier judiciar al ofertantului, valabil la data prezentarii.

- cazier judiciar, valabil la data prezentarii, pentru persoanelor ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Cerinta nr. 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

- certificat fiscal din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la bugetul general consolidat la momentul prezentarii,

- certificate fiscale din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la bugetele locale la momentul prezentarii,

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2)

Cerinta nr. 3. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016 .

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

- declaratie pe propria raspundere

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2).

Nota:

In cazul in care in tara de origine sau in tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se vor accepta declaratii pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, declaratii autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

Cerinta nr. 4. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 .

Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant si tert sustinator).

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

- declaratie pe propria raspundere

Persoane cu functii de decizie in cadrul Directiei Silvice Prahova: Dragos Ciomag, Crinu Oseaca, Radu Elvira, Udroiu Claudiu, Vintila Sorin, Manea Aida Valentina, Ene Mariana, Costache Alina, Poponete-Miclea Elena-Carmen.

Nota: În cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Operatorii economici care depun ofertă, vor proba îndeplinirea condițiilor enumerate mai jos prin completarea DUAE (cât și pentru subcontractanți/terți susținători dacă este cazul), urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Se prezinta DUAE obligatoriu!

Cerința nr. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Ofertantul are obligația să fie legal înregistrat şi să aibă dreptul de a furniza produsele solicitate prin prezenta documentaţie. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

Document obligatoriu: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.

Justificare: Cerința a fost impusă în virtutea art. 173 din Legea nr. 98/2016

Cerința nr. 2. Ofertantul trebuie să fie atestat pentru lucrările prevăzute la art. 6, lit. a) si/sau lit. b) din O.M. nr. 1763/2015 (Ordinul Ministrului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizeaza lucrari de regenerare si întretinere a semintisurilor si plantatiilor, lucrari de îngrijire a arboretelor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de îmbunatatiri funciare în domeniul silvic).

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

Document obligatoriu:

- se va prezenta certificat de atestare pentru domeniul B (execuție lucrări) grupa A (regenerarea pădurilor), valabilă la data prezentarii.

Justificare: Cerința a fost impusă în virtutea art. 30, alin. 5 din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic.

Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita orcarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.

Operatorii economici straini vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Operatorii economici straini vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii in cadrul procedurii, în SEAP/SICAP, în mod direct, după autentificare, avand in continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .pdf sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

2. Completarea si depunerea DUAE este obligatorie. Neprezentarea DUAE se sanctioneaza cu respingerea ofertei ca inacceptabila in baza art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

3. Modalitatea de departajare a ofertelor ce prezinta pret egal: in cazul ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in urma carora ofertantii vor depune noi oferte financiare in SEAP.

4. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

In termenul si conditiile prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartimentul Juridic al Directiei Silvice Prahova
Postal address: str. Iuliu Maniu, nr. 3
Town: Ploiesti
Postal code: 100143
Country: Romania
E-mail: office@ploiesti.rosilva.ro
Telephone: +40 244594706
Fax: +40 244595836
Internet address: www.rosilva.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022