Services - 34180-2022

Ongereviseerde computervertaling

21/01/2022    S15

Zweden-Norrköping: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 015-034180

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Nationaal identificatienummer: 202100-0696
Postadres: x
Plaats: NORRKÖPING
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
Postcode: 60176
Land: Zweden
Contactpersoon: Ulrika Furu
E-mail: ulrika.furu@smhi.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.smhi.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdbtmymga&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdbtmymga&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkelaars van QGIS-systemen

Referentienummer: 2022/85/2.3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De SMHI roept op tot een systeemontwikkelaar met expertise op het gebied van QGIS, die in eerste instantie een ontwikkelingsteam van SMHI zal ondersteunen en ondersteunen dat zich bezighoudt met ijskartering. De consultant zal meestal op afstand werken en de dienstreis zal naar verwachting ongeveer 500 uur per jaar bedragen.

Korte beschrijving van de gevraagde dienst

De SMHI roept op tot een systeemontwikkelaar met expertise op het gebied van QGIS, die in eerste instantie een ontwikkelingsteam van SMHI zal ondersteunen en ondersteunen dat zich bezighoudt met ijskartering. De consultant zal meestal op afstand werken en de dienstreis zal naar verwachting ongeveer 500 uur per jaar bedragen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72211000 Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
72212100 Diensten voor ontwikkeling van speciale software voor de industrie
72220000 Systeem- en technisch advies
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Norrköping

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De SMHI roept op tot een systeemontwikkelaar met expertise op het gebied van QGIS, die in eerste instantie een ontwikkelingsteam van SMHI zal ondersteunen en ondersteunen dat zich bezighoudt met ijskartering. De consultant zal meestal op afstand werken en de dienstreis zal naar verwachting ongeveer 500 uur per jaar bedragen.

Korte beschrijving van de gevraagde dienst

De SMHI roept op tot een systeemontwikkelaar met expertise op het gebied van QGIS, die in eerste instantie een ontwikkelingsteam van SMHI zal ondersteunen en ondersteunen dat zich bezighoudt met ijskartering. De consultant zal meestal op afstand werken en de dienstreis zal naar verwachting ongeveer 500 uur per jaar bedragen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2022
Einde: 31/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 verlenging/amper 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/02/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds, Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/06/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/03/2022
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Mercell-advertentie: https://opic.com/id/afdbtmymga

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltingsrätten i Linköping
Plaats: Linköping
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2022