Szolgáltatások - 341956-2017

31/08/2017    S166    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Pécs: Karrier-tanácsadási szolgáltatások

2017/S 166-341956

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Pécsi Tudományegyetem
AK16341
Vasvári Pál utca 4.
Pécs
7622
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
NUTS-kód: HU231

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pte.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.pte.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: egészségügy és oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Pécsi Tudományegyetem részére hallgatók toborzása az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területéről.

II.1.2)Fő CPV-kód
79634000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közvetítői szerződés alapján amerikai (USA) állampolgársággal rendelkező, valamint kanadai állampolgárságú hallgatók toborzása a Pécsi Tudományegyetem részére az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területéről.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79634000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231
A teljesítés fő helyszíne:

A toborzásra kerülő hallgatók beiratkozásának, felsőoktatási tanulmányának helye Pécs, a PTE telephelyei, a hallgatói toborzás megvalósítása: Amerikai Egyesült Államok, valamint Kanada területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Közvetítői szerződés alapján amerikai (USA) állampolgársággal rendelkező, valamint kanadai állampolgárságú hallgatók toborzása a Pécsi Tudományegyetem részére az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területéről. Nyertes ajánlattevő képes olyan megfelelően képzett és alkalmas külföldi hallgatókat toborozni a Célországban, akik megfelelnek a PTE által kínált egyetemi szintű képzések felvételi követelményeinek.

A fentiekben meghatározott célok elérése érdekében a Nyertes Ajánlattevő az alábbi tevékenységeket végzi:

1. Az Egyetem programjai/képzései iránt érdeklődő leendő hallgatók számára minden lényeges kérdést illetően tájékoztatást nyújt a képzésekről, így különösen a felvételi követelményekről, a képzések időtartamáról, a tantárgyakról, a vizsgakövetelményekről és a képzés költségeiről.

2. A képzési portfolióra vonatkozóan minden szükséges tájékoztatást megad és segítséget nyújt a jelentkezési lap kitöltéséhez.

3. Meggyőződik a jelentkezők felvételhez előírt előképzettségéről, valamint arról, hogy a jelentkezők rendelkeznek a tanulmányok végzéséhez szükséges anyagi feltételekkel.

4. Összegyűjti a jelentkezési lapokat, valamint az egyéb szükséges kiegészítő dokumentumokat a jelentkezőktől, és igazolja/hitelesíti/ellenőrzi az abban szereplő adatok megfelelőségét és valódiságát.

5. Megszervezi a felvételi eljárást a Célországban, amennyiben ez az adott program esetében a felvételi vizsgakövetelmény. A felvételi vizsgát az egyetem szakmai elvárásainak megfelelően kell kivitelezni.

6. A Toborzó Ügynök vállalja, hogy minden szükséges adminisztrációs intézkedést megtesz a felvételi vizsga megfelelő lefolytatásának érdekében, úgy mint a helyszín lefoglalása, kommunikáció a jelentkezőkkel és a jelentkezők regisztrálása.

7. A Toborzó Ügynök fedezi a felvételi vizsgához kapcsolódó kiadásokat, beleértve az esetleges bérleti díjat, szolgáltatások díját, postaköltséget és az adókat.

8. A Magyarországról érkező vizsgáztatók utazási és szállásköltsége a Toborzó ügynököt terhelik.

9. Megfelelő tájékoztatást, útmutatást nyújt a felvett jelentkezők számára a magyar tanuló vízum megszerzéséhez szükséges felkészülésben (biztosítja a szükséges formanyomtatványokat, segítséget nyújt azok kitöltéséhez és a magyar követségen zajló interjúra történő felkészüléshez).

10. Vállalja, hogy a saját költségén folytatja a képzések népszerűsítéséhez szükséges hirdetési/marketing tevékenységet, és a képzések népszerűsítését szolgáló reklám/marketing anyagok előállítását. A Toborzó Ügynök vállalja továbbá minden olyan tevékenység folytatását, amelyek alkalmasak lehetnek a Pécsi Tudományegyetem hatékony és sikeres népszerűsítésére a Célországban, ideértve – de nem kizárólagosan – hirdetési/reklám szóróanyagok, brosúrák készítését és terjesztését, újságcikkek, újsághirdetések megjelentetését (ezen tevékenységek és hirdetési anyagok költségei a Toborzó Ügynököt terhelik).

11. Amennyiben szükséges saját költségén kezdeményezi PR kapcsolatok kiépítését, találkozók, szemináriumok, előadások megszervezését.

A Toborzó Ügynök minden lényeges tájékoztatást megad az Egyetem számára:

— a Célország oktatási helyzetéről/oktatási piacáról;

— a pályázó hallgatók jelentkezéseivel kapcsolatos információkról;

— az előforduló olyan intézményi, hallgatói vagy szülői panaszokról, tapasztalatokról, észrevételekről és javaslatokról, amelyről az Egyetemnek tudnia kell.

Rendszeresen tájékoztatja az Egyetemet a tevékenységeiről és részletes éves beszámolót készít az Egyetemnek a jelen megállapodás alapján végzett tevékenységei eredményeiről.

A Toborzó Ügynök feladata összegyűjteni a jelentkezési lapokat, valamint az egyéb szükséges kiegészítő dokumentumokat a jelentkezőktől és ellenőrzi az abban szereplő adatok megfelelőségét és valódiságát. A Toborzó Ügynök ezt követően a teljes jelentkezési dokumentációt megküldi az Egyetemnek.

Az Egyetem ezt követően lebonyolítja – amennyiben az adott szakra történő felvételhez szükséges – a felvételi eljárás meghatározott szakaszát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember angol nyelvtudása / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember francia nyelvtudása / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 132-270093
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

A Pécsi Tudományegyetem részére hallgatók toborzása az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területéről

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/08/2017