Services - 34201-2022

Submission deadline has been amended by:  80373-2022
21/01/2022    S15

Poland-Częstochowa: Medical waste services

2022/S 015-034201

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
National registration number: WSzS.DEZ.26.005.2022
Postal address: ul. Bialska 104/118
Town: Częstochowa
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-200
Country: Poland
Contact person: Monika Skoczylas
E-mail: monika.skoczylas@szpitalparkitka.com.pl
Telephone: +48 343673674
Fax: +48 343673674
Internet address(es):
Main address: www.szpitalparkitka.com.pl
Address of the buyer profile: www.szpitalparkitka.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalparkitka.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

Reference number: WSzS.DEZ.26.005.2022
II.1.2)Main CPV code
90524000 Medical waste services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE. Usługa obejmuje obiekty przy ul. Bialskiej 104/118, PCK 7, Al. Niepodległości 32.

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 3 do SWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 8 do SWZ.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Podział zamówienia na części skutkowałby nadmiernymi trudnościami technicznymi wynikającymi z potrzeby skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Brak właściwej koordynacji mógłby z kolei doprowadzić do nieprawidłowej realizacji niniejszego zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

obiekty Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118, PCK 7, Al. Niepodległości 32 w Częstochowie.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE. Usługa obejmuje obiekty przy ul. Bialskiej 104/118, PCK 7, Al. Niepodległości 32.

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 3 do SWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 8 do SWZ.

3. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: kierowcy samochodu ciężarowego z uprawnieniami ADR o klasyfikacji – przewożenie odpadów medycznych, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),

4. Wymóg wskazany w pkt 3 nie dotyczy Wykonawców, którzy usługi będące przedmiotem zamówienia wykonują osobiście - prowadząc samodzielną działalność gospodarczą. Czynności w/w osób nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),

5. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia zawiera Załącznik nr 8 do SWZ (wzór umowy).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Godziny odbioru odpadów / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wymagana kwota wadium wynosi 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający, stosownie do wymogów zawartych w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: właściwą decyzję (zezwolenie, pozwolenie lub decyzję), wydaną przez właściwy organ, stosownie do grupy odpadów, dotyczącą unieszkodliwiania odpadów medycznych, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.), a w zakresie transportu odpadów medycznych - dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i nadania numeru rejestrowego.

7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

8. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zwanego dalej „JEDZ”;

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

3) w przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami, nie wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków Zamawiający nie żąda złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców

5) Szczegółowe wytyczne zawarte w Rozdz.VIII i IX SWZ.

Ciąg dalszy w Sekcji VI.3)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

1) właściwą decyzję (zezwolenie, pozwolenie lub decyzję), wydaną przez właściwy organ, stosownie do grupy odpadów, dotyczącą unieszkodliwiania odpadów medycznych, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.), a w zakresie transportu odpadów medycznych - dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i nadania numeru rejestrowego;

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, w ramach jednej umowy, co najmniej 1 usługę transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto.

Uwaga:

- w przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

- w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców samodzielnie,

- w przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej;

2) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia zostały skierowane osoby posiadające doświadczenie w realizacji usługi unieszkodliwiania odpadów medycznych niebezpiecznych (min. 1 osoba kierująca spalarnią odpadów, która posiada świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – termicznego przekształcania odpadów, po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.)

3) w odniesieniu do warunków, o którym mowa powyżej niniejszego rozdziału, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

Minimum level(s) of standards possibly required:

5. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW

5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na zasoby, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

5.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 5.3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy (Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe tych podmiotów, dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania w takim samym zakresie, w jakim zobowiązany jest złożyć te dokumenty sam Wykonawca – za wyjątkiem oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 rozdz. IX SWZ).

5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ

Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, zawartej w wyniku postępowania przetargowego w zakresie opisanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/02/2022
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego - ulica Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, Dział Zamówień Publicznych

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

za 12 miesięcy

VI.3)Additional information:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

– wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:

1) Formularz OFERTY, stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ

2) Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

a) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - § 13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, z dnia 23 grudnia 2020 r. „w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy”.

b) przepis ppkt. a) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;

4) Dowód wpłaty wadium, o którym mowa w Rozdz. X SWZ;

5) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdz. IX SWZ;

6) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ) – jeżeli dotyczy,

7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa Rozdz. VIII, pkt 5.3 SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX pkt 4-6 SWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia "RODO" zawarta jest w Rozdz.XXIII SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy (art. 505 ust.1 ustawy PZP).

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców (art. 505 ust.2 ustawy PZP).

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

5. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy Wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu odwołań przed Krajowa Izbą Odwoławczą (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 2453);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzaju kosztów postepowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022