Services - 34207-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Szeged: Sludge transport services

2022/S 015-034207

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szegedi Vízmű Zrt.
National registration number: 12634048206
Postal address: Tisza Lajos Körút 88
Town: Szeged
NUTS code: HU333 Csongrád
Postal code: 6720
Country: Hungary
Contact person: Csonka Zoltán
E-mail: csonkaz@fcsm.hu
Telephone: +36 12997420
Fax: +36 14554253
Internet address(es):
Main address: http://www.szegedivizmu.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001554542021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001554542021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Közszolgáltató
I.5)Main activity
Other activity: Víz

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Szennyvíziszap elszállítás, hasznosítás

Reference number: EKR001554542021
II.1.2)Main CPV code
90513700 Sludge transport services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A Szegedi Vízmű Zrt. szennyvíztisztító telepeinek üzemszerű működése során keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (HAK 190805) elszállítása és hasznosítása.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513700 Sludge transport services
90513800 Sludge treatment services
90513900 Sludge disposal services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU333 Csongrád
Main site or place of performance:

Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz, Külterület 02204/3 hrsz.

Algyő, Külterület 01784/2 hrsz.

II.2.4)Description of the procurement:

A Szegedi Vízmű Zrt. szennyvíztisztító telepeinek üzemszerű működése során keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (HAK 190805) elszállítása és hasznosítása.

Az elszállítandó szennyvíziszap becsült mennyisége: 18 000 tonna/év.

Az éves becsült mennyiségre vonatkozóan +/- 20%-os mennyiségi eltérés lehetséges.

A mennyiségi eltéréseket olyan előre nem látható körülmények befolyásolhatják, mint

1. Szeged szennyvízcsatornahálózatának nagyobb része egyesített, ami a beérkező tisztítandó csapadékvízzel kevert szennyvíz összes mennyiségére hatással van. 2010 és 2021 között az éves mennyiség hektikusan 45,7%-os eltéréssel változott. A mennyiségi eltérést jelentősen a csapadékvízmennyiség változása okozza. A csapadékvízzel hígított szennyvízben a tápanyag mennyisége is csökken ezzel arányban pedig az iszapszaporulat és nyersiszap tehát a víztelenített szennyvíziszap is csökken.

2. Az IPPC engedély alapján a Szeged szennyvíztisztító telepen fogadnak biogázkihozatal növelésére melléktermékeket és hulladékokat. A kezelésre fogadott melléktermékek és hulladékok 2014 és 2021 közötti mennyisége hektikusan 67,6 %-os eltéréssel változott. A mennyiségi eltéréssel arányosan változik a rothasztott iszap és ezzel arányosan a víztelenített iszap mennyisége is.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ajánlatkérő jogosult egy alkalommal a szerződést további 12 hónapra meghosszabbítani.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.

Az igazolás módja: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67.§ (4) bekezdés).

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz, a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6.§-a szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-5. §-aira, illetve 7. §-ára is.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

P1-P2. esetében a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) ajánlattevő, adott esetben kapacitást nyújtó szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének „alfa” szakaszának kitöltése.

P1. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles csatolni saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti év számviteli szabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolati példányát (kiegészítő mellékletek és adott esetben könyvvizsgálói jelentés nélkül). [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont].

Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ebben az esetben ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu címen) megtalálhatók-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel nagyságáról kell ajánlattevőnek nyilatkoznia. Eltérő pénznemben befolyt árbevétel esetében, az árbevétel összegét az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdés szerinti esetben Ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatást kell kérnie arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő mely egyéb nyilatkozatot vagy dokumentumot tekinti megfelelőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására.

P2. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti külön felhívására köteles csatolni a 321/2015. (X:30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (HAK 190805 szennyvíziszap elszállítása és hasznosítása) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített utolsó három lezárt üzleti évi beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye egynél több évben negatív volt.

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három év (2018., 2019. és 2020.) átlagában a közbeszerzés tárgyából (HAK 190805 szennyvíziszap elszállítása és hasznosítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 185 000 000, -Ft-ot, azaz a száznyolcvanöt millió forintot.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M1. esetében a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) ajánlattevő, adott esetben kapacitást nyújtó szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének „alfa” szakaszának kitöltése.

M1. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles benyújtania az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, teljesített szolgáltatásainak ismertetését legalább az alábbi tartalommal: a szerződés tárgyát, amelyből a referencia tárgya egyértelműen meghatározható, - szerződést kötő másik fél nevét és címét, - referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,- teljesítés mennyiségét - a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontját; év, hónap, nap), - nyilatkozatot a referencia munka szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont, 21. § (3a) bekezdés a) pont, 21/A. §, 22. § (1)-(2) bekezdés]

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Folyamatban lévő teljesítés esetén a teljesítésigazolással alátámasztott részteljesítésre vonatkozó bemutatásnak legalább az alkalmasság minimumkövetelményeit ki kell elégítenie.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (12) bekezdés alapján és a Kbt. 65. § (7) alapján csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább egy olyan teljesítéssel, vagy folyamatban lévő szerződésnél olyan befejezett részteljesítéssel, amelynek keretében víztelenített szennyvíziszap (HAK 190805) elszállítására és hasznosítására került sor, és az elvégzett munka mennyisége összesen nem éri el a 10 800 tonna/év mennyiséget.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért ír elő, amelyek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.

A számla, az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. §-ával és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban kerül kiegyenlítésre. A teljesítést igazoló okiratoknak a számla mellékletét kell képezniük.

Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A számla kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor, a számla kézhezvételétől számított 25. napon, vagy ha az nem munkanap, a megelőző utolsó banki napon.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 12:00
Place:

EKR

Information about authorised persons and opening procedure:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletre.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. A jelen eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján kerül sor a https://ekr.gov.hu weboldalon elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.

2. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia/csatolnia kell:

a) felolvasólapot kitöltve,

b) nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerint, szükség szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, c) az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot,

d) a kizáró okokról,

e) a közzétételi szabályok tudomásulvételéről,

f) az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben meghatalmazást,

g) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz esetén is csatolni kell a nyilatkozatot.

h) műszaki ajánlatát, amelynek tartalmaznia kell a hasznosítási tervet és a tervezett hasznosítási helyszínek befogadó nyilatkozatait. Az összesített szabad hasznosítási kapacitásnak biztosítani kell az éves tervezett maximum mennyiség (18 000 tonna + 20% = 21 600 tonna/év) befogadását.

i) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arról, hogy a szennyvíziszap szállítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges hatósági engedélyekkel a szolgáltatás megkezdésekor rendelkezni fog. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattétel benyújtáskor rendelkezik szállítási engedéllyel/engedélyekkel, nem szükséges a nyilatkozat csatolása, elegendő a teljesítésbe bevonni kívánt szállító engedélyének a másolata.

j) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arról, hogy a szennyvíziszap hasznosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges hatósági engedélyekkel a szolgáltatás megkezdésekor rendelkezni fog. A nyilatkozatban ajánlattevőnek meg kell jelölnie azokat a telephelyeket, amelyek vonatkozásában - a szolgáltatás megkezdésekor - az érvényes hatósági engedélyeket Ajánlatkérő részére átadja. A nyilatkozatnak a megjelölt telephelyek tekintetében tartalmaznia kell továbbá a telephelyek teljes, és szabad kapacitását is a 2022-2023. évre. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattétel benyújtáskor rendelkezik a hasznosítást végző telephelyek engedélyeivel, nem szükséges a nyilatkozat csatolása, elegendő a teljesítésbe bevonni kívánt hasznosítást végző telephely engedély másolatának csatolása.

k) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges érvényes hatósági engedélyekkel rendelkezni fog.

l) Ajánlattevő csatolja a nyilatkozatát arról, hogy szerződéskötésre rendelkezni fog hulladékkezelési szakmai felelősségbiztosítással 2 MHUF/káresemény és 10 MHUF/év mértékben. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattétel benyújtáskor rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással, elegendő annak másolatának csatolása.

m) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítésnek ideje alatt szakmai felelősségbiztosítással folyamatosan rendelkezni fog.

n) Ajánlattevő tegyen kifejezett jognyilatkozatot arra nézve, hogy az ajánlati fajlagos díjon túlmenően semmilyen más jogcímen nem igényel juttatást.

o) továbbá minden ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott dokumentumot köteles ajánlatához csatolni.

3. Ajánlatkérő a P1., P2., M1. alkalmassági feltételeket az alkalmassági feltételeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi magyar fordítást elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő elfogadja a két nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

5. Az időpontok a közép-európai idő szerint értendők.

6. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § szerint Ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodás másolatát, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá a közös Ajánlattevők munkamegosztását a feladatok tekintetében. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást.

7. Ha Ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kíván az alkalmassági feltételeknek megfelelni, csatolnia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti eset kivételével - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Csatolni kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást, hogy az EKR-ben teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

8. A nyertes ajánlat kiválasztása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint történik. Az Ajánlati Fajlagos Díjat 1 (egy) tonna szennyvíziszapra kell megadni, forintban (HUF), egész forintra kerekítve. A legkedvezőbb ajánlatnak az minősül, mely a legalacsonyabb nettó fajlagos díjat tartalmazza forintban megadva.

9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a alapján az EKR-n keresztül.

10. Kiegészítő tájékoztatás kérése kizárólag az ajánlatok bontását megelőzően az EKR-n keresztül lehetséges. Ajánlatkérő kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti megkeresést Ajánlattevő szerkeszthető formában (MS word) is juttassa el Ajánlatkérő részére.

11. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az EKR használatával, működésével kapcsolatos kérdések nem tartoznak a kiegészítő tájékoztatás körébe, azokat Ajánlatkérőnek nem áll módjában megválaszolni. Ezeket a kérdéseket Ajánlattevők az EKR-t üzemeltető Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.-nek tehetik fel, a www.ujvilag.gov.hu oldalon található elérhetőségeken.

12. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv, és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. előírásai szerint kell eljárni.

13. Eltérő pénznemben befolyt árbevétel esetében Ajánlatkérő az árbevétel összegét az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

15. FAKSZ: Dr. Darázs Ferenc,lajstromszám:00362

16. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap alatt 30 nap értendő.

17. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

18. A részajánlat tételének kizárásának indokai: A közbeszerzés tárgyának mennyiségi és minőségi követelményeire figyelemmel a rész ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági valamint a szakmai ésszerűséggel.

További információért lásd a felhívás VI.4.3) pontját.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.3) További információk pont kiegészítése

19. Ajánlatkérő a jelen felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában „elszállítás és hasznosítás” megfogalmazás alatt olyan adatok szolgáltatását várja el, amelyek esetében az elszállítás mellett hasznosítás is szerepelt.

20. Jelen közbeszerzési eljárást a Szegedi Vízmű Zrt. ajánlatkérő nevében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. folytatja le. Az eljárás nyertesével a Szegedi Vízmű Zrt. köt szerződést, ezért a szerződés teljesítése során az abból fakadó kötelezettségek az ajánlatkérőt önállóan és közvetlenül terhelik.

21. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít 2022. február 3. napján 10:00 órakor a szegedi szennyvíztisztító telepen, 12:00 órakor pedig az algyői telephelyén.

Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep (Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz, Külterület 02204/3 hrsz.)

Algyő Községi Szennyvíztisztító Telep (Algyő, Külterület 01784/2 hrsz.)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022