Szolgáltatások - 342488-2019

22/07/2019    S139

Magyarország-Budapest: Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

2019/S 139-342488

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000827432019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000827432019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben

Hivatkozási szám: EKR000827432019
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tényfeltáró záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv készítése az MH ARB 4 helyőrségében (Budapest, Táborfalva, Gödöllő, Nyírtelek).

A szennyezéssel érintett területeken tényfeltárási záródokumentáció, «D» kármentesítési határértéket meghaladó szennyezés esetén műszaki beavatkozási és vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációk, fakivágási tervek, valamint az egyes munkafázisokhoz kapcsolódó háttéranyagok, vizsgálati összefoglalók elkészítése, az engedélyeztetési eljárások lefolytatása, hiánypótlások teljesítése.

Tervező feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes körűen elkészítsen a szükséges helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges engedélyeket beszerezze.

A részletes leírást és követelményrendszert a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) 1. sz. mellékletét képező műszaki követelmények dokumentum tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Budapest

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Dokumentáció szállítása: HM VGH BEFKI 1135 Bp., Lehel u. 35–37;

Szakmai teljesítési helyszín: MH Anyagellátó Raktárbázis, Parancsnokság, 1163 Budapest Újszász utca 37–39. és Újszász u. 58.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés keretében tényfeltáró záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv készítése, az alábbiak szerint:

Általános feladatok:

Feladat a gépjárműmosó, illetve a két objektum területén belül az érintett tartályok környezetében tényfeltárás végzése, a teljeskörű szennyezés feltérképezés, tényfeltáró záródokumentáció és szükség esetén műszaki beavatkozási terv, illetve vízjogi létesítési eng. terv készítése, kiemelt figyelemmel a két területen található 9 db, használaton kívüli, földalatti, fekvőhengeres, szimplafalú HTO és gázolaj/benzin tárolótartályra, ill. a leromlott állapotú gépjárműmosóra.

Tervező feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes körűen elkészítsen a szükséges helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges engedélyeket beszerezze.

A beavatkozási tervekhez Tervező által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok elvégzése is a Tervező feladata, valamint a szükség szerinti helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése is.

A Tervező általános kötelezettségei a feladat teljesítése során:

— Konzultáció a Megrendelővel, az illetékes hatóságokkal

— A tényfelt. záródok., műsz. beav.-, vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal

A terveknek a vállalatba adáshoz megfelelő részletezettségűnek kell lenniük, tételes árazatlan és árazott költségvetést, műszaki ütemtervet kell tartalmazniuk;

Szűrővizsgálat végrehajtása a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet értelmében;

Engedélyezési tervdokumentációk hatóság általi jóváhagyatása, az engedélyek beszerzése;

A tervezési munkálatokhoz szükséges laboratóriumi és mintavételi munkákat végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie; A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél, a 6/2009. (IV. 14). KvVM-EüM-FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni;

Az elkészített tervdokumentációkat a hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban és jogszabályban előírt módon (papír alapú másolat, kötve + digitális adathordozón) kell leszállítani. Megrendelő részére további két (2) ezzel azonos (papír) példányt, továbbá egy példányt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani;

Az elkészült dokumentációk - a HM VGH BEFKI KÖVO szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően- hatóságok részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése. A Hatóságok által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a Hatóságok által előírt határidőre és módon, amennyiben az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a Hatóságok, mint a Megrendelő rendelkezésére kell állnia, szükség szerint személyesen;

Az esetleges igazgatási szolgáltatási díjak Megrendelőt terhelik. A Tervező megelőlegezi, megfizeti a Hatóságok által kiszabott igazgatási díjakat, majd azokról számlát nyújt be a Megrendelő részére.

A munkák megkezdését megelőzően a feladat-végrehajtásban részt vevő személyek, gépjárművek számára belépési engedélyt kell kérni Megrendelőtől;

A műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása a Megrendelőnek;

Folyamatos kapcsolattartás, lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése.

Specifikus feladatok:

A szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében mindkét területet érintően minimálisan 40 db, talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas fúráspont kialakítása, minimálisan 430 fm hosszban

A tényfeltárással várhatóan érintett terület: ~ 2 ha

A részletes leírást és követelményrendszert a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) 1. sz. mellékletét képező műszaki követelmények dok. tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) / Súlyszám: 1.5
Minőségi kritérium - Név: M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) / Súlyszám: 1.5
Ár - Súlyszám: 5
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Helyszíni bejárás:

1163 Budapest, XVI. ker. Újszász utca 37–39. és Újszász u. 58. MH Anyagellátó Raktárbázis, Parancsnokság. Ideje: 25.7.2019. 9:00 óra (helyi idő);

A részajánlati kör teljes megnevezése: Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben — MH Anyagellátó Raktárbázis, Parancsnokság, Budapest, Újszász u.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Táborfalva és MH LK

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Dokumentáció szállítása: HM VGH BEFKI 1135 Bp, Lehel u. 35-37;

Szakmai teljesítési helyszín: 2381 Táborfalva, Tartsay Vilmos út 63., MH ARB Bázisparancsnokság és MH LK Technológiai Igazgatóság

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés keretében tényfelt. záródok. és műsz. beav. terv készítése, az alábbiak szerint:

Általános feladatok:

— Táborfalva, Tartsay Vilmos út 63., MH ARB, Bázisparancsnokság. Feladat az objektum területén belül az érintett tartályok és a gépjárműmosó környezetében tényfeltárás végzése, a teljeskörű szennyezés feltérképezés, tényfelt. záródok. és szükség esetén műsz. beav. terv, illetve vízj.lét. eng. terv készítése, kiemelt figyelemmel az objektum gazdasági területén lévő 2 db üzemanyag-, 1 db HTO- tartályra és a leromlott állapotú nyitott gépjárműmosóra. A 2 db üza.tartály 5m3 és 25 m3 benzin és gázolaj tárolására használták, az 1 db HTO tartály feltehetően 5 m3.

A tényfeltárással érintett terület: ~ 1 ha

— Táborfalva, Tartsay Vilmos út 63, MH LK TI HVO.

Feladat az objektum területén belül az érintett tartályok környezetében tényfeltárás végzése, a teljeskörű szennyezés feltérképezés, tényfelt. záródok. és szükség esetén műsz. beav. terv, illetve vízj. lét.eng.terv készítése, kiemelt figyelemmel az objektum gazdasági területén lévő 4 db felszín feletti üzemanyag- és 1 db földalatti HTO- tartályra.

A tényfeltárással érintett terület: ~ 0,5 ha

Mindkét területen a tartályok használaton kívüliek, szimplafalúak, rossz állapotúak, korrodáltak. Az üza.tartályok leürítése megtörtént.

Tervezőnek a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes körűen el kell készítenie a szükséges helyszíni és laborvizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges engedélyeket beszereznie.

A beav. tervekhez Tervező által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok elvégzése is a Tervező feladata, valamint a szükség szerinti helyszíni és laborvizsgálatok elvégzése is.

A Tervező általános kötelezettségei a feladat teljesítése során:

— Konzultáció a Megrendelővel, az illetékes hatóságokkal:

— A tényf. záródok., műsz. beav. -, vízj.lét.eng. tervek elkészítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal

A terveknek a vállalatba adáshoz megfelelő részletezettségűnek kell lenniük, tételes árazatlan és árazott költségvetést, műszaki ütemtervet kell tartalmazniuk;

Szűrővizsgálat végrehajtása a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet értelmében;

A tervezési munkálatokhoz szükséges laboratóriumi és mintavételi munkákat végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie; A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél, a 6/2009. (IV. 14). KvVM-EüM-FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni;

Az elkészített tervdokumentációkat a hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban és jogszabályban előírt módon (papír alapú másolat, kötve + digitális adathordozón) kell leszállítani. Megrendelő részére további két (2) ezzel azonos (papír) példányt, továbbá egy példányt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani;

Az elkészült dokumentációk - a HM VGH BEFKI KÖVO szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően- hatóságok részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzése. A Hatóságok által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a Hatóságok által előírt határidőre és módon

Az esetleges igazgatási szolgáltatási díjak Megrendelőt terhelik. A Tervező megelőlegezi, megfizeti a Hatóságok által kiszabott igazgatási díjakat, majd azokról számlát nyújt be a Megrendelő részére.

A munkák megkezdését megelőzően személyek, gépjárművek számára belépési engedélyt kell kérni Megrendelőtől;

A műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása a Megrendelőnek;

Folyamatos kapcsolattartás, lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése.

Specifikus feladatok:

A szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében mindkét területet érintően min. 30 db, talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas fúráspont kialakítása, min. 400 fm hosszban

A két területen a tényfeltárással érintett terület nagysága összesen: 1,5 ha

A részletes követelményeket a KKD 1. sz. mellékletét képező műszaki követelmények dok. tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) / Súlyszám: 1.5
Minőségi kritérium - Név: M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) / Súlyszám: 1.5
Ár - Súlyszám: 5
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Helyszíni bejárás:

2381 Táborfalva, Tartsay Vilmos út 63., MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság és MH LK, időpontja: 2019. július 26. 10:00 óra (helyi idő)

A részajánlati kör teljes megnevezése:

Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben - MH Anyagellátó Raktárbázis, Táborfalva Bázisparancsnokság és MH Logisztikai Központ

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Gödöllő

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Dokumentáció szállítása: HM VGH BEFKI 1135 Budapest, Lehel u. 35-37;

Szakmai teljesítési helyszín: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-61., MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés keretében tényfeltáró záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv készítése, az alábbiak szerint:

Feladat az objektum területén belül az érintett tartályok környezetében tényfeltárás végzése, a teljes körű szennyezés feltérképezés, tényfeltáró záródok. és szükség esetén műsz. beav. terv, illetve vízj. lét. eng. terv készítése, kiemelt figyelemmel a területen található 22. számú épület melletti, valamint a felszámolt üza.kút közelében lévő 2 db haszn. kívüli, 25 m3 földalatti, fekvőhengeres, szimplafalú üza.tárolótartályra, ill. 1 db 100 m3 HTO tartályra.

Általános feladatok:

A szennyezéssel érintett területen tényfelt. záródok., „D” kárment. határértéket meghaladó szennyezés esetén műsz. beav. és vízjogi lét. eng. tervdokumentációk, valamint az egyes munkafázisokhoz kapcsolódó háttéranyagok, vizsgálati összefoglalók elkészítése, az eng. eljárások lefolytatása, hiánypótlások teljesítése.

Tervező feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes körűen elkészítsen a szükséges helyszíni és laborvizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges engedélyeket beszerezze.

A beavatkozási tervekhez Tervező által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok elvégzése is a Tervező feladata, valamint a szükség szerinti helyszíni és laborvizsgálatok elvégzése is.

A Tervező általános kötelezettségei a feladat teljesítése során:

— Konzultáció a Megrendelővel, az illetékes hatóságokkal:

— A tényfeltárási záródokumentáció, műszaki beavatkozási -, vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal

A terveknek a vállalatba adáshoz megfelelő részletezettségűnek kell lenniük, tételes árazatlan és árazott költségvetést, műszaki ütemtervet kell tartalmazniuk;

Szűrővizsgálat végrehajtása a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet értelmében;

Engedélyezési tervdokumentációk hatóság általi jóváhagyatása, az engedélyek beszerzése;

A tervezési munkálatokhoz szükséges laboratóriumi és mintavételi munkákat végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie; A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél, a 6/2009. (IV. 14). KvVM-EüM-FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni;

Az elkészített tervdokumentációkat a hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban és jogszabályban előírt módon (papír alapú másolat, kötve + digitális adathordozón) kell leszállítani. Megrendelő részére további két (2) ezzel azonos (papír) példányt, továbbá egy példányt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani;

Az elkészült dokumentációk - a HM VGH BEFKI KÖVO szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően- hatóságok részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése. A Hatóságok által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a Hatóságok által előírt határidőre és módon, amennyiben az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a Hatóságok, mint a Megrendelő rendelkezésére kell állnia, szükség szerint személyesen;

Az esetleges igazgatási szolgáltatási díjak Megrendelőt terhelik. A Tervező megelőlegezi, megfizeti a Hatóságok által kiszabott igazgatási díjakat, majd azokról számlát nyújt be a Megrendelő részére.

A munkák megkezdését megelőzően a feladat-végrehajtásban részt vevő személyek, gépjárművek számára belépési engedélyt kell kérni Megrendelőtől;

A műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása a Megrendelőnek;

Folyamatos kapcsolattartás, lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése.

Specifikus feladatok:

— a szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében minimálisan 15 db, talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas fúráspont kialakítása, minimálisan 150 fm hosszban.

A tényfeltárással várhatóan érintett terület: ~ 0,2 ha

A részletes leírást és követelményrendszert a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) 1. sz. mellékletét képező műszaki követelmények dok. tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) / Súlyszám: 1.5
Minőségi kritérium - Név: M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) / Súlyszám: 1.5
Ár - Súlyszám: 5
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Helyszíni bejárás:

2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-61., MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság; időpontja: 2019. július 25. 13:00 óra (helyi idő)

A részajánlati kör teljes megnevezése:

Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben - MH Anyagellátó Raktárbázis, Gödöllő Bázisparancsnokság

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Nyírtelek

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Dokumentáció szállítása: HM VGH BEFKI 1135 Budapest, Lehel u.35-37;

Szakmai teljesítési helyszín: 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 123., MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés keretében tényfeltáró záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv készítése, az alábbiak szerint:

Általános feladatok:

Feladat az üzemanyagtelep területén tényfeltárás végzése, a teljes körű szennyezés feltérképezés, tényfeltáró záródokumentáció és szükség esetén műszaki beavatkozási terv, illetve vízjogi létesítési eng. terv készítése, kiemelt figyelemmel az objektum területén lévő 4 db (2 db 50 m3-es és 2 db 25 m3-es) használaton kívüli, földalatti, fekvőhengeres, szimplafalú tárolótartályra

Általános feladatok:

Tervező feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes körűen elkészítsen a szükséges helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges engedélyeket beszerezze.

A beavatkozási tervekhez Tervező által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok elvégzése is a Tervező feladata, valamint a szükség szerinti helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése is.

A Tervező általános kötelezettségei a feladat teljesítése során:

— Konzultáció a Megrendelővel, az illetékes hatóságokkal:

— A tényfeltárási záródokumentáció, műszaki beavatkozási -, vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal

A terveknek a vállalatba adáshoz megfelelő részletezettségűnek kell lenniük, tételes árazatlan és árazott költségvetést, műszaki ütemtervet kell tartalmazniuk;

Szűrővizsgálat végrehajtása a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet értelmében;

Engedélyezési tervdokumentációk hatóság általi jóváhagyatása, az engedélyek beszerzése;

A tervezési munkálatokhoz szükséges laboratóriumi és mintavételi munkákat végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie; A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél, a 6/2009. (IV. 14). KvVM-EüM-FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni;

Az elkészült tervdokumentációkat a hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban és jogszabályban előírt módon (papír alapú másolat, kötve + digitális adathordozón) kell leszállítani. Megrendelő részére további két (2) ezzel azonos (papír) példányt, továbbá egy példányt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani;

Az elkészült dokumentációk - a HM VGH BEFKI KÖVO szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően- hatóságok részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése. A Hatóságok által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a Hatóságok által előírt határidőre és módon, amennyiben az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a Hatóságok, mint a Megrendelő rendelkezésére kell állnia, szükség szerint személyesen;

Az esetleges igazgatási szolgáltatási díjak Megrendelőt terhelik. A Tervező megelőlegezi, megfizeti a Hatóságok által kiszabott igazgatási díjakat, majd azokról számlát nyújt be a Megrendelő részére.

A munkák megkezdését megelőzően a feladat-végrehajtásban részt vevő személyek, gépjárművek számára belépési engedélyt kell kérni Megrendelőtől;

A műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása a Megrendelőnek;

Folyamatos kapcsolattartás, lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése.

Specifikus feladatok:

A szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében minimálisan 15 db, talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas fúráspont kialakítása, minimálisan 150 fm hosszban;

A tényfeltárással várhatóan érintett terület: ~ 0,2 ha

A részletes leírást és követelményrendszert a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) 1. sz. mellékletét képező műszaki követelmények dok. tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) / Súlyszám: 1.5
Minőségi kritérium - Név: M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) / Súlyszám: 1.5
Ár - Súlyszám: 5
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Helyszíni bejárás:

4461 Nyírtelek, Dózsa György út 123., MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, időpontja: 2019. július 29. 11:00 óra (helyi idő)

A részajánlati kör teljes megnevezése:

Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben - MH Anyagellátó Raktárbázis, Nyírtelek Bázisparancsnokság

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő (AK) hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Öntisztázás: AK hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)–(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. Korm.r.) 1.§ (1) bekezdése, és a 3. § (1)–(3) alapján az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. Korm.r II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a Közös AT-k mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.

Az AK a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában (EKR rendszerben) az AT-k rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdései alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. Korm.r. 8., 10., 12–16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. Korm.r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdései alapján az ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

AK hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésben foglaltakra.

A 321/2015. Korm.r. 13. § alapján AT köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (a változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nemleges nyilatkozat is benyújtandó).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1-4.részajánlati körök:

M1.) AT a 321/2015.(X.30.)Korm.r.21.§(3)a) alapján ismertesse a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónap) belül befejezett, szerződésszerűen teljesített, hatóságilag lezárt, de maximum 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, környezetvédelmi hatóság által elfogadott, kármentesítés tervezési szolgáltatásait.

Előzetes igazolási mód:

M1) A 321/2015.Korm.r.1.§(1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. Korm.r. II. Fejezetének megfelelően,az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK a 321/2015.Korm.r.2.§(5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (AT-nek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti igazolás:

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M1) a 321/2015.Korm.r.22. § (1)-(2) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás, vagy az AT saját nyilatkozata az alábbi tartalommal:

— a szolgáltatás tárgya,

— a szolgáltatás mennyisége,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontja),

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasságot kizárólag a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján, tényfeltárási záródokumentáció és/vagy műszaki beavatkozási terv készítésére vonatkozó referenciával lehet igazolni, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén az Ajánlatkérő egyenértékű referenciát is elfogad.

M2) - M4) AT a Korm.r.21.§(3)b) alapján mutassa be azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (megnevezésükkel, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével)

Ajánlatkérő szakmai tapasztalat alatt a szakmai gyakorlati időt érti.

Előzetes igazolási mód:

A 321/2015.Korm.r.1.§(1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. Korm.r. II. Fejezetének megfelelően,az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK a 321/2015.Korm.r.2.§(5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (AT-nek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti igazolás:

A Kbt.69.§(4)-(7) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M2)-M4)

Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről,

— a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajza,

— a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai,

— végzettséget vagy képzettséget és a szakértői jogosultságot igazoló dokumentumok egyszerű másolata.

Kamarai „VZ-TER”, „SZKV 1.3.”, „SZVV 3.10.” jogosultság megléte esetén AK csak a kamarai névjegyzékben történő szereplést vizsgálja, ebben az esetben az önéletrajz és végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok benyújtása nem szükséges.

AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire.

AK hivatkozik a 321/2015.Korm.r. 21/A §, és 22.§(5) bek.-re és 24. § (1) bek.-re.

AK hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónap) belül befejezett, de maximum 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legalább 1 db. a közbesz. tárgya szerinti szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek keretében a 219/2004.(VII.21.)Korm.r. megfelelően:

1. rk: legalább 15 000 m2 tervezési területen hatóságilag lezárt, beép. területen működő teleph. végzett, háztartási tüzelőolaj és benzin/gázolaj okozta szennyezés körny-i kárment. szolg.,

2. rk: legalább 11 250 m2 tervezési területen hatóságilag lezárt, beép. területen működő teleph. végzett, háztartási tüzelőolaj és benzin/gázolaj okozta szennyezés körny-i kárment. szolg.,

3. rk: legalább 1 500 m2 tervezési területen hatóságilag lezárt, beép. területen működő teleph. végzett, üzemanyag (benzin/gázolaj) okozta szennyezés körny-i kárment. szolg.,

4. rk: legalább 1 500 m2 tervezési területen hatóságilag lezárt, beép. területen, működő teleph. végzett gázolaj és benzin okozta szennyezés körny-i kárment. szolg.,

Került végrehajtásra. Az 1-4. rk. szerinti referenciáknak magukba kell foglalniuk a 219/2004.(VII.21.) K.r. alapján tényfeltárási záródokumentáció és/vagy műszaki beavatkozási terv készítését is.

Az 1. és 2. rk. tekintetében egy rk.-hoz megadott referencia a másik rk.-hoz is felhasználható, ha az abban szereplő tervezési terület(ek) nagysága (m2) az adott rész(eke)t lefedi.

M2)-M3)-M4) AT ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket az alábbiak szerint:

M2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik

— (okleveles) építőmérnöki vagy vízépítési üzemmérnöki (vagy ezekkel egyenértékű) végzettséggel,

— és a 266/2013.Korm.r. 1.mell. I.2.rész szerinti vízgazd. építmények tervezése, területi vízgazd. építmények tervezése (VZ-TER) jogosultság megszerz. szükséges.

a) okl. építőmérnökként 3 év,

b) építőmérnökként/vízépítési üzemmérnökként 5 év

Szakmai gyak.idővel.

M3) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik

— a környezetvédelmi szakértő környezetvédelem (víz- és földtani közeg védelem) területén szakértői jogosultság (SZKV.1.3.) megszerz. szüks., a 297/2009.Korm.r. 2.sz.mell. I/3.pontjában feltüntetett (vagy ezekkel egyenért.) végzettségek bármelyikével,

— és ha nem rendelkezik a 297/2009.Korm.r. 6.§(3)bek.ben felsorolt területek bármelyikében

a) egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett okl. esetén 5év,

b) főiskolai szintű képzésben vagy alapképzésben szerzett okl. esetén 8év

Szakmai gyak.idővel.

M4) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik

— a vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás részterületen szakértői jogosultság (SZVV 3.10.) megszerz. szüks., a 297/2009.Korm.r. 2.sz.mell. III/10.pontjában feltüntetett (vagy azokkal egyenértékű) végzettségek bármelyikével,

— és ha nem rendelkezik a 297/2009.Korm.r.6.§(3)bek.ben felsorolt területek bármelyikében

a) egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett okl. esetén 5 év,

b) főisk. szintű képzésben vagy legalább 8 féléves alapképzésben szerzett okl. esetén 10 év,

c) egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett okl. esetén továbbá szakirányú, legalább 2éves posztgrad. végz.esetén 5 év,

d) főisk. szintű képzésben vagy legalább 8 féléves alapképzésben szerzett okl. esetén továbbá szakirányú, legalább 2éves posztgrad. végzettség esetén 6 év szakmai gyakorlati idővel.

A szakemberek közötti átfedés nem megengedett. AK a megadott végz.kel egyenértékű végzettségeket is elfogad az alkalmasság vizsgálatakor.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1.–4.rk:

AK az igazolt teljesítés alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően az AT által kiállított számlák, és kötelező mellékletei ellenében fizeti meg annak ellenértékét, a Kbt.135.§ (1), (5) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései, és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény figyelembevételével.

AT egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme a forint.

AK előleg nyújtásának lehetőségét nem biztosítja.

A részszámlák és végszámla benyújtásának, valamint a részszámlák és végszámla kifizetésének részletes ütemezését, feltételeit, valamint egyéb fizetési - és kötbérfeltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/08/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/08/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1c) bekezdése alapján a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan — azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek — az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (1b), (4) és (6) bekezdéseire.

A IV.2.6.) pontban AK 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. A 321/2015.Korm.r. 30.§ (4) értelmében AK az M1), M2), M3) és M4) szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

b. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

c. AK a Miniszterelnökség által üzemeltetett, a Kbt. 3.§ 5a. pontjában rögzített, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplő az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozó „érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezheti.

d. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd (vagy kamarai jogtanácsos) által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása is csatolandó.

e. AK a Kbt.77.§(1) bek alapján az alábbi feltételeket határozza meg:

A bírálat során a maximálisan adható összpontszám 100pont. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 -10. A benyújtásra kerülő ajánlatok a Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint kerülnek értékelésre. Az értékelési részszempontokra való rendelkezéseket a KKD tartalmazza. AK hivatkozik a KH KÉ 2019. évi 106. számú számában megjelent útmutatójára (a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató). A pontszám az ajánlati ár értékelése tekintetében a hivatkozott útmutató 1. sz. melléklet A.1.a.pont aa) alpont szerinti fordított arányosítás (Pontszám = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin) módszerével, az M2)-M4) alkalmassági követelmények szerinti szakemberek többlet szakmai gyakorlati ideje értéklése tekintetében pedig a hivatkozott útmutató 1. sz. melléklet A.1.a.pont ab) alpont szerinti egyenes arányosítás (Pontszám = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax - Pmin) + Pmin) módszerével kerül kiszámításra.

f. A nyertes Ajánlattevő az összegezés megküldését követő 2 munkanapon belül nyújtsa be nyilatkozatát nyújtsa be nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről.

g. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.

h. A IV.2.6.) pontban AK 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

i. FAKSZ adatai: dr. Mondschein Anita (00556) Távolléte esetén: Székesi Tamás (00877)

j. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.

k. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: mértéke a nettó tervezői díj napi 0,3 %-a, max. 20 %-a. A kötbérmaximum elérése esetén AK jogosult elállni a szerződéstől.

Meghiúsulási kötbér: Mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a.

l. AT nyújtsa be:

1. Felolvasólapot (EKR elektronikus űrlap),

2. nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek. alapján (EKR elektronikus űrlap),

3. nyilatkozatát a Kbt. 67.§ (4) bek., Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)-kc) alpontok alapján (EKR elektronikus űrlap),

4. nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) bek. alapján (nemleges esetben is benyújtandó),

5. a KKD II. 7. E. pontja szerinti nyilatkozatokat,

6. a KKD szerint benyújtandó egyéb nyilatkozatokat,

7. Közös ajánlattétel esetén közös AT-k kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat.

m. A Kbt. 71. § bekezdés alapján hiánypótlás lehetősége biztosított.

n. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

o. AK helyszín bejárás lehetőségét biztosítja. A helyszín bejárások helye és időpontja részajánlati körönként kerül meghatározásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/07/2019