Services - 34259-2022

21/01/2022    S15

Poland-Karpacz: Refuse collection services

2022/S 015-034259

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Karpacz
National registration number: 230821552
Postal address: ul. Konstytucji 3 Maja 54
Town: Karpacz
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 58-540
Country: Poland
Contact person: Ewa Hirsch
E-mail: zp_karpacz@karpacz.eu
Telephone: +48 757616288
Fax: +48 757619224
Internet address(es):
Main address: www.karpacz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.platformazakupowa.pl/pn/um_karpacz/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkał

Reference number: IGN.6232.1.2022
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Zgodnie z art 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c (tj. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy), albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać każdą ilość odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

3. Zgodnie z art 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 334 196.59 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Gmina Karpacz

II.2.4)Description of the procurement:

. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Zgodnie z art 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c (tj. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy), albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać każdą ilość odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

3. Zgodnie z art 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy w drodze uchwały postanawia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jednocześnie zgodnie z ust. 3 uchwała ta może dotyczyć właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości na których jest prowadzony określony rodzaj działalności gospodarczej. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać każdą ilość odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały objęte gminnym systemem gospodarki odpadami określonymi zgodnie z uchwałą nr VII/43/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz uchwałą nr XX/230/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 299 577.10 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Karpacza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych postępowaniem,

b) aktualny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach (rejestr BDO) zgodnie z wymaganiami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 779 ze zm.).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki zostały określone w załączniku Nr 7 - Wzór umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/02/2022
Local time: 10:05
Place:

za pośrednictwem platformy - https://www.platformazakupowa.pl/pn/um_karpacz

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022