Services - 34268-2022

21/01/2022    S15

Belgium-Lier: Ornamental and pleasure gardens maintenance services

2022/S 015-034268

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stadsbestuur Lier
National registration number: BE 0207 502 301
Postal address: Paradeplein 2 bus 1
Town: Lier
NUTS code: BE212 Arr. Mechelen
Postal code: 2500
Country: Belgium
Contact person: De heer Dirk Coeckx
E-mail: dirk.coeckx@lier.be
Telephone: +32 34916163
Internet address(es):
Main address: www.lier.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/788/J0/2022
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onderhoud plantsoenen te Lier voor het stadsbestuur en OCMW Lier

Reference number: 2022/682
II.1.2)Main CPV code
77311000 Ornamental and pleasure gardens maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

zie II.1.1

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1 Onderhoud van plantsoenen Lisperpoort

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77311000 Ornamental and pleasure gardens maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE212 Arr. Mechelen
Main site or place of performance:

Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier

II.2.4)Description of the procurement:

zie II.2.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Kwalitatieve tewerkstelling / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecifieerd

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2 - Onderhoud van plantsoenen Mechelpoort

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77311000 Ornamental and pleasure gardens maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE212 Arr. Mechelen
Main site or place of performance:

Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier

II.2.4)Description of the procurement:

zie II.2.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Kwalitatieve tewerkstelling / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecifieerd

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 5 - Onderhoud plantsoenen - KMO zone Duwijckpark

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77311000 Ornamental and pleasure gardens maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE212 Arr. Mechelen
Main site or place of performance:

Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier

II.2.4)Description of the procurement:

zie II.2.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Kwalitatieve tewerkstelling / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecifieerd

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Referenties

2. Enkel voor perceel 3: Voorbehouden opdracht

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar. Uit deze referenties moet blijken dat de inschrijver grondige kennis en ervaring heeft mbt de realisatie van gelijkaardige opdrachten met een gelijkaardige omvang. Er dienen minimaal 2, maximaal 5 referenties toegevoegd te worden aan de offerte. De contactpersonen dienen eveneens vermeld te worden en kunnen door de aanbestedende overheid gecontacteerd worden. Indien blijkt dat de ervaringen van de referenties negatief zijn, kan de aanbestedende overheid beslissen de kandidaat uit te sluiten voor het verdere verloop van de procedure. Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, dient de inschrijver een grondige motivering toe te voegen waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.

2. Overeenkomstig artikel 15 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, wordt de uitvoering van perceel 5 van deze opdracht voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid.

Om in aanmerking te komen voor de uitvoering van (het voorbehouden deel van) de opdracht,

moet de betrokken onderneming aan twee cumulatieve voorwaarden voldoen:

1. Het moet gaan om een onderneming in de zin van artikel 15 van de wet inzake

overheidsopdrachten van 17 juni 2016, i.e. een onderneming die kadert in programma’s

voor beschermde arbeid.

Voor het Vlaamse Gewest gaat het, onder meer, om volgende sociale economieondernemingen:

• de sociale werkplaatsen zoals bedoeld in het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale

werkplaatsen;

• de beschutte werkplaatsen zoals bedoeld in artikel 79 van het decreet van 23

december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 en het

besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de

erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen

• de maatwerkbedrijven zoals bedoeld in het decreet van 12 juli 2013 betreffende

maatwerk bij collectieve inschakeling;

• Gelijkaardige binnenlandse en buitenlandse ondernemingen die erkend zijn

overeenkomstig andere regelgevende kaders komen ook in aanmerking op voorwaarde

dat zij aantonen dat zij aan gelijkwaardige voorwaarden voldoen.

2. De betrokken onderneming dient een werknemersbestand te hebben dat voor minstens

30% uit personen met een handicap of kansarme werknemers bestaat

Kunnen bijvoorbeeld als kansarme werknemers worden beschouwd:

• wegens hun leeftijd moeilijk inzetbare werkzoekenden (bv. jonger dan 24 jaar of

ouder dan 50 jaar);

• moeilijk te plaatsen werkzoekenden;

• leden van achtergestelde minderheden; en

• leden van maatschappelijk gemarginaliseerde groepen.

De opdrachtnemer moet in concreto aantonen dat de ervoor ingeschakelde onderneming aan de

bovenvermelde voorwaarden voldoet. Hiertoe dient hij de hiernavolgende documenten en

inlichtingen over te maken aan de aanbestedende overheid:

• een document uitgaande van de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat de betrokken

onderneming officieel erkend is als sociale economieonderneming zoals hierboven onder

punt i) omschreven of gelijkwaardig; en

• voor zover uit de voorgelegde erkenning niet blijkt dat het werknemersbestand van de

betrokken onderneming voor minstens 30% uit personen met een handicap of

kansarme werknemers bestaat: een beschrijving van het werknemersbestand van de

organisatie van de inschrijver, waarin opgave wordt gedaan van:

o het totale aantal tewerkgestelde werknemers;

o het aantal tewerkgestelde werknemers met een handicap; en

o het aantal tewerkgestelde kansarme werknemers.

In het geval waarin de erkenning niet bewijst dat aan de 30% voorwaarde wordt voldaan, maakt de opdrachtnemer de nodige documenten over aan de aanbestedende overheid die uitgaan van de bevoegde overheidsin...(zie opdrachtdocumenten)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 09:30
Place:

Stadskantoor Dungelhoeff, Paradeplein 2 bus 1 te 2500 Lier

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad Van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022