Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 342891-2022

Submission deadline has been amended by:  30546-2023
27/06/2022    S121

Magyarország-Tamási: Magasépítési munka

2022/S 121-342891

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15733438217
Postai cím: Szabadság Utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc
E-mail: polgarmester@tamasi.hu
Telefon: +36 74570800
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tamasi.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000657312022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000657312022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Katolikus Oktatási Negyed kialakítása Tamásiban

Hivatkozási szám: EKR000657312022
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Katolikus Oktatási Negyed kialakítása Tamásiban vállalkozási szerződés keretében.

A tárgyi eljárásban sor kerül: Oktatási szárny építésére, tornacsarnok, óvoda építésére, a meglévő épület részfelújítására és bővítésére.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárásban nyertes Ajánlattevő köteles az Üvegkapu alkalmazására.

A 322-es Kr. 34/A. § rendelkezései alapján Ajánlattevő már az ajánlatban nyilatkozni köteles arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. (nyilatkozatminta) Ajánlatkérő - a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként- rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka részben engedélyköteles, mely alapján a fordított adózás szabályai irányadóak. (Részletesen a dokumentációban.)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000 Szigetelési munka
45410000 Vakolás
45430000 Padló- és falburkolás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7090 Tamási Bezerédj u. 1., hrsz: 394 (és 372, 407/22 hrsz)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Főbb mennyiségek:

- Oktatási szárny építése (C jelű)

- Tornacsarnok, óvoda építése (E jelű és D jelű)

- A meglévő épület részfelújítása és bővítése (AB jelű)

- Területrendezések

­ 3 db lakóépület bontása

­ AB jelű meglévő épület (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)

­ C jelű oktatási szárny (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)

­ D jelű óvoda (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)

­ E jelű sportcsarnok (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)

­ füstelvezetés, tűzvédelem (homlokzati füstelvezetés járulékos gépköltséggel, füstelvezető kupolák 10 db - sportcsarnok vezérléssel szellőztetéssel)

­ külső munkák, udvar, park

­ belsőépítészet (AB épület, C oktatási szárny, D óvoda, E sportcsarnok)

­ sporttechnológia

­ közmű építési munkák (villamos kiváltás bejáratnál, ivóvíz nyomásfokozóval, szennyvíz, csapadékvíz, öntözőrendszer, geotermia, földgáz ellátás)

Alapterületek:

AB épület jelenleg 4 393 m2

AB bővítés 279,38 m2

AB tervezett 4 672,38 m2

C oktatási szárny 1 525,75 m2

D óvoda 996,08 m2

E sportcsarnok 2 470,40 m2

összesen 9 664,61 m2

Új építés összesen: C,D,E jelű építmények új építések, C+D+E = 4992,93 m2 (Összefüggővé válik az AB jelű meglévő épülettel, az egy egységet fog alkotni.)

Felújítás: 4393 m2

Szerkezetek AB C D E összesen:

23 Vb sáv-, talp-lemezalap (m3) 79,91 196,37 240,67 682,46 1199,41

31 vb lemez (m3) 110,97 476,04 349,55 453,34 1389,9

34 Épület acél váz (t) 5,3 15,563 20,863

Burkolatok

36 oldalfalvakolat (m2) 200,5 1491,31 2409,11 4271 8371,92

42 PVC burkolat (m2) 1255 1433 688,45 1309,5 4685,95

42 Látszóbeton burkolat(m2). 304,8 446,6 123 551,8 1426,2

48 Csapadékvíz szigetelés 359,11 627,46 645,2 2708,22 4339,99

48 Homlokzati hőszigetelés kőzetgyapot

576,11 333,84 640,96 1243,04 2793,95

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezés egy a kivitelezés alatt folyamatosan működő iskola területén fog megvalósulni.

Az AK a Kbt. 61. § (4) bek-re figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A beruházással érintett terület egy egység. Részajánlattétel esetén az egyes kivitelezők felvonulási költsége növelné a beruházás összköltségét. A kivitelezők egymás zavarása, akadályoztatása nélkül nem lennének képesek a kivitelezési munkálatokat elvégezni. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a feladat egy munkaterülethez és egy épülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt. AK álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerülő,az M2.alkköv-re bemutatott szakember alkkövben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min0hó,max36hó) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 7
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 750
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pont részletezése:

Ár kritérium alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Nettó vállalkozói díj (HUF, tartalékkeret nélkül)

Többlettapasztalat:

A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M2.alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez /meglétéhez szükséges gyakorlaton felüli alkkövben előírttal azonos tárgyú többlet szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap)

Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat.

Fentiek alapján az M2.alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe:

- amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy

- amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is.

Részletek a KD-ban.

A II.2.7 pontban megadott szerződés időtartama a munkaterület átadásával kezdődik és naptári napban értendő.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során 1 darab részhatáridőt határoz meg az alábbiak szerint:

1. részteljesítési határidő:

- C jelű épület megépítése (készre jelentése) - az AB jelű épület zavartalan, folyamatos üzemelésének fenntartása mellett - , valamint,

- a teljes beruházás 50 %-os készültségig történő elkészülte - melybe beleértendő a C jelű épület megépítése is -

a munkaterület átadásától számított 365. napig.

Részletesen a szerződéstervezetben.

Nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.

Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja.

Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát.

Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:

- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),

- a közbeszerzési eljárás tárgya,

- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,

- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását,

- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,

- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,

- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.

Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ/1. Alkalmatlan az AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók) nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon (Mo.) letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie. Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mell. felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Igazolási módok: A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:

A)

Előzetes igazolás:

Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja előzetesen az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.

Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:

Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában).

Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot (nemlegesség esetén is nyilatkozatot szükséges benyújtani erről, elektronikus űrlap formájában). AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekre.

B.) SZ/1.

Előzetes igazolás: Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja az igazolást.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A) Előzetes igazolás: M1.-M2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

M1. Ajánlattevő csatolja a 321-es Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 5 éven belül teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:

a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma, vagy e-mail címe,

b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

d) a teljesítés helye,

e) az építési beruházás mennyiségét,

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A közös AT-ként történő teljesítés esetén, ha a közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia-igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, akkor az AK olyan arányban fogadja el a referencia-igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ezeket az adatokat az AT(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés megrendelője által kiadott referencia-igazolásban meg kell adnia. (321-es Kr. 22. § (5) bek.)

M2. AT a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. AT köteles csatolni az alábbiakban részletezett dokumentumokat:

- nyilatkozat bemutatott szakemberekről,

- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);

- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett alábbi referenciákkal:

- legalább nettó 3000 m2 alapterületű épület felújítására vonatkozó referenciával, mely működő köznevelési intézményben, vagy működő közintézményben valósult meg.

Az előírt referencia egy szerződéssel, 1 referencia bemutatásával igazolható.

Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

Közintézmény: Az állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy a közszolgáltatás ellátására vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkező intézmény.

Köznevelési intézmény: A köznevelési intézmény a köznevelési alapfeladat ellátására létesített intézmény. A köznevelési intézmény jogi személy, amely - a tankerületi központ, a Magyarországon nyilvántartásba vett vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény kivételével - a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik.

M2. Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. r.szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal) rendelkező szakemberrel vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) és gyakorlattal (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök képesítés esetén min. 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés esetén min. 4 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakemberrel.

AK az M2. pontban rögzített előírás esetén elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember bemutatását, továbbá ezen képzettséggel és végzettséggel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember bemutatását is.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §-ára. Az AT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésre.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

.A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 8 darab részszámla és a végszámla nyújtható be - adott esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, vagy a pályázatra vonatkozó releváns jogszabályban foglaltaknak, a pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és adott esetben a támogatási szerződésnek/okiratnak megfelelően - a következő ütemezés szerint: Valamennyi részszámla a megelőző részszámlához képest minimum plusz 10 %-os készültségi fok elérésekor nyújtható be, a vállalkozói díj minimum 10%-áról. Részszámlák maximum 80 %-os készültségi fok eléréséig nyújthatók be. A végszámla a vállalkozói díj minimum 20 %-áról nyújtható be (Az előleg az 1. és 2. részszámlából arányosan 2,5 % - 2,5 % arányban kerül elszámolásra). A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla kiállításának napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára. Vonatkozó jogszabályok: Kbt., 2007.éviCXXVII tv., 322/2015.(X.30.)Kr., támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti. Előleg: a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a, de maximum nettó 250 000 0000,-HUF a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján.

Kötbérek, biztosítékok:

Ajánlatkérő 10 % tartalékkeretet biztosít, részletesen a szerződéstervezetben.

a) késedelmi kötbér: tartalékkeret nélkül számított nettó váll. díj napi 0,5 % , max.15%; meghiúsulási kötbér: tartalékkeret nélkül számított nettó váll. díj 15% ,

b) teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélkül számított nettó váll. díj 5%, jótállási biztosíték: nettó váll. díj - adott esetben a tartalékkeret felhasználása esetén a felhasznált tartalékkeret összegét is beleértve - 5%,

c) jótállás: 24 hónap.

További részletek a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/07/2022
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/07/2022
Helyi idő: 16:00
Hely:

EKR rendszer.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Ak felhívája a figyelmet a Kbt. 68. §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (4) és (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le. Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell:

-a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (űrlap),

- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),

- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),

- folyamatban lévő vált.bejegyzésre (nemleges is csatolandó)(űrlap)

AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges

- az ESPD-t (kitöltve),

- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (űrlap)

AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.

AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.

Ajánlati kötöttség 2 hónap=60 nap.

Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk: - adható pontsz.: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti, - alk. módszerek: ár szempontnál ford. arányosítás, minőségi szempontoknál egyenes arányosítás.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Horváth Helena Zsuzsanna (OO461)

AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén: A szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a munkaterület átadásig a nyertes AT (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös AT) rendelkezzen a megkötendő szerződés időtartamával megegyező érvényességi idejű, legalább 500 000 000,- Ft/év és káreseményenként legalább 250 000 000,- Ft összegű All Risk típusú - teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. További részletek a szerződéstervezetben.

- Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal). A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.Többváltozatú ajánlat nem tehető.

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti ki, amelynek összegszerűen meghatározott értéke: 3 000 000,- Ft. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatkérő számlaszáma: 11746029-15733438-06530000, IBAN: HU79 1174 6029 1573 3438 0653 0000, Bank: OTP Bank Nyrt., a befizetés igazolásának módja Kbt. 54. § (2) szerint.

Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek! Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetén AK egy alkalommal rendel el hiánypótlást.

Ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.

Az üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. §.

Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetén AK egy alkalommal rendel el hiánypótlást.

Az eljárás során az ajánlatkérő a kommunikációt az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet által meghatározott informatikai rendszerben folytatja.

Ajánlattevő az árazott költségvetést a .pdf formátum mellett, szerkeszthető (.xls) formában is köteles az ajánlatában csatolni.

Feltételes közbeszerzés: Megrendelő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, stb.) nyújtott be / fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére . Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a fedezet biztosítására irányuló támogatási igény elfogadásra kerül az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről.

Amennyiben a fedezet biztosítására irányuló igény (pályázat, projektjavaslat, stb). igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, a Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a szerződést -saját vagy egyéb forrás biztosításával - hatályba léptesse.

A Megrendelő kijelenti, hogy a saját vagy egyéb forrás biztosításával történő hatályba léptetés joga nem jelent erre irányuló kötelezettséget, annak kikényszerítésére a Vállalkozó nem jogosult.

A szerződés hatálybalépésére legfeljebb egy év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szankciómentesen szabadulnak a kötelemből.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/06/2022