We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 34300-2022

21/01/2022    S15

Poland-Murowana Goślina: Refuse and waste related services

2022/S 015-034300

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Murowana Goślina
National registration number: 63125859
Postal address: plac Powstańców Wielkopolskich nr 9
Town: Murowana Goślina
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-095
Country: Poland
Contact person: Ewa Wtorkowska
E-mail: zp@murowana-goslina.pl
Internet address(es):
Main address: www.murowana-goslina.pl
Address of the buyer profile: www.platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murowana Goślina przez okres 30 miesięcy

Reference number: ZP.271.20.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Murowana Goślina systemie odbioru odpadów komunalnych przez okres 30 miesięcy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Murowana Goślina, w okresie 30 miesięcy wraz z realizacją usług i obowiązków dodatkowych.

2. Zakres przedmiotowy zamówienia (dalej: ,,Usługa” lub ,,Usługi”) obejmuje:

1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Murowana Goślina (województwo wielkopolskie, powiat poznański), którzy pozostają w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych, cyklicznie u źródła (z miejsca gromadzenia odpadów, dalej: ,,MGO”), z podziałem na następujące frakcje:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zwane dalej również: ,,odpadami zmieszanymi”),

b) papier,

c) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

d) szkło,

e) bioodpady stanowiące odpady komunalne (zwane dalej również: ,,bioodpadami”).

2) odbieranie odpadów w postaci przeterminowanych leków z punktów aptecznych,

3) odbieranie od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Murowana Goślina, w systemie mobilnych zbiórek cyklicznych (Mobilne Zbiórki Odpadów Komunalnych), następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

b) zużyte opony,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

4) transport odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1-3 (zwane dalej: ,,odpadami komunalnymi”) do miejsca zbierania (zagospodarowania) odpadów, zapewnionego przez Wykonawcę i wskazanego w ofercie, zza wyjątkiem zbierania (zagospodarowania) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które to Wykonawca przekaże do Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (dalej: ,,ITPOK”),

5) przekazywanie celem zagospodarowania odpadów komunalnych w miejscu / miejscach zbierania (zagospodarowania) odpadów, zapewnianych przez Wykonawcę i wskazanego / wskazanych w ofercie, zza wyjątkiem miejsca zbierania (zagospodarowania) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które go będą przekazywane przez Wykonawcę do ITPOK,

6) zapewnienie przez cały okres realizacji usług odbioru i transportu odpadów komunalnych, miejsca / miejsc zbierania (zagospodarowania) wszystkich frakcji odpadów komunalnych, za wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

7) zapewnienie właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów:

a) papieru,

b) szkła,

c) metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

- w zakresie w jakim system deponowania odpadów przewiduje zbieranie odpadów w workach.

8) Zapewnienie świadczeń, związanych z dostawą tagów RFID (transponderów), w szczególności (precyzyjny zakres świadczenia określa OPZ oraz inne dokumenty przetargowe):

a) dostawa transponderów,

b) ich montaż na pojemnikach do odbioru odpadów,

c) instalacja, uruchomienie, wdrożenie i zapewnienie dostępu do systemu identyfikacji pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych przy użyciu technologii identyfikacji radiowej (RFID),

9) realizację usług i obowiązków powiązanych z ww. w pkt 1) –8).

3. Realizacja zamówienia musi nastąpić w sposób zapewniający:

1) osiągnięcie przez Gminę Murowana Goślina wymaganych dla niej poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,

2) ograniczenie na obszarze objętym przedmiotem zamówienia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania,

3) przestrzeganie przepisów prawa, w tym aktami prawa miejscowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa opcji poprzez zobowiązanie Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych:

1) przez okres dodatkowych 6 miesięcy, względem podstawowego okresu świadczenia usług określonego w § 2 ust. 2 umowy na 30 miesięcy. Na podstawie prawa opcji, Zamawiający ma prawo do jednostronnego wydłużenia okresu świadczenia usług do łącznie 36 miesięcy i/lub

2) w większej ilości odpadów niż przewidziana w Rozdziale XV ust. 1 OPZ, jednakże niepowodującej wzrostu wysokości należnego wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy o więcej niż 20% względem pierwotnie ustalonej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (§ 8 ust. 1 umowy).

2. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego skorzystania osobno lub łącznie, w całości lub w części, z każdej z opcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2.

3. Skorzystanie z opcji na podstawie ust. 1 pkt 1 nastąpi na następujących zasadach:

1) może dotyczyć okresu 6 miesięcy lub okresu krótszego,

2) Zamawiający jest uprawniony do kilkukrotnego skorzystania z prawa opcji, przy czym suma okresów objętych każdorazowym skorzystaniem z tego prawa, nie może przekroczyć 6 miesięcy, a każdy z okresów, o który wydłużony zostanie okres świadczenia usług przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 2 tygodnie,

3) może dotyczyć okresu następującego po okresie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

4. Skorzystanie z prawa opcji na podstawie ust. 1 pkt 2 nastąpi na następujących zasadach:

1) zwiększenie w okresie obowiązywania umowy ilości odpadów w stosunku do ilości szacunkowych, określonych w Rozdziale XV ust. 1 OPZ jednakże niepowodującego wzrostu wartości wynagrodzenia wykonawcy (§ 8 ust. 1 Umowy) więcej niż o 20%. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień jej zawarcia, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy,

2) wysokość cen jednostkowych ustalana jest na moment skorzystania z prawa opcji (obowiązują ceny jednostkowe ujęte w ofercie po ewentualnych waloryzacjach, modyfikacjach itp.),

3) skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach, Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego, wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji przed rozpoczęciem okresu podstawowego realizacji zamówienia, wymóg ciągłości wynikający ze zdania poprzedniego zostanie również zapewniony jeżeli skorzystanie z prawa opcji, a złożenie kolejnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, będzie rozdzielał okres realizacji zamówienia podstawowego.

5. W zakresie każdego z zamówień opcjonalnych (ust. 1 pkt 1-2), Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż:

1) w zakresie ust. 1 pkt 1:

a) nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem dodatkowego okresu świadczenia usług,

b) nie później niż 14 dni przed końcem okresu podstawowego, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2) w zakresie wyłącznie ust. 1 pkt 2 (tj. bez wydłużania okresu realizacji zamówienia w trybie skorzystania z prawa opcji na podstawie ust. 1 pkt 1, lecz w ramach okresu podstawowego), nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania faktury za zrealizowany odbiór odpadów, która spowoduje uzyskanie zrealizowanego zamówienia podstawowego w wartości około 95% kwoty umowy.

6. Zamówienia opcjonalne (ust. 1 pkt 1-2) nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich udzielenia, jak również nie stanowią podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu ich niezrealizowania. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji lub zaniechaniu prawa opcji jest wyłącznym, jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania wszystkich wskazanych w Rozdziale XV OPZ rodzajów (frakcji) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murowana Goślina, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.,

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2021 roku poz. 779 ze zm.) i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie transportu odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody odpadów, które będą odbierane w toku realizacji zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje co najmniej usługę/usługi w zakresie określonym w SWZ;

b) dysponował co najmniej pojazdami w zakresie określonym w SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający wymaga podpisania umowy sporządzonej wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, który zostanie uzupełniony o dane (oświadczenia / informacje) zawarte w ofercie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zawarcia umowy, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem wyznaczonym na dzień podpisania umowy.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:

1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci dokumentu, Zamawiający rekomenduje przekazanie Zamawiającemu projektu zabezpieczenia w celu jego akceptacji, najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy,

2) do przekazania umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/02/2022
Local time: 11:30
Place:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt IV.2.2

2. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowywanie i otwarcie ofert za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nie jest jawne.

4. Przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie internetowej Postępowania poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7 P.z.p., przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w szczególności:

1) odbioru, transportu i/lub zagospodarowania odpadów komunalnych w większej ilości niż przewidziana w Rozdziale XV ust. 1 OPZ, w tym również po jej ewentualnym zwiększeniu wskazanego limitu na skutek skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,

2) odbioru, transportu lub zagospodarowania innych frakcji odpadów komunalnych niż przewidziane w OPZ,

3) realizacji przez Wykonawcę podobnych usług lub obowiązków, niż przewidziane w SWZ, a związanych z przedmiotem zamówienia,

4) realizacji usług odbioru, transportu lub zagospodarowania odpadów komunalnych w innym terminie niż wskazany w Rozdziale V SWZ.

3. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone:

1) na analogicznych warunkach jak ustanowione dla zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem różnic wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia uzupełniającego, w tym w zakresie warunków finansowych realizacji zamówienia podobnego. Zamówienie podobne zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji, których przedmiotem może być m.in. wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, tytułem świadczenia usług,

2) jednokrotnie lub kilkukrotnie,

3) do maksymalnej wartości 50% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, pierwotnie wskazanego w § 8 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ (w brzmieniu pierwotnym).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Urząd Zamówień Publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022