Supplies - 343313-2022

27/06/2022    S121

Poland-Częstochowa: X-ray devices

2022/S 121-343313

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
Postal address: ul. Mirowska 15
Town: Częstochowa
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42 -200
Country: Poland
Contact person: Barbara Kowalkowska- w sprawach proceduralnych
E-mail: zp@zsm.czest.pl
Telephone: +48 343702135
Fax: +48 343702134
Internet address(es):
Main address: www.zsm.czest.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zsm.czest.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zsm-czest.logintrade.net/zapytania_email,89813,5cec4ddd467721bc2fa142a931732ac5.html
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Reference number: MSZ/ZP/PN/05/2022
II.1.2)Main CPV code
33111000 X-ray devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z podziałem na 3 pakiety.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet Nr 1- Sterylizator parowy wraz z osprzętem/wyposażeniem sterylizatora niezbędnym do utrzymania procesu prawidłowej sterylizacji

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL2 Makroregion południowy
Main site or place of performance:

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa

II.2.4)Description of the procurement:

Sterylizator parowy wraz z osprzętem/wyposażeniem niezbędnym do utrzymania procesu prawidłowej sterylizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami określa Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 - Cyfrowy aparat RTG wraz z osprzętem (2 komplety) wraz z montażem i dostosowaniem pomieszczeń

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL2 Makroregion południowy
Main site or place of performance:

Obiekty w SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, przy ul. ul. Mirowska 15 oraz przy ul. Mickiewicza 12 42-200 Częstochowa

II.2.4)Description of the procurement:

Cyfrowy aparat RTG wraz z osprzętem (2 komplety) wraz z montażem i dostosowaniem pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami określa Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet Nr 3 - System ucyfrowienia aparatu RTG wraz z osprzętem

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111200 X-ray workstations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa

II.2.4)Description of the procurement:

System ucyfrowienia aparatu RTG wraz z osprzętem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami określa Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamówienie zostanie zrealizowane w oparciu o warunki zawarte w projekcie umowy stanowiący załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/08/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/08/2022
Local time: 10:30
Place:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://zsm-czest.logintrade.net/zapytania_email,89813,5cec4ddd467721bc2fa142a931732ac5.html

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert w siedzibie Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający żąda by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:

1) Powiadomienie/Zgłoszenie lub Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r (t.j. Dz. U. 2022, poz. 974) – dotyczy urządzenia (sterylizator) z pakietu Nr 1 i urządzenia (aparatu RTG) z pakietu Nr 2.

2) Materiałów potwierdzających parametry oferowanego sprzętu tj. materiały producenta w tym min.: foldery, opisy lub katalogi potwierdzające spełnianie wymagań opisanych przez Zamawiającego oraz parametrów określonych

w Załączniku nr 1 do SWZ z zaznaczeniem, której pozycji dotyczą.

Dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnianie parametrów technicznych postawionych przez Zamawiającego. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. – dotyczy wszystkich pakietów.

Zgodnie z treścią art. 310 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KIO Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17A Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 2245877701
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 2245877701
Fax: +48 2245877701
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

Szczegółowe wytyczne dotyczące środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom zostały opisane w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 2245877701
Fax: +48 2245877701
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/06/2022