Supplies - 344204-2020

22/07/2020    S140

Poland-Bydgoszcz: Medical breathing devices

2020/S 140-344204

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
National registration number: pl
Postal address: ul. Seminaryjna 1
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 85-326
Country: Poland
Contact person: mgr Ksenia Sondej
E-mail: zampub@kpcp.pl
Telephone: +48 523256795
Fax: +48 523256609

Internet address(es):

Main address: www.kpcp.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.kpcp.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia medycznego na utworzenie nowych miejsc świadczeń opieki długoterminowej –nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach domowych dla pacjentów KPCP w Bydgoszczy

Reference number: 22 Z PN 20
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia jest:

— pakiet 1: respirator – aparat do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej wraz z akcesoriami – 30 kpl.,

— pakiet 2: koncentrator tlenu o przepływie 0,5–5 l wraz z akcesoriami – 30 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-1 i 1-2 SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 186) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. UE L 117 z 5.5.2017, str. 1 ze zm.) – nie dotyczy pakietu 1: poz. 32, 33, 34, 35 i 36 Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Respirator – aparat do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej wraz z akcesoriami – 30 kpl.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Respirator – aparat do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej wraz z akcesoriami – 30 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 16/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr RPKP.06.01.01-04-0090/17.

II.2.14)Additional information

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

— cena 60 %,

— właściwości techniczne 40 %.

2. Termin wykonania zamówienia – w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 16.11.2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Koncentrator tlenu o przepływie 0,5–5 l wraz z akcesoriami – 30 kpl.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157810 Oxygen therapy unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Koncentrator tlenu o przepływie 0,5–5 l wraz z akcesoriami –30 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 16/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr RPKP.06.01.01-04-0090/17.

II.2.14)Additional information

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

— cena 60 %,

— właściwości techniczne 40 %.

2. Termin wykonania zamówienia – w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 16.11.2020.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

2. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – złoży aktualne na dzień złożenia dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.2a SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych,

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.3 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 11.4 SIWZ stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 11.2a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 11.3 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 11.4 SIWZ stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe zasady realizacji dostawy oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 7a i 7b do SIWZ (www.kpcp.pl).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/08/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/08/2020
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych (wejście F, parter).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Termin związania ofertą: 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

2. Kwota wadium wynosi: pakiet 1 – 17 000,00 PLN, pakiet 2 – 1 600,00 PLN.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4. Do oferty w celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, należy złożyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 15 SIWZ

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 SIWZ.

6. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego – złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:

6.1. deklaracja zgodności, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 186) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. UE L 117 z 5.5.2017, str. 1 ze zm.) – nie dotyczy pakietu 1: poz. 32 (dodatkowego zapasowego paska mocującego), poz. 33 (dodatkowej silikonowej wkładki i dodatkowego zapasowego paska mocującego), poz. 34 (zapasowego paska mocującego), poz. 35 (dodatkowego zapasowego paska mocującego) i poz. 36 (dodatkowego zapasowego paska mocującego);

6.2. katalog lub folder lub specyfikacja techniczna z wyraźnym zaznaczeniem zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 1-1 i 1-2 do SIWZ;

6.3. dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych w opisach przedmiotu zamówienia (złożyć w przypadku, gdy dokumenty wskazane w pkt 10.2 SIWZ nie potwierdzają spełnienia postawionych wymagań);

6.4. raport – wydruk z zaoferowanego aparatu – zawierający informacje dotyczące monitorowania następujących parametrów: ciśnień terapeutycznych, objętości oddechowych (VTe), częstości oddechów (RR), chrapania, OA, CA, H, AHI, przecieków powietrza, krzywych oddechowych „breath-by-breath”, z możliwością jednoczesnej analizy saturacji w przypadku dołączenia zintegrowanej przystawki do pomiaru SpO2 – dotyczy pakietu 1 poz. 27;

6.5. oświadczenie Wykonawcy dotyczące warunków dekontaminacji w zakresie przedmiotu zamówienia z pakietu 1 poz. pozycja 30, 32, 33, 34, 35 i 36 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

7. Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy:

7.1. wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1...);

7.2. wypełniony i podpisany formularz cenowy (zał. nr 2...);

7.3. wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. nr 3);

7.4. katalog lub folder lub specyfikacja techniczna z wyraźnym zaznaczeniem zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów punktowanych określonych w opisach przedmiotu zamówienia;

7.5. dowód wniesienia wadium;

7.6. pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

8. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie zastosuje procedury odwróconej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.4 SIWZ i 24.5 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrującej odwołanie, stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/07/2020