Supplies - 344266-2020

Submission deadline has been amended by:  359319-2020
22/07/2020    S140

Poland-Kielce: Protective and safety clothing

2020/S 140-344266

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Postal address: ul. Grunwaldzka 45
Town: Kielce
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 25-736
Country: Poland
Contact person: Sebastian Szaniawski
E-mail: zamowienia@wszzkielce.pl
Telephone: +48 413671339
Fax: +48 413660014

Internet address(es):

Main address: http://bip.wszzkielce.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.wszzkielce.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SPZOZ
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa odzieży ochronnej dla personelu medycznego WSzZ w Kielcach wraz z użyczeniem urządzeń obsługujących dystrybucję ubrań w ramach projektu pn. „Stop wirusowi!”

Reference number: EZ/ZP/105/2020/ESŁ
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży ochronnej dla personelu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z użyczeniem urządzeń obsługujących dystrybucję ubrań w ramach projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się Covid-19 w województwie świętokrzyskim”.

Przedmiotem dostawy jest 6 700 kompletów odzieży ochronnej (bluza + spodnie) dla personelu medycznego wraz z użyczeniem 4 szt. urządzeń obsługujących dystrybucję ubrań. Szczegóły w zakresie przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy oraz załącznik nr 3a do SIWZ – wzór umowy użyczenia urządzeń obsługujących dystrybucję ubrań.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem dostawy jest 6 700 kompletów odzieży ochronnej (bluza + spodnie) dla personelu medycznego wraz z użyczeniem 4 szt. urządzeń obsługujących dystrybucję ubrań. Szczegóły w zakresie przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji jednorazowej dostawy całości asortymentu wraz z montażem urządzeń obsługujących dystrybucję ubrań / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się Covid-19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, RPSW.09.02.03-26-0009/20.

II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4 oraz spełniają poniżej określone warunki, tj.:

1) posiadają właściwe zdolności techniczne i/lub/ zawodowe rozumiane jako:

— zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum jedną dostawę, której zakres obejmował dostawę odzieży ochronnej używanej w warunkach szpitalnych w ilości minimum 2 000 szt. wraz z montażem urządzeń obsługujących dystrybucję ubrań na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o łącznej wartości zrealizowanej dostawy brutto minimum 120 000,00 PLN (Wykonawca składa stosowne oświadczenie w dokumencie JEDZ/ESPD w części IV/C ppkt 1b).

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 12 ppkt 1–2 może spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie, lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 uPzp);

2) Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5 w następującym zakresie:

— iż, w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacji, lub w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp – (Wykonawca / podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD),

— iż Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2 uPzp – (Wykonawca / podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD),

— iż, Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1–4 uPzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania –art. 24 ust. 5 pkt 4 uPzp (Wykonawca / podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dostaw wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie dostawy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowód, iż dostawy zostały wykonywane należycie, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenia Wykonawcy (Wykonawca składa stosowną informację w JEDZ/ESPD w części IV/C ppkt 1b).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Dostawa jednorazowa całości asortymentu wraz z montażem urządzeń obsługujących dystrybucję ubrań winna być zrealizowana w terminie max. 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Jest to termin maksymalny realizacji zamówienia. W przypadku gdy w kryterium termin dostawy jednorazowej całości asortymentu wraz z montażem urządzeń obsługujących dystrybucję ubrań Wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji w zaproponowanym terminie.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja Zamawiająca nie mogła przewidzieć oraz zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. O zaistnieniu przedmiotowych przesłanek uprawniających do procedury przyspieszonej przesądzają okoliczności ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania, na mocy rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491).

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/08/2020
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/08/2020
Local time: 11:00
Place:

W dziale zamówień publicznych WSzZ, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 32 SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wyk. składa wraz z ofertą:

— oświadczenie Wyk., składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ tj. (JEDZ/ESPD) – wzór oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi zał. nr 4 do SIWZ,

— oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wyk. (art. 22a uPzp), składanego w oparciu o art. 25a ust. 3 pkt 1 uPzp, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp – w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ – w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, tj. (JEDZ/ESPD) – wzór oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi zał. nr 4 do SIWZ.

Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty w tym dowody na potwierdzenie, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, tj.:

— wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ),

— wypełniony i podpisany szczegółowy formularz asortymentowo-cenowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),

— dowód wniesienia wadium,

— dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ.

W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,

— w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika,

— w przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 uPzp) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ww. Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.wszzkielce.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grup/y kapitałowej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami zostały określone w pkt 31–33 SIWZ. Oświadczenia i dokumenty, jakie będzie musiał złożyć Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, określa §5 pkt 1, 4, 5, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 27.7.2016 poz. 1126. oraz pkt 15 SIWZ dostępny pod adresem: (ww.bip.wszzkielce.pl). Zamawiający będzie wymagał, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art .22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wym. w pkt 15 ppkt 7 a, b, c, d SIWZ. Dokumenty dla pomiotów zagranicznych określa § 7 jw. rozp. jw. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zam. a Wyk. odbywa się przy użyciu mini Portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami zostały określone w pkt 31–33 SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/07/2020