Services - 34435-2022

Submission deadline has been amended by:  99156-2022
21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: Systems support services

2022/S 015-034435

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
National registration number: 00164381
Postal address: Stromová 1
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 81330
Country: Slovakia
Contact person: Milan Orešanský
E-mail: milan.oresansky@minedu.sk
Telephone: +421 259374365
Fax: +421 2212345498
Internet address(es):
Main address: www.minedu.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/603
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435621
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435621
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

SLA podpora prevádzky a rozvoja informačného systému RIAM

Reference number: 435621
II.1.2)Main CPV code
72253200 Systems support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky sú služby komplexnej podpory prevádzky zahŕňajú zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a bezpečnej prevádzky IS RIAM v súlade s aktuálnymi platnými funkčnými a nefunkčnými požiadavkami, vrátanie riešenia incidentov. Súčasťou Služieb podpory prevádzky sú aj malé zmeny funkčnosti, konfigurácie a nastavení IS RIAM vynútené zmenami prevádzkového prostredia Objednávateľa a udržiavanie aktuálnosti príslušnej dokumentácie.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72250000 System and support services
72261000 Software support services
72222300 Information technology services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava,

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky sú služby komplexnej podpory prevádzky zahŕňajú zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a bezpečnej prevádzky IS RIAM v súlade s aktuálnymi platnými funkčnými a nefunkčnými požiadavkami, vrátanie riešenia incidentov. Súčasťou Služieb podpory prevádzky sú aj malé zmeny funkčnosti, konfigurácie a nastavení IS RIAM vynútené zmenami prevádzkového prostredia Objednávateľa a udržiavanie aktuálnosti príslušnej dokumentácie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 108 766.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uvedené podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní platia pre celú zákazku.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi

a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri

vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname

hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo

potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.

Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 zákona overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona

cez informačné systémy verejnej správy portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má verejný obstarávateľ prístup k dokladu

podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona. Ostatné doklady predkladá uchádzač v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona v znení účinnom do 01. 12. 2019

nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) zákona v konkrétnom

procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne vykonanú predmetnú aktualizáciu v zozname

hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám

prostredníctvom príslušného informačného systému oversi.sk.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 31/03/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.

b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.

c) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodv IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/603.

Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

d) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.

e) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje na predmet zákazky vo výške 20 000,- EUR.

f) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu Zmluvy.

g) Lehota na poskytnutie súčinnosti potrebnú na uzavretie zmluvy je v súlade s §56 ods.8 zákona o verejnom obstarávaní 10 pracovných dní, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

h) úspešný uchádzač je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy povinní byť poistení voči zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri plnení tejto Zmluvy, a to vo výške predloženej ceny počas celého zmluvného obdobia.

i) Informácia k bodu IV.2.4) tohto oznámenia: Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.

j) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nebolo identifikované ako zelené obstarávanie a ani ako obstarávanie zamerané na sociálne ani inovatívne aspekty.

k) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení a v SP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

l) Plynutie lehôt v prípade elektronickej komunikácie je počítané odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi cez IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022