Services - 34436-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Prievidza: Refuse and waste related services

2022/S 015-034436

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Prievidza
National registration number: 00318442
Postal address: Nám. Slobody 14
Town: Prievidza
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Postal code: 97101
Country: Slovakia
Contact person: Iveta Krajčíková
E-mail: iveta.krajcikova@prievidza.sk
Telephone: +421 465179601
Internet address(es):
Main address: www.prievidza.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436422
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://prievidza.eranet.sk
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zber, preprava, uloženie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zberných nádob a vyložených biodergadovateľných sáčkov

Reference number: 7024/2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zber, preprava biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zberných nádob s objemom 240 litrov z hromadnej bytovej výstavby k. ú. Prievidza a vyložených biodegradovateľných sáčkov (objem 10 l) s obsahom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z individuálnej bytovej výstavby k. ú. Prievidza, vrátane jej mestských častí a to k. u. Veľká Lehôtka, k. ú. Malá Lehôtka, k. ú. Hradec a uloženie do zariadenia na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 745 689.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

k. ú. Prievidza, vrátane jej mestských častí a to k. u. Veľká Lehôtka, k. ú. Malá Lehôtka, k. ú. Hradec.

II.2.4)Description of the procurement:

Zber, preprava biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zberných nádob s objemom 240 litrov z hromadnej bytovej výstavby k. ú. Prievidza a vyložených biodegradovateľných sáčkov (objem 10 l) s obsahom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z individuálnej bytovej výstavby k. ú. Prievidza, vrátane jej mestských častí a to k. u. Veľká Lehôtka, k. ú. Malá Lehôtka, k. ú. Hradec a uloženie do zariadenia na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 745 689.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Prípadný zápis uchádzača verejný obstarávateľ overí podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO prostredníctvom webového portálu oversi.sk; tento doklad nie je potrebné predkladať, ak ide o uchádzača, o ktorom sú tieto informácie dostupné z predmetného portálu.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2022
Local time: 13:00
Place:

Otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom funkcionality "Otváranie ponúk online" systému ERANET. Pre tento účel nebude nutná prezenčná prítomnosť uchádzačov.

Information about authorised persons and opening procedure:

Na online otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Prijaté ponuky bude posudzovať a vyhodnocovať komisia, zriadená pre tento účel. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://prievidza.eranet.sk

2. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným Európskym dokumentom (JED-om).

3. Po predložení JED môže verejný obstarávateľ kedykoľvek v priebehu postupu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie všetkých alebo niektorých podporných dokumentov preukazujúcich skutočnosti uvedené v JED nevyhnutných na zabezpečenie riadneho vykonania postupu verejného obstarávania. Podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní je uchádzač povinný doručiť príslušné doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

4.Vyhodnocovanie ponúk vykoná komisia podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s §66 ods. 7 a §55 ods. 1, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa §53 u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.

5. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022