Services - 34472-2022

21/01/2022    S15

Polska-Radzyń Podlaski: Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

2022/S 015-034472

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Biała 185 B
Miejscowość: Radzyń Podlaski
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 21-300
Państwo: Polska
E-mail: biuro@zzok-adamki.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zzok-adamki.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zzok-adamki.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)

Numer referencyjny: 1/ZP/2022
II.1.2)Główny kod CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne):

1) odpady te powstają w wyniku sortowania odpadów opakowaniowych suchych jako frakcji zbieranej selektywnie (w tym odpadów z grupy 15 01) na linii sortowniczej po wysortowaniu frakcji materiałowych nadających się do recyklingu i ponownego użycia tj. metalu, papieru, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,

2) odpady są poddawane separacji magnetycznej i separacji pneumatycznej,

3) przewidywany poziom wtrąceń w odpadach oznaczonych kodem 19 12 10 wynosi:

- metal – max 1% (są to drobne elementy metali nieżelaznych),

4) odpady są zbelowane przez Zamawiającego na prasie belującej w postaci kostek wiązanych drutem stalowym,

5) odpady będą przekazywane Wykonawcy loco instalacja Zamawiającego i ładowane na środki transportu Wykonawcy na koszt Zamawiającego i ważone na wadze Zamawiającego,

6) średni czas załadunku jednego samochodu wynosi 30 min, natomiast waga jednego ładunku odpadów wynosi ok 20 Mg,

7) odbiór odpadów przez Wykonawcę następował będzie w dni robocze w godz. 7.00-20.00,

8) Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Instalacji Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

W 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy, Zamawiający przewiduje odbiór odpadów w ilości 2 000 Mg.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż wskazane powyżej ilości odpadów przewidziane

do odbioru w okresie obowiązywania umowy mają jedynie charakter szacunkowy. Faktyczna ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia będzie uzależniona od potrzeb wynikających z prowadzonej przez Zamawiającego działalności. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, jeżeli faktyczne zapotrzebowanie na usługi objęte przedmiotem zamówienia w okresie jego realizacji będzie mniejsze od zakładanego, wskazanego powyżej, z tym, że minimalną masę odpadów zapewnioną do odbioru przez Wykonawcę określa się na poziomie 1 500 Mg.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Odpady przekazywane będą Wykonawcy z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.o, Instalacja Biała 185b (21-300 Radzyń Podlaski), gmina Radzyń Podlaski, powiat radzyński, województwo lubelskie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne):

1) odpady te powstają w wyniku sortowania odpadów opakowaniowych suchych jako frakcji zbieranej selektywnie (w tym odpadów z grupy 15 01) na linii sortowniczej po wysortowaniu frakcji materiałowych nadających się do recyklingu i ponownego użycia tj. metalu, papieru, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,

2) odpady są poddawane separacji magnetycznej i separacji pneumatycznej,

3) przewidywany poziom wtrąceń w odpadach oznaczonych kodem 19 12 10 wynosi:

- metal – max 1% (są to drobne elementy metali nieżelaznych),

4) odpady są zbelowane przez Zamawiającego na prasie belującej w postaci kostek wiązanych drutem stalowym,

5) odpady będą przekazywane Wykonawcy loco instalacja Zamawiającego i ładowane na środki transportu Wykonawcy na koszt Zamawiającego i ważone na wadze Zamawiającego,

6) średni czas załadunku jednego samochodu wynosi 30 min, natomiast waga jednego ładunku odpadów wynosi ok 20 Mg,

7) odbiór odpadów przez Wykonawcę następował będzie w dni robocze w godz. 7.00-20.00,

8) Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Instalacji Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

W 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy, Zamawiający przewiduje odbiór odpadów w ilości 2 000 Mg.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż wskazane powyżej ilości odpadów przewidziane

do odbioru w okresie obowiązywania umowy mają jedynie charakter szacunkowy. Faktyczna ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia będzie uzależniona od potrzeb wynikających z prowadzonej przez Zamawiającego działalności. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, jeżeli faktyczne zapotrzebowanie na usługi objęte przedmiotem zamówienia w okresie jego realizacji będzie mniejsze od zakładanego, wskazanego powyżej, z tym, że minimalną masę odpadów zapewnioną do odbioru przez Wykonawcę określa się na poziomie 1 500 Mg.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdz. III SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie PLN: dwa tysiące), w formach określonych w Rozdz. VIII SWZ.

2. Zamawiający – na podstawie art. 139 PZP – informuje, że w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy: prace fizyczne przy wykonywaniu czynności przetwarzania odpadów.

UWAGA:

Szczegółowe określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tego wymagania, a także związanych z niespełnieniem tych wymagań sankcji i rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

8. Zamawiający wyklucza z postępowania:

1) wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SWZ;

2) wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ust. 1 ustawy PZP;

3) wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzi wobec nich przesłanka określone w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy PZP.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:

1) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wskazany w ust. 1 pkt 1 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane, przy czym usługa odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne):

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada aktualne zezwolenie w zakresie przetwarzania odpadów objętych zamówieniem, wydane przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Ilość odpadów wymieniona w zezwoleniu nie może być mniejsza niż ilość wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia;

b) posiada odpowiedni wpis do rejestru, o którym mowa art. 49 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH ZŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

A. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1.Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (jednolity dokument), zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ:

1) W części IV formularza JEDZ pod nazwą „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, tj. do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. W takim wypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji), Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 126 ust. 1 PZP).

2)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jednolity dokument składa każdy z tych wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z jednolitym dokumentem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2.Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 PZP, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ – o ile dotyczy.

3.Podmiotowe środki dowodowe dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni):

1)Kopia aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów objętych zamówieniem, wydanego przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów, wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.);

2)Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego wpisu do rejestru, o którym mowa art. 49 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;

3.Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdz. VI cz. A ust. 2, składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub też z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.Podmiotowe środki dowodowe dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni):

1)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w :

a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,

b)art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2)Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.

3)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – wraz z zaświadczeniem Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

4)Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wraz

z zaświadczeniem innym dokumentem Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 3 SWZ:

a)pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 3 pkt 1 SWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

b)pkt 3, 4, 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

-nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

7)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Do terminów wystawienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa powyżej w pkt. 6 lit. a – b powyżej.

8)Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdz. VI cz. A ust. 3, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

B.PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE - Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

C.DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

1.Na ofertę składają się:

1)uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ (oryginał);

2)aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (jednolity dokument), zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

3)oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 PZP, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ – o ile dotyczy;

2.Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć:

1)odpis lub informację z KRS, CEIDGj lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

2)jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

3)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia - o ile dotyczy;

3.Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy (zał. nr 3 do SWZ).

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy (zał. nr 3 do SWZ).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/05/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Biała 185 B, 21-300 Radzyń Podlaski) przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,

a Wykonawcami, w tym składanie ofert, dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zzok-adamki.ezamawiajacy.pl

3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: biuro@zzok-adamki.pl.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. wysyłania i odbierania korespondencji przekazywanej przy użyciu platformy, opisane zostały w rozdz. VII SWZ.

5. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:

1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,

2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.

6. Zamawiający, zgodnie art. 67 oraz art. 134 ust 1 pkt 10 PZP, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:

1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej

w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4) Włączona obsługa JavaScript;

5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;

6) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.

7. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:

1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;

2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

RODO (obowiązek informacyjny):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016), zw. dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.

(tel. (83) 311-70-61, e-mail: biuro@zzok-adamki.pl) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000357957.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/ZP/2022.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129, dalej „ustawa Pzp”;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Zamawiający informuje ponadto, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków,

o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania:

1) dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

10. Zamawiający informuje również, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 PZP i następnych.

2. Środkami ochrony prawnej, są:

1) odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej,

2) skarga do sądu.

3. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 579-590 PZP.

10. Szczegółowe regulacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy PZP.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022