Szolgáltatások - 344980-2020

Submission deadline has been amended by:  388747-2020

Nerevidovaný strojový preklad

22/07/2020    S140

Maďarsko-Budapešť: Správa budov a zariadení

2020/S 140-344980

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Identifikačné číslo organizácie (IČO): EKRSZ_15714893
Poštová adresa: Szabolcs utca 37-43.
Mesto/obec: Budapest
Kód NUTS: HU MAGYARORSZÁG
PSČ: 1135
Štát: Maďarsko
Kontaktná osoba: Várady Csaba
E-mail: csaba.varady@kef.gov.hu
Telefón: +36 17957516
Fax: +36 17950251

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.kef.gov.hu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000578682020/reszletek
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000578682020/reszletek
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont szerinti szerv
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Údržba, obnova, zlepšenie, prevádzka, investície 2

Referenčné číslo: EKR000578682020
II.1.2)Hlavný kód CPV
79993000 Správa budov a zariadení
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Plnenie úloh súvisiacich s výstavbou, údržbou, opravou, opravou a prevádzkou v budovách, na ktoré sa vzťahuje KEF

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

KEF West Hungary Supply Area

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50000000 Opravárske a údržbárske služby
79993000 Správa budov a zariadení
45200000 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
45000000 Stavebné práce
45262690 Celková údržba chátrajúcich budov
45262700 Práce na zmene (úprave) budov
45262800 Práce na dostavbe budov
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45350000 Mechanické inštalácie
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Územie Maďarska

Miesta výkonu podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Vykonávať úlohy súvisiace s výstavbou, údržbou, opravou, opravou a prevádzkou v budovách v rozsahu dodávok KEF a nachádzajúcich sa na území západného Maďarska.

Vykonávanie úloh údržby, modernizácie, opravy a prevádzky na požiadanie v budovách v rámci oblasti dodávky Generálneho riaditeľstva pre verejné obstarávanie a zásobovanie nachádzajúceho sa na území západného Maďarska na základe rámcovej zmluvy pre podniky: spolu 135 lokalít (99 v Budapešti (Budai) a 36 mimo Budapešti) s celkovou čistou podlahou plochou približne 223 000 m² (podrobný zoznam nehnuteľností patriacich do súčasného dodávateľského reťazca verejného obstarávateľa; verejný obstarávateľ sprístupňuje hospodárskym subjektom).

Približné množstvo plánované na vykonávanie služby na základe rámcovej zmluvy (ktoré priebežne mení trvanie zmluvy): údržba a oprava zariadení na úpravu podnebia a zariadení na úpravu ovzdušia: 1606 kusov; údržba a oprava kalorického vybavenia: 97 kusov; údržba a oprava čerpadiel: 45 kusov; údržba a oprava iných strojov a prístrojov: 61 kusov; údržba a opravy lapačov tukov a olejov: 1 kusov; údržba a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení: 45 kusov; údržba a opravy brán a bariér: 60 kusov; Údržba a oprava UPS a agregátorov: 11 kusov; údržba a oprava elektrických rozvádzačov a autoopravovní: 14 kusov; údržba a opravy napájacieho zariadenia: 107 kusov; údržba a opravy zariadení s nízkym výkonom: 34 kusov; údržba, renovácia, renovácia budov a investície plánované na 420 000 000/year HUF; údržba a oprava systémov kontroly budov: 6 kusov; Údržba a oprava systémov televízneho antény: 3 kusov; poručníctvo: S celkovou plochou 8 000 m², 29 budov, dispečerské služby a dispečerské služby (týždenne sedem dní, 24 hodín, podávanie správ ad hoc nárokov na údržbu a odstraňovanie porúch, registrácia prostredníctvom telefonického systému alebo on-line počítačového systému podávania správ)

Rámcové zmluvné krytie pre rámcové zmluvy: 24 000 000 000 HUF v čistom vyjadrení

Podrobný zoznam zariadení a systémov uvedených v zozname, ako aj obsah očakávanej služby, overovanie a hodnotenie výkonnosti sú zahrnuté v súťažných podkladoch. V rozsahu pôsobnosti RZ sa objem služieb, na ktoré sa vzťahuje RZ, môže takisto zmeniť tak, že zahrnie nové zariadenia, vybavenie, systémy alebo tým, že sa vyhne existujúcim zariadeniam, vybaveniu alebo systémom.

Ďalšie informácie, podrobný a úplný technický obsah sa uvádzajú v ďalších súťažných podkladoch.

V bode VI.3.6) (pokračovanie ponuky záruky) vzhľadom na hraničnú hodnotu znakov:

Lehota na poskytnutie zábezpeky za ponuku je rovnaká ako lehota na predloženie ponúk a je platná počas celého obdobia, počas ktorého je ponuka záväzná. Záruka na ponuku musí zostať v platnosti počas trvania záväzku verejnej súťaže, t. j. na obdobie 2 mesiacov od dátumu uzávierky ponuky, alebo v prípade predĺženia platnosti záväzku do roku 24: 00 v deň uplynutia platnosti záväzku.

Upozorňujeme, že verejný obstarávateľ prepadá celú sumu záruky za ponuku, ak uchádzač stiahne svoju ponuku, alebo neuzavrie zmluvu z dôvodov, ktoré vyplývajú z záujmu uchádzača, alebo ak uchádzač na výzvu verejného obstarávateľa nepredloží podklady k svojmu vyhláseniu v jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie v odpovedi na výzvu verejného obstarávateľa, na ktorom je ponuka záväzná, alebo ak je jeho ponuka z tohto dôvodu neplatná.

Záruka na ponuku sa môže na výber uchádzača podať jedným z týchto spôsobov:

Platba na platobný účet verejného obstarávateľa č. 10032000 – 06060071 – 00000000; v tomto prípade sa k ponuke pripája jednoduchá kópia potvrdenia o platbe/prevode banky alebo, v prípade postúpenia na internet, jednoduchá kópia osvedčenia o tlačenom prevode. (TOV. časť 2/II.2.4)

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: 1.1. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „A” típusú hiba esetében (perc) (minimum 30 perc és maximum 60 perc) / Relatívna váha: 15
Kritérium kvality - Názov: 1.2. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „B” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 120 perc) / Relatívna váha: 10
Kritérium kvality - Názov: 1.3. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „C” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 180 perc) / Relatívna váha: 5
Cena - Relatívna váha: 70
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Ak sa rezerva na vykonávanie služby uvedená v bode II.2.4 nevyužije do konca 48. mesiaca, kontraktačný orgán bude Ptk. Na základe oddielu 6: 225 (1) ho môže predĺžiť jednostranným písomným právnym vyhlásením adresovaným dodávateľovi až do vyčerpania finančných prostriedkov, ale maximálne na obdobie 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

KEF East Hungary Supply Area

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50000000 Opravárske a údržbárske služby
79993000 Správa budov a zariadení
45200000 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
45000000 Stavebné práce
45262690 Celková údržba chátrajúcich budov
45262700 Práce na zmene (úprave) budov
45262800 Práce na dostavbe budov
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45350000 Mechanické inštalácie
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Územie Maďarska

Miesta výkonu podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Vykonávanie úloh údržby, modernizácie, opravy a prevádzky budov v budovách v rozsahu dodávok KEF na území východného Maďarska

Vykonávanie úloh údržby, modernizácie, opravy a prevádzky na požiadanie v budovách v rámci oblasti dodávky Generálneho riaditeľstva pre verejné obstarávanie a zásobovanie nachádzajúceho sa na území východného Maďarska na základe rámcovej zmluvy pre podniky: spolu 167 lokalít (118 v Budapešti (Pesti) a 43 mimo Budapešti) s celkovou čistou podlahou plochou približne 710 000 m² (podrobný zoznam nehnuteľností, ktoré patria do súčasnej dodávateľskej oblasti verejného obstarávateľa. verejný obstarávateľ sprístupní hospodárskym subjektom).

Približné množstvo plánované na vykonávanie služby na základe rámcovej zmluvy (ktoré priebežne mení trvanie zmluvy): údržba a oprava zariadení na úpravu podnebia a zariadení na úpravu ovzdušia: 2856 kusov; údržba a oprava kalorického vybavenia: 220 kusov; údržba a oprava čerpadiel: 135 kusov; údržba a oprava iných strojov a prístrojov: 88 kusov; údržba a opravy lapačov tukov a olejov: 12 kusov; údržba a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení: 89 kusov; údržba a opravy brán a bariér: 78 kusov; Údržba a oprava UPS a agregátorov: 25 kusov; údržba a oprava elektrických rozvádzačov a autoopravovní: 31 kusov; údržba a opravy napájacieho zariadenia: 177 kusov; údržba a opravy zariadení s nízkym výkonom: 1144 kusov; údržba, renovácia, renovácia budov a investície plánované na 620 000 000/year HUF; údržba a oprava systémov kontroly budov: 15 kusov; Údržba a oprava systémov televízneho antény: 18 kusov; poručníctvo: 212 000 m² celkovej plochy, 17 budov a distribučných služieb (sedem dní v týždni, 24 hodín ad hoc údržby a požiadaviek na poruchovú a pohotovostnú reakciu, registrácia telefonicky alebo online počítačovými systémami podávania správ).

Rámcové zmluvné krytie pre rámcové zmluvy: 45 000 000 000 HUF v čistom vyjadrení

Podrobný zoznam zariadení a systémov uvedených v zozname, ako aj obsah očakávanej služby, overovanie a hodnotenie výkonnosti sú zahrnuté v súťažných podkladoch. V rozsahu pôsobnosti RZ sa objem služieb, na ktoré sa vzťahuje RZ, môže takisto zmeniť tak, že zahrnie nové zariadenia, vybavenie, systémy alebo tým, že sa vyhne existujúcim zariadeniam, vybaveniu alebo systémom.

Ďalšie informácie, podrobný a úplný technický obsah sa uvádzajú v ďalších súťažných podkladoch.

V bode VI.3.6) (pokračovanie ponuky záruky) vzhľadom na hraničnú hodnotu znakov:

Oznámenie obsahuje krátky názov postupu, číslo časti konania a názov prevodu (pre časť 1: Plnenie úloh údržby, modernizácie, opravy a prevádzky v budovách, na ktoré sa vzťahuje KEF v časti 1 záruky na výzvy, časť 2: Plnenie úloh údržby, modernizácie, opravy a prevádzky v budovách, na ktoré sa vzťahuje KEF. časť 2, záručná záruka) Verejný obstarávateľ overí prevod a akceptuje len samotný odkaz (prijatý na účet verejného obstarávateľa) ako záruku na ponuku.

Poskytnutím záruky poskytnutej finančnou inštitúciou alebo poisťovňou alebo poskytnutím spoločnej a nerozdielnej záruky,

Dlhopis vydaný na základe poistnej zmluvy uzatvorenej finančnou inštitúciou alebo poisťovňou, ktorá zahŕňa prvú záruku.

Zárukou v rámci verejného obstarávania je zákon o verejnom obstarávaní. Vráti sa v súlade s podmienkami stanovenými v oddiele 54 (5) – (7).

Kbt. Podľa § 73 ods. (6) písm. b) je ponuka neplatná, ak uchádzač neposkytne zábezpeku na ponuku v stanovenej lehote, alebo ak je nižšia ako požadovaná suma.

Verejný obstarávateľ upozorní na zákon o verejnom obstarávaní v prípade spoločných uchádzačov. Oddiel 35 (5)

Záruka na ponuku sa nestane vedľajším zmluvným záväzkom.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: 1.1. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „A” típusú hiba esetében (perc) (minimum 30 perc és maximum 60 perc) / Relatívna váha: 15
Kritérium kvality - Názov: 1.2. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „B” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 120 perc) / Relatívna váha: 10
Kritérium kvality - Názov: 1.3. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „C” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 180 perc) / Relatívna váha: 5
Cena - Relatívna váha: 70
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Ak sa rezerva na vykonávanie služby uvedená v bode II.2.4 nevyužije do konca 48. mesiaca, kontraktačný orgán bude Ptk. Na základe oddielu 6: 225 (1) ho môže predĺžiť jednostranným písomným právnym vyhlásením adresovaným dodávateľovi až do vyčerpania finančných prostriedkov, ale maximálne na obdobie 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Dôvody na vylúčenie: postup nezahŕňa uchádzača, subdodávateľa alebo hospodársky subjekt, voči ktorému zákon CXLIII z roku 2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len Kbt.) je jedným z dôvodov vylúčenia uvedených v oddiele 62 (1) – (2) Kbt.

Kbt. Podľa oddielu 74 (1) b) verejný obstarávateľ vylúči z postupu každého uchádzača, subdodávateľa alebo organizáciu zapojenú do osvedčovania vhodnosti, od ktorej počas postupu vzniknú dôvody na vylúčenie.

Odôvodnenie neexistencie dôvodov vylúčenia je uvedené v dekréte č. 321/2015. (X. 30.) Korm. (ďalej len: Podľa oddielov 1 až 8, 10, 12 až 16 nariadenia vlády No/:

V ponuke I:

Hospodársky subjekt predloží vo svojej ponuke vyhlásenie o neexistencii obsiahnuté v jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie. (Kbt. Section 67 (1)),

Ak uchádzač spĺňa požadované kritériá oprávnenosti tým, že sa spolieha na kapacity inej organizácie, ponuku predloží organizácia, ktorá sprístupní svoje ponuky. Oddiel 67 (1) zákona o verejnom obstarávaní (Kbt.) Section 67 (3)),

Okrem toho uchádzač vyhlási, že nepoužíva Kbt na plnenie zákazky. Subdodávateľ podlieha dôvodom na vylúčenie stanoveným v oddiele 62 (1) – (2) (Kbt. Oddiel 67 (4)).

Na žiadosť verejného obstarávateľa (Kbt. ODDIEL 69):

Podľa § 8 a § 10 nariadenia vlády a § 12 až 16 nariadenia vlády musí uchádzač preukázať, že nepatrí do pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní. S výhradou dôvodov na vylúčenie stanovených v oddiele 62 (1) – (2).

Kbt. Oddiel 62 (1) písm. k) písm. k) bod iii) – bod 3 o kótovaní na regulovanom trhu už nie je v platnosti, takže ho už nie je právne možné označiť.

V ponuke sa môže predložiť jednoduchá kópia dokumentov dokazujúcich, že neexistujú dôvody na vylúčenie.

Osvedčenia týkajúce sa dôvodov na vylúčenie vydané pred začatím plnenia zmluvy sa tiež môžu predložiť (použiť), pokiaľ je obsah faktov alebo údajov uvedených v osvedčení pravdivý. Pokiaľ sa nepreukáže inak, verejný obstarávateľ predpokladá presnosť údajov bez konkrétneho vyhlásenia uchádzača.

V súvislosti s dôkazom o neexistencii dôvodov na vylúčenie sa od hospodárskeho subjektu nevyžaduje, aby predložil osvedčenie, ktoré už hospodársky subjekt elektronicky predložil tomu istému verejnému obstarávateľovi v rámci predchádzajúceho postupu verejného obstarávania alebo udeľovania koncesie v rámci EKR. V tomto prípade je verejným obstarávateľom Kbt. Na žiadosť uvedenú v oddiele 69 hospodársky subjekt vyhlási, v ktorom predchádzajúcom konaní sa žiada, aby sa v priebehu hodnotenia zohľadnil predchádzajúci postup. Verejný obstarávateľ preskúma, či predložené osvedčenie spĺňa základné požiadavky uplatniteľné na osvedčenie, ktoré sa má predložiť v rámci daného postupu verejného obstarávania, bez ohľadu na to, či bolo v predchádzajúcom osvedčení uvedené, kde je to vhodné, o postupe verejného obstarávania, pre ktorý bolo vydané. (Kbt. Oddiel 69 ods. 11a)

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na zákon o verejnom obstarávaní. Možnosť samočistenia podľa § 64 ods. (1) a (2).

Pokračovanie bodu III.2.2 v dôsledku obmedzenia pôvodcu:

Záruka za plnenie zmluvy:

S cieľom zabezpečiť, aby si zmluvné strany plnili svoje povinnosti vyplývajúce z RZ, sa od dodávateľa ako dodávateľa vyžaduje, aby najneskôr v čase podpisu RD poskytol zábezpeku na plnenie vo výške 120 000 000 HUF v časti 2 a 40 000 000 HUF v čiastočnom rozsahu až do uzavretia RZ. S výhradou § 134 (6) a) sa odovzdá podľa výberu zmluvnej strany ako úspešného uchádzača.

Verejný obstarávateľ upozorňuje na zákon o verejnom obstarávaní. Oddiel 134 (5)

Podrobné informácie v doplňujúcich podkladoch k obstarávaniu.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Vo všetkých častiach:

NARIADENIE VLÁDY Č. 321/2015 (X. 30.) Reakcia vlády N/(ďalej len: Podľa § 1 (1) dekrétu vlády uchádzač (organizácie poskytujúce kapacitu) musí pri predkladaní svojej ponuky a predložení jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie v súlade s kapitolou II nariadenia vlády vopred potvrdiť, že spĺňa stanovené kritériá spôsobilosti v súlade s § 3 a § 5 až 6 nariadenia vlády.

Verejný obstarávateľ prijme vyplnenie oddielu IV časti IV bez toho, aby doplnil akýkoľvek ďalší oddiel časti IV.

Verejným obstarávateľom je uchádzač (-lia) Na požiadanie podľa oddielu 69 predložia dôkaz požadovaný v bode P.1) o požiadavke vhodnosti.

Kbt. Uchádzači pozvaní podľa oddielu 69 preukážu súlad takto:

P.1) Podľa oddielu 19 (1) c) nariadenia vlády jej vyhlásenie o obrate bez dane z pridanej hodnoty z výkonnosti troch predchádzajúcich obchodných rokov (služby správy budov a správy zariadení), pre ktoré bol súvahový deň uzatvorený, v závislosti od toho, kedy bol uchádzač usadený alebo začal svoju činnosť, ak sú tieto údaje k dispozícii.

Ak uchádzač nemá dokument uvedený v bode P.1, pretože pôsobí v právnej forme, pre ktorú nie je možné predložiť správu alebo výkaz o obrate, môže preukázať svoju finančnú a ekonomickú kapacitu akýmkoľvek iným vyhlásením alebo dokumentom, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný, namiesto požiadavky vhodnosti a prostriedkov na overovanie požadovaných v súvislosti s týmito bodmi. Pri vyžiadaní dodatočných informácií dotknutý uchádzač preukáže, že pôsobí v právnej forme, v súvislosti s ktorou nie je možné predložiť správu alebo vyhlásenie o obrate, a požiada o informácie o spôsobe certifikácie, ktorý verejný obstarávateľ prijal, a nie o požiadavke vhodnosti a o spôsoboch overovania požadovaných v súvislosti s týmito bodmi.

V prípadoch, keď úradný zoznam kvalifikovaných uchádzačov preukáže, že hospodársky subjekt spĺňa príslušné kritériá oprávnenosti, verejný obstarávateľ akceptuje prítomnosť hospodárskeho subjektu na úradnom zozname kvalifikovaných uchádzačov dostupnom elektronicky alebo osvedčenie, ktoré poskytol hospodársky subjekt usadený v inom členskom štáte Európskej únie na zozname organizácie, ktorá vedie úradný zoznam schválených uchádzačov, namiesto iných spôsobov overovania stanovených vo výzve.

V zákone o verejnom obstarávaní by sa mali zohľadniť uchádzači. Oddiel 65 (6) a (8) a (11) a oddiel 19 (7) nariadenia vlády.

Pokračovanie bodu III.1.3) (požiadavka týkajúca sa konkurencieschopnosti) v dôsledku obmedzenia pôvodcu:

M.2.1) s najmenej 1 odborníkmi,

Chladiace prostredie a tepelné čerpadlá s kvalifikáciou alebo rovnocennými požiadavkami a v súlade s nariadením (ES) č. 14/2015. (II.10.) Kvalifikované v súlade s prílohou 4 k vyhláške vlády č. 1/and o odbornej praxi v údržbe a/alebo opravách chladiacich a tepelných čerpadiel a tepelných čerpadiel v dĺžke najmenej rokov.

M.2.2) s najmenej 1 odborníkmi,

Č. 14/2015 o kontrolách tesnosti zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny. (II.10.) Kvalifikovaná v súlade s prílohou 4 k vyhláške vlády č. 1/and o odbornej praxi pri kontrole únikov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny počas najmenej rokov.

M.2.3) s najmenej 1 odborníkmi s opatrovníckymi činnosťami, ktorí:

Mať existujúcu a pozitívnu bezpečnostnú kontrolu v zmysle zákona CXXV z 1995, oddiel 74.

Pokiaľ ide o odborníkov, verejný obstarávateľ zabezpečí, aby sa tieto dve časti prekrývali. Odborník môže byť vymenovaný, aby spĺňal viac než jeden z minimálnych noriem odbornej spôsobilosti M.2.1-.2.2. Pre odborníkov uvedených v bodoch M.2.1 až 2.3) Sprostredkovateľský orgán LF § 65 ODS. (10)

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

P.1) Uchádzač sa neuplatní, ak je jeho celkový obrat bez DPH z posledných troch účtovných období ukončených k súvahovému dňu na základe svojho vyhlásenia (budov a služieb správy zariadení) nižší ako celkový predmet zmluvy.

V časti 1 postupu: 8 000 000 000 HUF v čistom vyjadrení

V časti 2 postupu: 16 000 000 000 HUF v čistom vyjadrení.

V tomto konaní verejný obstarávateľ vymedzuje služby v oblasti správy budov a zariadení ako tieto činnosti:

Nepretržitú prevádzku technických systémov budov, výkon inštalačných prác v prípade poruchy a vykonávanie potrebných úloh inšpekcie,

Nepretržitá prevádzka elektrických systémov a inštalačných prác,

Výkonnosti prác v oblasti údržby, renovácií a renovácií budov,

Prevádzka bezpečnostných systémov (požiarneho poplachového systému, bezpečnostného systému, systému prístupu),

Prevádzkovanie systému inšpekcie budovy (vykurovacieho systému, chladiaceho systému, vzduchového inžinierstva, osvetlenia, výťahov, energetického manažérstva),

Činnosť diaľkového systému dohľadu,

Pravidelné (a ad hoc, náhodné) kontroly všetkých profesií súvisiacich s riadením budov.

V prípade hospodárskych subjektov, ktoré nemajú aspoň tri uzatvorené finančné roky pred dátumom odoslania výzvy, celkový čistý obrat v predchádzajúcom jednom alebo dvoch finančných rokoch, ktoré už boli v deň odoslania výzvy uzavreté, spĺňa podľa potreby uvedenú požiadavku.

Kbt. Podľa oddielu 65 (6) môžu spoločne uchádzači spĺňať požiadavku ustanovenú v bode P.1.

Verejný obstarávateľ upozorňuje na zákon o verejnom obstarávaní. Oddiel 65 (7) – (8), (11) a (12).

Pokračovanie bodu III.1.3) M/2 (prostriedky overenia) z dôvodu obmedzenia znakov:

Požadovaná úroveň vzdelania sa potvrdí predložením jednoduchej kópie diplomu/karty, pričom odborná prax a prax sa doloží predložením rukou písanej kópie životopisu.

Ak je minimálna požiadavka na odbornú prax stanovená z hľadiska trvania, obdobie odbornej praxe sa uvedie v životopise s uvedením rokov a mesiacov, pričom odborná prax je stanovená a potvrdená na základe trvania predchádzajúcich služieb uvedených v zozname, ktoré zodpovedajú minimálnej požiadavke. Časový interval počas trvania prác (predtým služby), ktorý sa uvádza ako dôkaz odbornej praxe požadovanej v súvislosti s prekrývaním minimálnej požiadavky, odborná prax nadobudnutá v niekoľkých službách počas toho istého obdobia nemôže byť kvalifikovaná ako viacnásobná odborná prax. Súlad s minimálnymi normami spôsobilosti musí byť zrejmý zo životopisu. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov najmä na skutočnosť, že životopis musí obsahovať textové výrazy požadované verejným obstarávateľom v prípade kritérií vhodnosti.

Priložiť musí byť aj vyhlásenie o dostupnosti osoby, ktorá (-é) má (-i) byť zapojený (-é) do výkonnosti (vyhlásenie o dostupnosti môže byť takisto uvedené v životopise).

Odborník, ktorý sa odporúča v súvislosti s bodom M.2.3), podlieha predloženiu osvedčenia, ktorého obsah možno preukázať, že boli vykonané bezpečnostné kontroly a neobsahujú žiadne námietky.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Vo všetkých častiach:

NARIADENIE VLÁDY Č. 321/2015 (X. 30.) Korm. (ďalej len: Podľa vládnej vyhlášky č./, uchádzač (organizácie poskytujúce kapacitu) musí vopred preukázať, že spĺňa kritériá oprávnenosti predložením EKD.

Verejný obstarávateľ prijme vyplnenie oddielu IV časti IV bez toho, aby doplnil akýkoľvek ďalší oddiel časti IV.

Verejným obstarávateľom je uchádzač (-lia) Na základe žiadosti podľa § 69 M.1 sa musí predložiť požiadavka vhodnosti (M.1. Osvedčenia požadované podľa bodu M.3.

Verejný obstarávateľ je Kbt. V odpovedi na žiadosť podľa článku 69 ZFEÚ sa súlad s kritériami oprávnenosti musí preukázať takto:

M.1) Na základe § 21 (3) písm. a) nariadenia vlády, spôsobom uvedeným v § 22 vládneho nariadenia, certifikuje najpodstatnejšie služby, ktoré boli dokončené za 3 rokov od dátumu odoslania pozvania, ale nie viac ako 6 rokov predtým, na témy uvedené v požiadavke minimálnej spôsobilosti.

Osvedčenie alebo vyhlásenie obsahuje aspoň dátum plnenia (počiatočný a konečný dátum uvedený v roku/mesiac/deň), meno a adresu druhej zmluvnej strany, presný opis a množstvo predmetu služby, percentuálny podiel výkonnosti a vyhlásenie, či sa plnenie uskutočnilo v súlade s požiadavkami a zmluvou.

(predmet odkazu musí byť špecifikovaný tak podrobne, že možno jasne stanoviť zhodu s požiadavkou minimálnej spôsobilosti.)

Verejný obstarávateľ akceptuje aj dôkaz o vykonaní, ak sa výsledok alebo činnosť uvedená v referenčnej požiadavke dosiahla v rámci zákazky.

Opis sa predkladá v súlade s § 22 (1) nariadenia vlády:

A) ak je druhou zmluvnou stranou Kbt. Organizácia v zmysle § 5 ods. (1) písm. a) až c) a e) alebo v prípade nemaďarských organizácií organizácia, ktorá je verejným obstarávateľom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, s osvedčením, ktoré vydala alebo ktorú podpísalo;

b) ak je druhou zmluvnou stranou iná organizácia ako tá, ktorá je uvedená v písmene a), prostredníctvom osvedčenia vydaného uchádzačom, kandidátom alebo inou organizáciou podieľajúcou sa na osvedčení o spôsobilosti.

Kbt. Podľa § 65 (7) uchádzači spĺňajú požiadavku spôsobilosti na základe spôsobilosti akejkoľvek inej organizácie (alebo osoby) bez ohľadu na právnu povahu vzťahu, ktorý medzi nimi existuje. V tomto prípade ponuka uvedie tento subjekt a kritérium (-a) spôsobilosti na preukázanie, na ktoré sa uchádzač odvoláva (aj) o zdrojoch tohto subjektu, s uvedením príslušného bodu výzvy na súťaž.

Pripojí sa dokument obsahujúci zmluvný alebo predzmluvný záväzok subjektu, ktorý sprístupňuje svoje kapacity v ponuke, potvrdzujúci, že zdroje potrebné na plnenie zmluvy budú k dispozícii počas obdobia plnenia zmluvy.

Stačí poskytnúť jednoduchú kópiu všetkých písomností použitých na preukázanie spôsobilosti.

Verejný obstarávateľ upozorňuje na zákon o verejnom obstarávaní. Oddiel 65 (7), (9), (11) a (12).

M.2) Podľa oddielu 21 (3) b) nariadenia vlády musí uchádzač predložiť riadne podpísané vyhlásenie spolu s menami odborníkov (alebo organizácií), najmä tými, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality, ich kvalifikáciu alebo kvalifikáciu alebo odbornú prax, a presný počet minimálnych požiadaviek na vhodnosť, ktoré má overiť odborník, ktorý má v úmysle zúčastniť sa na tomto výkone.

Pokračovanie v dôsledku obmedzenia jaslí v bode III.1.2)

M.3) Podľa § 21 (3) i) nariadenia vlády uchádzač musí predložiť riadne podpísané vyhlásenie o dostupnosti technického vybavenia požadovaného ako požiadavka spôsobilosti:

Dispečerské služby

Vyhlásenie obsahuje podrobný opis technických parametrov služby programu a dispečingu a v prípade programov aj osvedčenie o oprávnenosti na uloženie.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

M.1) Uchádzač sa považuje za nevhodný, ak do 3 rokov od dátumu odoslania pozvánky nemá tento odkaz, ale nie viac ako 6 rokov pred:

M.1.a)

V časti 1 postupu: čistá podlahová plocha aspoň 159 m² a najmenej 20 budov, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach a nepretržite sa vykonávajú aspoň počas 12 mesiacov, zmluvne na vykonanie činností, na ktoré sa vzťahuje zmluva (služby správy budov a správy zariadení),

V časti 2 postupu: čistá podlahová plocha aspoň 382 m² a najmenej 23 budov, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach a nepretržite sa vykonávajú aspoň počas 12 mesiacov, zmluvne stanovená referenčná hodnota pre výkon činností, na ktoré sa vzťahuje zmluva (správa budov a služieb).

M.1.b) predložených odkazov

V časti 1 postupu: aspoň 1 referencia musí mať čistú podlahovú plochu najmenej 40 m²,

V časti 2 postupu: najmenej 1 odkazov sa týka čistej podlahovej plochy s rozlohou aspoň 80 000 m².

M.1.c)

V časti 1 postupu: odkaz na službu údržby klímy na minimálne 20 vlastností počas nepretržitého obdobia aspoň dvanástich mesiacov, počas ktorého sa počas trvania zmluvy zachovalo a/alebo opravilo aspoň 1200 zariadení na úpravu klímy a vzduchu plánovaných na vykonávanie služby,

V časti 2 postupu: odkaz na službu údržby klímy na minimálne 20 vlastností počas nepretržitého obdobia aspoň dvanástich mesiacov, počas ktorého sa počas trvania zmluvy udržiavalo a/alebo opravilo aspoň 1950 zariadení na úpravu klímy a vzduchu plánovaných na vykonávanie služby.

V prípade referenčných požiadaviek stanovených v bode M.1 písm. a) a v bode M.1 písm. b) verejný obstarávateľ v súvislosti s činnosťami v oblasti správy budov a zariadení prijme referencie, ktoré preukazujú, že sa súčasne vykonáva aspoň sedem z týchto činností (uvedené odkazy sa musia týkať celkového počtu 7 požadovaných činností):

Udržiavanie klimatického a klimatizačného zariadenia,

Údržba kalového zariadenia,

Údržba čerpadiel,

Kontrola kotla,

Čistenie lapačov tukov a olejov,

Údržba výťahov a zdvíhacích zariadení,

Udržiavanie brán a bariér,

Údržba zariadenia UPS,

Údržba výkonového zariadenia,

Údržba nízkeho prúdu,

Údržba zariadení na rozvod elektrickej energie.

Referenčné osvedčenie možno použiť na splnenie viac ako jednej z minimálnych noriem spôsobilosti uvedených vyššie [M.1 písm. a) – M.1 písm. b)]. Verejný obstarávateľ nemá v úmysle obmedziť počet zmlúv/odkazov na plnenie referenčných požiadaviek stanovených v bode M.1 písm. a), t. j. referenčnú požiadavku uvedenú v písmene a) možno splniť prostredníctvom jedného alebo viacerých odkazov/zmlúv. Súlad s referenčnou požiadavkou stanovenou v bode M.1 písm. b) možno dosiahnuť prostredníctvom jednotnej zmluvy o prevádzke a údržbe. Súlad s referenčnou požiadavkou stanovenou v bode M.1 písm. c) možno dosiahnuť najviac v dvoch zmluvách o prevádzke a údržbe.

V prípade ponuky na viacero častí môže byť ten istý odkaz postačujúci mutatis mutandis, ak sa súlad s minimálnymi požiadavkami pre obe časti môže stanoviť z odkazu.

M.2) uchádzač nie je oprávnený plniť zmluvu, ak nemá právo tak urobiť.

Pokračovanie v dôsledku obmedzenia charakteru v spôsobe preukazovania spôsobilosti v bode III.1.2).

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Vo všetkých častiach:

Mena zmluvy, vyrovnania a platby (HUF).

Verejný obstarávateľ zaplatí zálohu. Ustanovenia týkajúce sa výšky zálohy, použitia preddavku, predloženia zálohového účtu a jeho zúčtovania sa stanovia v individuálnom príkaze.

Vyplatenie protihodnoty výmenou za pôvodnú faktúru vystavenú za mesiac podľa zákona vykoná Kbt. § 135 (1) a (5) – (6) zákona o občianskom zákonníku, Bankovým prevodom do 6 dní odo dňa doručenia faktúry.

Vo všetkých častiach:

Neskorá sankcia (predbežná plánovaná údržba, údržba, prevencia chýb a havaria, výmena hlavných položiek, údržba stavebných činností) a pokuta pre prípad zlyhania, ako sa uvádza v návrhu zmluvy a súťažných podkladov.

Ref.: PTK. Oddiel 6: 186 (1), kalendárne dni v dňoch

Záruka za plnenie zmluvy: pokračovanie v dôsledku obmedzenia počtu bodov v bode III.1.1)

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 25/08/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Maďarčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 2 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 25/08/2020
Miestny čas: 12:00
Miesto:

Ek.gov.hu

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pokiaľ ide o predkladanie a otváranie ponúk, v zákone o verejnom obstarávaní sa: Oddiel 68 (1) (1b), (1c), (4) – (6) a oddiel 424/2017 (XII. 19.) Oddiel 15 nariadenia vlády č./uplatňuje sa.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

Č. 2024

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.) Verejný obstarávateľ poskytne chýbajúce informácie v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s oddielom 71. Verejným obstarávateľom je zákon o verejnom obstarávaní. Podľa § 71 (6) neobmedzuje odstránenie nedostatkov týkajúcich sa hospodárskeho subjektu, ktorý bol novo zapojený do konania a ktorý nebol zahrnutý do verejného obstarávania.

(2) Kritériá oprávnenosti stanovené vo výzve (III.1.2 a III.1.3) a požadované prostriedky overovania sú prísnejšie ako kvalifikačné kritériá na zaradenie do oficiálneho zoznamu kvalifikovaných uchádzačov.

(3) Verejný obstarávateľ nepovolí alebo nepovolí zriadenie hospodárskeho subjektu. V prípade spoločných ponúk pripoja uchádzači vo svojej ponuke riadne podpísanú dohodu s minimálnym obsahom uvedeným v súťažných podkladoch. V prípade spoločnej ponuky je k ponuke pripojený zákon o verejnom obstarávaní. Dokument obsahujúci splnomocnenie uvedené v § 35 ods. 2a, ktorý zahŕňa možnosť hospodárskeho subjektu oprávneného zastupovať spoločných uchádzačov, aby konal v mene každého spoločného uchádzača pri predkladaní vyhlásení v elektronickej podobe v nariadení o spoločnom úsilí v súvislosti s daným postupom.

(4) Ponuka sa predkladá v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Podľa oddielu 41/A sa predkladá v elektronickej forme. Elektronická kópia obsahuje úplnú ponuku vo formáte, ktorý možno zobraziť elektronicky (.jpeg, v.pdf) v jednom alebo viacerých súboroch.

(5) Do pozornosti uchádzačov sa upriamuje pozornosť na skutočnosť, že ustanovenia nariadenia (ES) č. 424/2017 sa menia a dopĺňajú takto: Podľa oddielu 19 (11) nariadenia vlády č. 5/of z decembra, keď sa v zákone o verejnom obstarávaní ustanovuje oznámenie alebo výzva hospodárskych subjektov, ktoré vyjadrili svoj záujem o konanie, za hospodársky subjekt, ktorý prejavil záujem o konanie v rámci ESR, sa považuje ich záujem.

6.) Verejný obstarávateľ uskutoční účasť na konaní, na ktoré sa vzťahuje záruka za výberové konanie. Výška záruky na ponuku: Časť 1: 20 000 000 HUF, časť 2: 40 000 000 HUF. — Údaje v oddiele 1 – 2/II.2.4) a v KD z dôvodu maximálnej hodnoty znakov.

7.) uchádzač vo svojej ponuke uvedie vyhlásenie. Pokiaľ ide o oddiel 66 (6) a) až b), aj v prípade negatívneho obsahu.

(8) Ponuka musí obsahovať výslovné vyhlásenie uchádzača v zákone o verejnom obstarávaní. Pokiaľ ide o článok 66 ods. 2 BGB.

Pokiaľ ide o bod IV.2.6), verejný obstarávateľ chce spresniť, že lehota na obmedzenie ponúk je 60 dní od uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhlásenie, ktoré slúži ako priamy základ pre vymáhanie pohľadávky (najmä záručný list alebo záručný list), je ako elektronický dokument v súlade s požiadavkami súkromného dokumentu, ktorý má úplnú dôkaznú hodnotu podľa Občianskeho súdneho poriadku. (Kbt. Oddiel 41/A (2)

(11) Dolná hranica subbodov, ktoré možno udeliť za kritérium, je: 0 bodov, horná hranica: 10 bodov. Hodnotenie čiastkových kritérií je príručka orgánu verejného obstarávania o uplatňovaní hodnotiacich kritérií výberu vybraného uchádzača (ETA 2020 č. 60; Marec 2020);

Metóda hodnotenia: Spätný pomer pre čiastkové kritériá pre čistú sumu náhrad (HUF), pomerný podiel za tri subkritériá odstraňovania porúch je úrad predsedu vlády pomerne k trom podkritériám odstraňovania porúch. Na základe svojich usmernení na určenie najvýhodnejšej úrovne alebo najmenej nepriaznivej požiadavky podľa oddielu 77 (1).

(12) Ponuka sa doplní o kópiu adresy podpisu uchádzača – všetkých uchádzačov v prípade spoločnej ponuky – alebo hospodárskeho subjektu zapojeného do osvedčenia o vhodnosti alebo vzoru podpisu uvedeného v oddiele 9 (1) zákona V v jednoduchej kópii.

(13) Verejný obstarávateľ odkazuje na zákon o verejnom obstarávaní. Oddiel 27/A.

(14) akreditovaný konzultant v oblasti verejného obstarávania v priebehu konania: Dr. Sosna Orsolya, registračné číslo: 00340, Enikő Varga, registračné číslo: 00761

(15) Verejný obstarávateľ neuplatní na toto konanie zákon o verejnom obstarávaní. Oddiel 75 (2) (e).

Bod VI.3.4)

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Poštová adresa: Riadó u. 5.
Mesto/obec: Budapest
PSČ: 1026
Štát: Maďarsko
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefón: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Kbt. V súlade s oddielom 148.

Pokračovanie VI.3):

16.) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na skutočnosť, že pri plnení zmluvy musí úspešný uchádzač disponovať s platnou právnou úpravou najneskôr v čase uzavretia zmluvy,

V 1 častiach konania aspoň 500 000 000/year HUF a najmenej 150 000 000/harmful HUF,

V časti 2 postupu najmenej 1 000 000 000/year HUF a minimálne 300 000 HUF 000/harmful

Poistenie profesijnej zodpovednosti zahŕňajúce služby správy budov a služieb. Prijaté verejným obstarávateľom v prípade ponúk pre obe časti, ak sa na uchádzača vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania, ktoré pokrýva vyššiu sumu služieb správy budov a zariadení.

17) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov v oboch častiach postupu na skutočnosť, že na účely plnenia zákazky musí mať úspešný uchádzač k dispozícii najneskôr v deň uzavretia zmluvy správu o riadení ekvivalentu OHSAS 18001: 2007 (alebo MSZ 28001: 2008.) údaje o riadení bezpečnosti a ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci z akéhokoľvek akreditovaného národného systému riadenia alebo rovnocennej organizácie v EÚ, ktoré pôsobia v členskom štáte, s osvedčením alebo inou organizáciou riadenia EÚ, ktorá pôsobí v súlade s normou ISO 14001 alebo s osvedčením EÚ alebo rovnocenným orgánom, alebo s platnosťou, pokiaľ ide o vnútroštátny systém riadenia.

(18) Použije verejný obstarávateľ Oddiel 81 (5)

Čas, ktorý sa má zohľadniť v tomto konaní: lehota uvedená v tejto výzve na predkladanie ponúk a v špecifikáciách každej hodiny sa vymedzuje ako stredoeurópsky čas (SEČ). V tejto výzve na súťaž a v súťažných podkladoch sa uplatňuje zákon o verejnom obstarávaní a jeho vykonávacie predpisy.

20.) Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú k dispozícii na adrese: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap strana, IČO: EKR000578682020

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Poštová adresa: Riadó u. 5.
Mesto/obec: Budapest
PSČ: 1026
Štát: Maďarsko
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefón: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/07/2020