Services - 34534-2022

21/01/2022    S15

Denmark-Rønne: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2022/S 015-034534

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling
National registration number: 26696348
Postal address: Almegårdsvej 8
Town: Rønne
NUTS code: DK014 Bornholm
Postal code: 3700
Country: Denmark
Contact person: Henrik Larsen
E-mail: hl@bofa.dk
Telephone: +45 56925513
Internet address(es):
Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ba09af10-050a-4e2f-ba05-4ba872155aa9/homepage
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ba09af10-050a-4e2f-ba05-4ba872155aa9/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ba09af10-050a-4e2f-ba05-4ba872155aa9/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ba09af10-050a-4e2f-ba05-4ba872155aa9/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af behandling af Madaffald (KOD)

II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Bornholm Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling, herefter BOFA, udbyder kontrakt om behandling af Madaffald (KOD).

Kontrakten vedrører behandling af Madaffald (KOD), der indsamles via BOFAs indsamlingsordning for husstande og tilmeldte virksomheder på Bornholm, i perioden fra 1. januar 2023 til 31. marts 2032, med mulighed for BOFA til at forlænge kontrakten i op til to gange ét år.

Der stilles ikke krav om en bestemt behandlingsteknologi, men behandlingen skal sikre en høj reel genanvendelse af det indsamlede Madaffald (KOD) og foregå i overensstemmelse med alle relevante myndighedskrav og inden for rammerne af de anvendte behandlingsanlægs miljøgodkendelser.

Virksomheder, som ønsker at afgive tilbud, men hvis varige behandlingsløsning ikke kan være klar til driftsstart pr.1. januar 2023, kan afgive tilbud ved at tilbyde en midlertidig behandlingsløsning for perioden fra driftsstart til idriftsættelsen af den varige behandlingsløsning. Denne periode må højst være 12 måneder.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 30 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90500000 Refuse and waste related services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK014 Bornholm
Main site or place of performance:

Bornholm

II.2.4)Description of the procurement:

Bornholm Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling, herefter BOFA, udbyder kontrakt om behandling af Madaffald (KOD).

Kontrakten vedrører behandling af Madaffald (KOD), der indsamles via BOFAs indsamlingsordning for husstande og tilmeldte virksomheder på Bornholm, i perioden fra 1. januar 2023 til 31. marts 2032, med mulighed for BOFA til at forlænge kontrakten i op til to gange ét år.

Der stilles ikke krav om en bestemt behandlingsteknologi, men behandlingen skal sikre en høj reel genanvendelse af det indsamlede Madaffald (KOD) og foregå i overensstemmelse med alle relevante myndighedskrav og inden for rammerne af de anvendte behandlingsanlægs miljøgodkendelser.

Virksomheder, som ønsker at afgive tilbud, men hvis varige behandlingsløsning ikke kan være klar til driftsstart pr.1. januar 2023, kan afgive tilbud ved at tilbyde en midlertidig behandlingsløsning for perioden fra driftsstart til idriftsættelsen af den varige behandlingsløsning. Denne periode må dog højst være 12 måneder.

Kontrakten omfatter behandling af en årlig mængde Madaffald (KOD) på 3.000 ton +/- 25 %, idet BOFA garanterer for betaling af behandling af mindst 3.000 ton årligt. Eventuelle mængder af Madaffald (KOD), der måtte overstige 3.750 ton (3.000 ton + 25 %) på et kalenderår, vil også være omfattet af kontrakten, hvis det accepteres af Behandleren (den vindende tilbudsgiver).

Tilbudsgiver kan afgive op til tre sideordnede tilbud på kontrakten.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Miljø / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Arbejdsmiljø / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/03/2032
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kontrakten forventes underskrevet i umiddelbar forlængelse af udløb af standstill-perioden. Kontraktens varighed efter pkt. II.2.7) angiver driftsperioden

BOFA har option på at forlænge driftsperioden og dermed kontrakten i op til to gange ét år.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

BOFA har option på at forlænge kontrakten i op til to gange ét år.

BOFA har mulighed for og umiddelbar forventning om at indgå i udviklingssamarbejde med Behandleren. Behandleren vil i givet fald modtage særskilt betaling herfor.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med oplysning om sin egenkapital i det ved tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et krav, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det ved tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med oplysning om referencer og behandlingskapacitet

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et krav, at tilbudsgiver oplyser mindst én reference vedrørende forbehandling og/eller behandling af Madaffald (KOD) eller spildevand for kommuner eller andre offentlige myndigheder, som er udført eller afsluttet inden for de seneste 3 år.

Kravet kan opfyldes gennem et forsknings- og/eller udviklingsprojekt om behandling af Madaffald (KOD), inkl. eventuel relevant forbehandling, under forudsætning af, forsknings- og/eller udviklingsprojektet:

• Har fået økonomisk støtte fra nationale puljer som eksempelvis GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), EU-puljer som Horizon 2020, LIFE eller tilsvarende puljer,

• Vedrører den samme behandlingsteknologi, som den tilbudte, varige behandlingsløsning, og

• Har været medvirkende til, at behandlingsteknologien nu befinder sig på niveau 8 eller 9 i forhold til TRL-skalaen (Technology Readiness Level)

Det er desuden at krav, at tilbudsgiver kan disponere over modtageanlæg med processer til behandling (inkl. eventuel nødvendig forbehandling) af minimum 3.000 tons Madaffald (KOD) årligt ved driftsstart pr. 1. januar 2023.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Vilkårene i den udbudte kontrakt fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt. Tilbudsgiver bør være særligt opmærksom på, at kontrakten er uopsigelig fra tilbudsgivers side og bl.a. indeholder en arbejdsklausul og vilkår om bod ved visse former for misligholdelse.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/02/2022
Local time: 12:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Der vil ikke være adgang for tilbudsgiver til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Ved udbuddet gælder alle frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven.

Forud for tildeling af kontrakten vil BOFA indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD fra den tilbudsgiver, som BOFA har til hensigt at tildele kontrakten.

Som dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde kan virksomheder, der er etableret i Danmark, anvende en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Politiet (kriminalregisteret), ATP, Skatteforvaltningen og skifteret-ten. Serviceattesten må ikke være mere end 3 måneder gammel.

For virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, henvises til udbudslovens §153.

Som dokumentation for opfyldelse af krav til økonomisk og finansiel formåen kan tilbudsgiver fremlægge årsregnskab eller uddrag heraf fra det ved tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

Såfremt dette ikke er muligt, kan tilbudsgiver fremlægge en relevant erklæring fra revisor eller tilsvarende eller ethvert andet dokument, som BOFA vurderer passende.

Som dokumentation for opfyldelse af egnethedskrav til teknisk og faglig formåen forventer BOFA at efterspørge:

• Kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse) til kontaktperson hos den/de kunder og/eller tilskudsgivere, som tilbudsgiver har oplyst som reference i ESPD (hvis kontaktoplysningerne ikke fremgår af ESPD)

• Relevant dokumentation for tilbudsgivers råderet over anlægskapacitet til behandling, inkl. eventuel relevant forbehandling, af minimum 3.000 tons madaffald (KOD) årligt ved starten af driftsperioden pr. 1. januar 2023, fx i form af

• Uddrag af aftale eller underskrevet erklæring fra ejer af eksisterende behandlings- og eventuelt forbehandlingsanlæg, som tilbudsgiver har indgået aftale med om behandlingskapacitet

• Erklæring på tro og love eller tilsvarende fra tilbudsgiver om ledig behandlingskapacitet i tilbudsgivers eksisterende behandlings- og eventuelt nødvendigt forbehandlingsanlæg

• Erklæring på tro og love eller tilsvarende fra tilbudsgiver om behandlingskapacitet dedikeret til BOFA i fremtidigt behandlingsanlæg, inkl. eventuel nødvendig forbehandling, samt oplysninger/dokumentation til understøttelse af, at den fremtidige behandlingsløsning kan idriftsættes senest ved starten af driftsperioden.

Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation for oplysninger, som BOFA selv kan indhente via adgang til en national database. Tilbudsgiver bedes dog i så fald oplyse, hvor denne dokumentation kan findes.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til § 7, stk. 2, i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud skal eventuel klage over udbuddet, herunder BOFAs tildelingsbeslutning, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden for 45 kalenderdage efter, at BOFAhar offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om indgåelse af den udbudte kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Klageren skal senest samtidig med indgivelsen af klagen skriftligt underrette BOFA om klagen, og om hvorvidt den er indgivet i standstill-perioden, jf. nærmere § 6, stk. 4, i lov om Klagenævnet for Udbud.

Det er forbundet med et gebyr på 20.000 DKK at indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Gebyret skal som udgangspunkt betales samtidig med indgivelsen af klagen.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022