Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 34536-2023

18/01/2023    S13

Magyarország-Oroszlány: Ipari területek rehabilitációja

2023/S 013-034536

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10744842211
Postai cím: Külterület
Város: Oroszlány
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fermann József
E-mail: fermann.jozsef@vert.hu
Telefon: +36 34360255
Fax: +36 34360882
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vert.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.vert.hu/
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Oroszlányi Zagytér 2.,4. sz. kazetta rekultiváció

Hivatkozási szám: EKR000918822022
II.1.2)Fő CPV-kód
90722100 Ipari területek rehabilitációja
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Oroszlányi Zagytér 2.,4. sz. kazetta rekultiváció”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 11 104 233 401.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45100000 Terep-előkészítő munkák
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112360 Talajrehabilitációs munka
45232451 Vízelvezetés és felszíni munka
45232452 Vízelvezetés
45233227 Beszállítóút építése
45233228 Útburkolat építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71355000 Földmérési szolgáltatások
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
90513000 Nem veszélyes hulladék és szemét kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások
90713000 Környezetvédelmi tanácsadási szolgáltatások
90715000 Szennyezésvizsgálati szolgáltatások
90715200 Egyéb szennyezésvizsgálati szolgáltatások
90722100 Ipari területek rehabilitációja
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Oroszlányi zagytér 2. és 4. kazetták: Oroszlány 0706/3, 0706/25 és 0710 hrsz , a felvonulási terület: Oroszlány 0705 hrsz, a hűtőtó: Oroszlány 0740/13 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Oroszlányi Zagytér 2. és 4. sz. kazettájára vonatkozó rekultivációs szolgáltatás keretében a III/2. ütem megvalósítása az alábbiak szerint:

Az Oroszlányi zagytér 2., 4. kazettáján a rekultivációs alapfelület kialakításához szükséges bevágások során bontandó pernye mennyisége 657 370 m3, a rekultivációs alapfelület kialakításához szükséges töltések során beépítendő pernye mennyisége 386 662 m3, a kialakítandó rekultivációs alapfelület mérete 613 718 m2. A rekultivációs fedőréteg anyagának előállítása során előkezelés (törés) után bekeverendő pernye mennyisége 179 020 m3, a rekultivációs fedőréteg anyagának előállításához szükséges egyéb anyagok térfogata 461 185 m3. A rekultivációs fedőréteget 592 783 m2-es felületen kell kialakítani 20+30+30+20 cm-es rétegekben. Bekeverendő anyag térfogat a „C” alapszintnél 65 206 m3, a „B” felhalmozódási zóna tekintetében összesen 265 566 m3. Kiépítendő utak hossza 8009 fm, a kiépítendő vízelvezető vízi létesítmények hossza 7661 fm. Nyertes ajánlattevő feladata növényesítés (füvesítés) megvalósítása a teljes rekultiválandó felületen, valamint az egyéb területrészeken (földmedrű árok, a zagytéren kívüli anyagtárolók), teljes mennyiség 606 187 m2.

A feladat keretében végzendő minősítő vizsgálatok során az Oroszlányi zagytér 2., 4. kazettájának vonatkozásában összesen 61 ha-os területen kell geodéziai méréseket végezni. A beérkező alapanyagok előminősítése során amennyiben az alapanyag a szennyezettségére környezetvédelmi hatóság által előírt protokoll szerint és ellenőrzötten előzetesen történt vizsgálat, úgy összesen 28 db szúrópróbaszerű vizsgálatot, amennyiben nem úgy összesen 251 db analitikai vizsgálatot kell végezni. A kiépített rekultivációs rétegek utóminősítés során 348 db analitikai vizsgálatot, 348 db szervesanyag-tartalom vizsgálatot, 120 db tömörség és 240 db vastagság vizsgálatot kell végezni, ehhez kapcsolódóan összesen 186 ha-os felületen geodéziai felmérés végzése szükséges. Az utak minősítése során 44 db teherbírás (dinamikus és statikus), 953 db tömörség, 13 db vastagságmérést kell végezni, A vízi létesítmények minősítéséhez 17 db geotechnikai vizsgálatot (erózióérzékenység, szemeloszlás, plasztikus index) kell végezni, ehhez kapcsolódóan a kiépített vízi létesítmények kereszt- és hossz-szelvényezését is el kell végezni geodéziai felmérés alapján.

A feladat végrehajtása során aktualizálni kell a korábban elkészült Kiviteli tervet, emellett Organizációs tervet, Éves Jelentéshez szükséges adatszolgáltatást, Vízjogi üzemeltetési tervet és Megvalósulási dokumentációt kell készíteni. Emellett Vállalkozónak a saját teljesítését is megfelelően dokumentálnia kell, a szerződés-tervezetben rögzítettek szerint. További előírások a műszaki dokumentációkban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az Oroszlányi Zagytér rekultivációs alapfelülete feletti „C” szint (alapszint, 20 cm) rétegre előírt rekultivációs keverék („C” szint 50 %) hulladék anyaggal és/vagy másodlagos nyersanyaggal való biztosításának minimális vállalt aránya (%) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az Oroszlányi Zagytér rekultivációs alapfelülete feletti „B” szint (felhalmozódási zóna, 60 cm) rétegre előírt rekultivációs keverék („B” szint 70 %) hulladék anyaggal és/vagy másodlagos nyersanyaggal való biztosításának minimális vállalt aránya (%) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 182-516427
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Oroszlányi Zagytér 2.,4. sz. kazetta rekultiváció

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/01/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Terra-Log Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosító szám: 14497700243
Postai cím: Bürök Utca 34-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: info@terra-log.hu
Telefon: +36 17961375
Internetcím: http://www.envirotis.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11 236 017 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 11 104 233 401.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: 1 598 218 394.00 HUF
Arány: 14 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

-anyagmozgatás; -hulladéktest rendezése; rekultivációs felület

végforma kialakítása; -rétegépítés -növény telepítés, füvesítés; -

szállítási feladatok; feladatokban közreműködés, -vezető tervezői feladatok (VZ-TER szakterületen) irányítása,

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

További ajánlattevők:

Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft.

(1112 Budapest, Csárda utca 1.; 22942449-2-43)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/01/2023