The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 346150-2022

28/06/2022    S122

Czechia-Ostrava: Biochemical analysers

2022/S 122-346150

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultní nemocnice Ostrava
National registration number: 00843989
Postal address: 17. listopadu 1790/5
Town: Ostrava - Poruba
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 708 52
Country: Czechia
Contact person: Kateřina Onderková, odb. veřejných zakázek
E-mail: katerina.onderkova@fno.cz
Telephone: +420 597373212
Internet address(es):
Main address: http://www.fno.cz/
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izolátor DNA/RNA

Reference number: OŘN-31/22
II.1.2)Main CPV code
38434500 Biochemical analysers - LA52 - LA21
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění jsou v jednotlivých částech veřejné zakázky dodávky nových souborů zdravotnické technologie - izolátorů DNA/RNA (dále jen "ZT"), poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů a průběžné dodávky spotřebního materiálu (kitů) (dále jen "SM") pro dodanou ZT. Bližší informace jsou uvedeny u jednotlivých částí a v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD").

Tato zakázka je realizována v rámci projektu REACT EU "C1: Vybavení laboratorní technikou ÚLM a ostatních odborných pracovišť", reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016691 a je spolufinancována v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Všechny náklady za pozáruční servisní služby a průběžné dodávky SM budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu. Dále bude z vlastních zdrojů zadavatele pořízen předmět plnění v 1. části VZ spočívající v dodávce 1ks izolátoru DNA/RNA pro Krevní centrum.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 943 137.20 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Izolátor DNA/RNA I. (Krevní centrum a Oddělení klinické biochemie)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434500 Biochemical analysers - LA52 - LA21
33141625 Diagnostic kits - LA52 - LA21
33694000 Diagnostic agents - LA52 - LA21
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment - LA52 - LA21
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

v sídle zadavatele - Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, Oddělení klinické biochemie (1ks ZT) , Krevní centrum (1 ks ZT), Lékárna a Krevní centrum (SM).

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění je dodávka 1 ks izolátoru DNA/RNA pro Oddělení klinické biochemie (z projektu REACT EU) a 1ks izolátoru DNA/RNA pro Krevní centrum (z vlastních zdrojů FNO) s příslušenstvím nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb a průběžné dodávky SM pro dodanou ZT. Blíže viz Zadávací dokumentace.

Všechny náklady za pořízení 1ks izolátoru DNA/RNA pro Krevní centrum, náklady za poskytování pozáručních servisních služeb a dodávky SM budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 909 167.95 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016691

II.2.14)Additional information

Doplnění bodu II.2.7) Dodání ZT bude realizováno do 8 týdnů od podpisu smlouvy. Poskytování pozáručních servisních služeb bude zahájeno od 1. dne po uplynutí záruční doby dodané ZT, a to po dobu 5 let od zahájení. Na dodávky SM k dodané ZT bude uzavřena kupní smlouva na dobu 5 let s vyhrazenou změnou závazků dle § 100 odst. 1 ZZVZ - prodloužení platnosti sml. o další 2 roky. Blíže viz ZD.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Izolátor DNA/RNA II. (Oddělení klinické biochemie)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434500 Biochemical analysers - LA52 - LA21
33141625 Diagnostic kits - LA52 - LA21
33694000 Diagnostic agents - LA52 - LA21
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment - LA52 - LA21
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

v sídle zadavatele - Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, Oddělení klinické biochemie (1ks ZT), Lékárna (SM).

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění je dodávka 1 ks izolátoru DNA/RNA pro Oddělení klinické biochemie (z projektu REACT EU) s příslušenstvím nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb a průběžné dodávky SM pro dodanou ZT. Blíže viz Zadávací dokumentace.

Všechny náklady za poskytování pozáručních servisních služeb a dodávky SM budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 033 969.25 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016691

II.2.14)Additional information

Doplnění bodu II.2.7) Dodání ZT bude realizováno do 8 týdnů od podpisu smlouvy. Poskytování pozáručních servisních služeb bude zahájeno od 1. dne po uplynutí záruční doby dodané ZT, a to po dobu 5 let od zahájení. Na dodávky SM k dodané ZT bude uzavřena kupní smlouva na dobu 5 let s vyhrazenou změnou závazků dle § 100 odst. 1 ZZVZ - prodloužení platnosti sml. o další 2 roky. Blíže viz ZD.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/07/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/07/2022
Local time: 10:00
Place:

FN Ostrava, Domov sester, 10. poschodí, odb. veřejných zakázek

Information about authorised persons and opening procedure:

Nabídky budou doručeny pouze v elektronické podobě. Otevírání obálek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s § 109 zákona. Otevírání obálek proběhne bez přítomnosti účastníků.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/06/2022