Supplies - 346246-2020

23/07/2020    S141

Romania-Oradea: Hospital beds

2020/S 141-346246

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spital Clinic Județean de Urgență Oradea
National registration number: 4208498
Postal address: Str. Republicii nr. 37
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410159
Country: Romania
Contact person: Bogdan Nicolae Iurcov
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 259434406
Fax: +40 259417169

Internet address(es):

Main address: www.spitaluljudetean-oradea.ro/web/

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099901
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Alt tip
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Paturi electrice cu 4 motoare

Reference number: 4208498.2020.6
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Paturi electrice cu 4 motoare- cantitate minima 50 buc- cantitate maxima 250 buc conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor- 6 zile

Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari: cu 3 (trei) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata in invitatia de participare.(Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 625 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45259000 Repair and maintenance of plant
51410000 Installation services of medical equipment
80320000 Medical education services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 65-67

II.2.4)Description of the procurement:

Paturi electrice cu 4 motoare- cantitate minima 50 buc- cantitate maxima 250 buc conform specificatiilor din caietul de sarcini.

CANTITATEA MINIMA- 25 buc SI MAXIMA A UNUI CONTRACT SUBSECVENT- 125 buc (12 luni)

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite in functie de necesitatile unitatii si fondurile disponibile.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: - se punctează numai caracteristicile tehnice înscrise în tabelul 2: Caracteristici tehnice și de calitate punctate - pentru fiecare diferență cea mai mare (în valoare absolută) dintre valoarea parametrului tehnic oferit și valoarea minimală solicitată a parametrului respectiv specificației din caietul de sarcini (notat cu Tmax) se acordă punctajul maxim alocat pentru factorul de evaluare, respectiv Pmax, menționat în coloana nr 4 - pentru altă valoare (absolută) a diferenței dintre valoarea parametrului tehnic oferit și valoarea minimală solicitată a parametrului respectiv specificației din caietul de sarcini (notat cu Tn) se acordă un punctaj Pn calculat astfel: Pn = (Tn / Tmax) x Pmax Unde: Tn = | Valoarea ofertată – Valoarea solicitată | Tmax = | Valoarea cea mai buna ofertată – Valoarea solicitată | Pmax = nr de puncte alocat cerinței tehnice respective Punctajul tehnic se calculează cu doua zecimale. Mai multe detalii in caietul de sarcini / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor,.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; 4.• alte documente edificatoare, dupa caz,

— Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager, Dr.Carp Gheorghe, Director Financiar-Contabil, Ec. Maghiar Marcel, Comisia de evaluare:Ing.Corbu Florina, Ec.Iurcov Bogdan, Ec.Bibart Cosmin, Ing.Marzac Marian, Ing.Paul Emilia

-

NOTA! Operatorii economici vor prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor, Declaratia conform art. 58-60 din Legea 98/2016, impreuna cu DUAE

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia cu un castigator).

Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare.

De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor punctului „IV.3.6) Limba de redactare a ofertei”;

— avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform Legii 95/2006 art.889 alin 1)

— avizul de functionare emis de MS (al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini activitatile) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipamentele medicale ofertate (conform Legii 95/2006 art.889 alin1)

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Detalii privind operatorul economic 1.lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani

Minimum level(s) of standards possibly required:

Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani - din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a fost furnizat cel putin un aparat similar

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat 1.lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani

Minimum level(s) of standards possibly required:

Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani - din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a fost furnizat cel putin un aparat similar

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/08/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/08/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1.Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.

2.In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta punctaj egal, se va solicita reofertare in SEAP in vederea departajarii ofertelor.

3.Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila, si va incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.

4.In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru.

5.Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

6.În cazul în care ofertantul declarat castigator nu îsi onoreaza obligatiile, în termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de si se va intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SEAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica.

7.Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

Locul de executie: 1) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartimentul juridic al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
Postal address: Str. Republicii nr. 37
Town: Oradea
Postal code: 410167
Country: Romania
E-mail: spitalul.judetean@rdsor.ro
Telephone: +40 259437750
Fax: +40 259417169

Internet address: www.spitaljudetean-oradea.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/07/2020