Supplies - 346289-2022

28/06/2022    S122

Romania-Bacău: Medical equipments

2022/S 122-346289

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL BACAU
National registration number: 5057580
Postal address: Strada: Mărăşeşti, nr. 2
Town: Bacau
NUTS code: RO211 Bacău
Postal code: 600017
Country: Romania
Contact person: Andrei Petronela
E-mail: achizitii.publice@csjbacau.ro
Telephone: +40 234537200
Fax: +40 234535012
Internet address(es):
Main address: www.csjbacau.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100149166
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitia de ECHIPAMENTE MEDICALE NOI pentru dotarea cu aparatura medicala specifica pentru functionarea Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgență Bacău, pentru preluarea pacientilor infectati cu virusul Sars-Cov-2

Reference number: Nu este cazul
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Prezenta procedura isi propune achizitia de ECHIPAMENTE MEDICALE NOI pentru dotarea cu aparatura medicala specifica pentru functionarea Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgență Bacău, pentru preluarea pacientilor infectati cu virusul Sars-Cov-2.

Achiziția de dotări este divizata in 3 loturi, astfel:

Lot 1 – Urgenta: Achizitionarea urmatoarelor echipamente : 1. Aparat EKG portabil – 2 buc 2. Aspirator secreţii portabil – 2 buc 3. Debitmetru şi oxigenator – 20 buc 4. Defibrilator – 2 buc 5. Injectomat – 6 buc 6. Monitor funcţii vitale cu modul de transport şi staţie centrală de monitorizare = monitoare – 20 buc 7. Monitor funcţii vitale cu modul de transport şi staţie centrală de monitorizare= statie centrala – 1 buc 8. Ventilator fix – 5 buc 9. Ventilator mobil – 1 buc 10. Videolaringoscop – 1 buc

Lot 2 Mobilitate: Achizitionarea urmatoarelor echipamente : 1. Cărucior transport – 3 buc 2. Cărucior transport obezi – 1 buc 3. Targa asistata la deplasare- 3 buc 4. Targă mobilă – 20 buc 5. Targă transport – 3 buc

LOT 3 Dotare: Achizitionarea urmatoarelor echipamente : 1. Aparat de ţiplat pentru sterilizare- 1 buc 2. Lampă UV – 2 buc 3. Măsuţă tratament – 2 buc 4. Perdele de separaţie - 20 buc 5. Stativ perfuzie - 20 buc 6. Termometru noncontact – 2 buc 7. Vitrină frigorifică pentru reactivi – 1 buc

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 087 650.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii pot depune oferta pe 1 sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 2 Mobilitate

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192160 Stretchers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO211 Bacău
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenta Bacau

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitionarea urmatoarelor echipamente :

1. Cărucior transport – 3 buc

2. Cărucior transport obezi – 1 buc

3. Targa asistata la deplasare- 3 buc

4. Targă mobilă – 20 buc

5. Targă transport – 3 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Perioada de garanție aferentă echipamentelor / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 671 920.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

-

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 3 Dotare

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
42513210 Refrigerated showcases
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO211 Bacău
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenta Bacau

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitionarea urmatoarelor echipamente :

1. Aparat de ţiplat pentru sterilizare- 1 buc

2. Lampă UV – 2 buc

3. Măsuţă tratament – 2 buc

4. Perdele de separaţie - 20 buc

5. Stativ perfuzie - 20 buc

6. Termometru noncontact – 2 buc

7. Vitrină frigorifică pentru reactivi – 1 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 215 323.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

-

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 1 – Urgenta

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33157400 Medical breathing devices
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO211 Bacău
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenta Bacau

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitionarea urmatoarelor echipamente :

1. Aparat EKG portabil – 2 buc

2. Aspirator secreţii portabil – 2 buc

3. Debitmetru şi oxigenator – 20 buc

4. Defibrilator – 2 buc

5. Injectomat – 6 buc

6. Monitor funcţii vitale cu modul de transport şi staţie centrală de monitorizare = monitoare – 20 buc

7. Monitor funcţii vitale cu modul de transport şi staţie centrală de monitorizare= statie centrala – 1 buc

8. Ventilator fix – 5 buc

9. Ventilator mobil – 1 buc

10. Videolaringoscop – 1 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Perioada de garanție aferentă echipamentelor / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 200 407.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

-

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1

Pentru fiecare lot in parte (LOT 1, LOT 2 si LOT 3)

Ofertantii/ofertantii asociati si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

MODALITATI DE INDEPLINIRE

Se va completa si prezenta initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator) pentru fiecare lot in parte cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente justificative sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (certificat de la bugetul local, certificat de la buget de stat etc.) valabile la data prezentarii acestora pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii certificatelor.

Nota 1: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentarii.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. Daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. 2 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota 2: Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situaţiile prevazute la art. 164, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritari competente din tara respectiva.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situaţiile prevazute la art. 164 autoritatea contractanta va accepta o declaraţie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria raspundere, o declaraţie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competente in acest sens.

Din documentele prezentate trebuie sa reiasa informatii valabile/reale la momentul prezentarii.

Nota3: 1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2) Nedepunerea odată cu oferta a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa

sustinerea acestuia, sau după caz, a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Cerinta 2

Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

Modalitate de indeplinire:

Pentru fiecare lot in parte pentru care depune oferta, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, (model din sectiunea "Formulare" a Documentatiei de Atribuire). Se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei in SICAP, cu informatii aferente situatiei lor.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt urmatoarele:

- Valentin Ivancea - Presedinte;

- Gelu Ionut Panfil - Vicepresedinte;

- Constantin Scripat - Vicepresedinte;

- Valentin Palea - Administrator Public al Judetului

- Elena Catalina Zara -Secretar General al Judetului;

- Marius Ciprian Bogea - Director executiv - Directia Juridica si Administratie Publica Locala

- Gabriela Mitrea - Director executiv - Directia Economica

- Mariana Mitruti - Director executiv - Directia Achizitii Publice

- Cornelia Gireada - Director executiv – Directia tehnic-investitii si lucrari publice

- George Cristinel Scutaru – Sef serviciu – Serviciul tehnic-investitii

- Petronela Andrei – Consilier achizitii publice - Direcția achiziții publice

- Corina Paduraru – Consilier achizitii publice - Direcția achiziții publice

- Anca Didona Matasaru – Consilier juridic - Direcția juridică și administrație publică locală

- Romina Macarie Ciugudean - Consilier – Directia economica

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 16

Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 12 zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Cerinta 1

Pentru fiecare lot in parte (LOT 1, LOT 2 si LOT 3)

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

MODALITATI DE INDEPLINIRE

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa pentru fiecare lot in parte DUAE – “criteriile de selectie” – Sectiunea A “Capacitatea de a corespunde cerintelor”.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in care acesta este înregistrat.

Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii si din acestea sa rezulte: obiectul principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, datele de identificare, sediul social, persoanele autorizate /administratori, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente relevante echivalente, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, care sa dovedeasca o forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori declarati in DUAE.

Cerinta 2

Pentru fiecare lot in parte (LOT 1, LOT 2 si LOT 3)

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Aviz de funcționare emis de Ministerul Sanatatii pentru import dispozitive medicale,distribuţie dispozitive medicale, instalare şi/sau mentenanţă dispozitive medicale, unde sa se regaseasca producătorul echipamentului ofertat.

MODALITATI DE INDEPLINIRE

Operatorii economici ofertanti vor completa cerința corespunzătoare in formularul DUAE prin marcarea răspunsului cu privire la îndeplinirea acestei cerințe.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc (după caz de asociat) dupa finalizarea evaluarii ofertelor si după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice.

Acest document este Avizul de funcționare emis de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din cadrul Ministerul Sănătății pentru activitățile de distribuție, reparare, mentenanța si punere in funcțiune a echipamentelor medicale ofertate, conform Ordinului MS nr. 566/2020.

În cazul asociaților dovada îndeplinirii acestei cerințe se va efectua prin corelare cu activitățile ce îi revin fiecărui asociat, conform Acordului de Asociere încheiat între părți.

Pentru persoanele fizice/juridice straine se solicita prezentarea de documente din care sa reiasa ca ofertantul desfasoara in tara de origine legal activitati economice care includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Toate documentele depuse trebuie sa fie in termen de valabil... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Specificati cifra de afaceri medie anualaCerinta pentru LOTUL 1Cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici, trebuie sa fie de minim: 6.000.000,00 leiCerinta pentru LOTUL 2Cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici, trebuie sa fie de minim: 1.000.000,00 leiCerinta pentru LOTUL 3Cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici, trebuie sa fie de minim: 400.000,00 lei

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea indeplinirii cerintei, pentru fiecare lot, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „capacitatea economica si financiara”. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Aceste documente sunt situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2019, 2020 si 2021. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Persoanele fizice sau juridice straine vor prezenta documentele echivalente celor solicitate mai sus, emise de autoritatile competente din statul de origine a ofertantului. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa distinct DUAE – „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „capacitatea economica si financiara”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea 98/2016 si ale art. 48 din HG nr.395/2016. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din parte unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „capacitatea economica si financiara”. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajament ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obigatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2019, 2020 si 2021 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului e atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnatura electronica a documentelor. Nota 4: Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii 2019, 2020, 2021.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta de calificare pentru lotul 1 Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada unei experiente similare, respectiv sa demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat/livrat produse similare cu cele care fac obiectul contractului, pentru beneficiari publici sau privati, în valoare cumulata de minim: 3.200.000,00 lei realizata la nivelul a unui contract maxim 2 contracte. Cerinta de calificare pentru lotul 2 Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada unei experiente similare, respectiv sa demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat/livrat produse similare cu cele care fac obiectul contractului, pentru beneficiari publici sau privati, în valoare cumulata de minim: 650.000,00 lei realizata la nivelul a unui contract maxim 2 contracte. Cerinta de calificare pentru lotul 3 Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada unei experiente similare, respectiv sa demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat/livrat produse similare cu cele care fac obiectul contractului, pentru beneficiari publici sau privati, în valoare cumulata de minim: 200.000,00 lei realizata la nivelul a unui contract maxim 2 contracte. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art.13). Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstraza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa in DUAE capitolul „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. Impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa. (conform model sectiunea Formulare). Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art.182 din Legea nr.98/2016 si ale art.48 din HG nr. 395/2016. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va complete DUAE. Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, (conform model sectiunea Formulare), va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele livrate, perioada de livrare si valoarea acestora. Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnatura electronica a documentelor. Nota 4: Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii 2019, 2020, 2021.

Loturile: 1,2,3 Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Pentru fiecare lot in parte (LOT 1, LOT 2 si LOT 3) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa facă dovada implementării unui sistem de management al calității conform SR EN ISO 9001 si/sau EN ISO 13485 , valabil pentru activitatea ce face obiectul contractului. Se vor prezenta certificate ISO 9001 si/sau EN ISO 13485 sau alte probe/dovezi ce confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul/of asociat/ tertul sustin. va completa pentru fiecare lot DUAE, indicand explicit, pt fiecare contract prezentat cel putin urmatoarele informatii: nr și data contractului invocat drept experienta similară, tipul/categ. de produse, valoarea, beneficiarul, data și nr documentului de receptie, ponderea si/sau activ. pt care a fost responsabil, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si, eventualele prejudicii. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii ofertei si după aplicarea criteriului de atribuire, conf. art. 196 alin (2) din Leg nr. 98/2016 priv Achizițiile Publice. Ofertantii trebuie să facă dovada derulării în ultimii 3 ani, a unui contract, maxim 2 contracte de furnizare de produse similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri. În acest scop pot fi prezentate contracte de furnizare însoțite de: PV de recepție, certificate. sau documente emise de beneficiari, documente constatatoare sau alte documente similare care pot proba indeplinirea cerintei. Persoanele juridice straine vor prezenta documentele sub forma unei traduceri autorizate, prezentata in copie semnata pentru conformitatea cu originalul.

In vederea indeplinirii cerintei, pentru fiecare lot, operatorul economic ofertant/ ofertantul asociat va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele ce trebuie prezentate sunt certificate SO 9001 si/sau EN ISO 13485 sau alte probe/dovezi ce confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calității. Nota 1: În cazul unei asocieri, se va face dovada implementării sistemului de management al calității pentru toți membrii, conformitatea acestora fiind stabilită în raport cu activitățile contractului asumate în cadrul asocierii. Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 si/sau EN ISO 13485 nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentului, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire Nota 4: Certificatele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentării acestora.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Pentru Lotul 1 si 2, avand in vedere ca atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preţ", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.

Astfel, se stabileşte clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea

contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Pentru Lotul 3 - avand in vedere ca atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului "pretul cel mai scazut" , departajarea ofertelor se va realiza in functie de pretul ofertat. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta prin intermediul SICAP va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara este cea mai scazuta.

Dupa intocmirea clasamentului, Autoritatea Contractanta solicita Ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informatiile cuprinse in DUAE.

În cazul în care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul,

autoritatea contractantă are obligatia sa declare castigatoare oferta clasata pe locul urmator, in conditiile in care aceasta exista si este admisibila.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare simplificat publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.

Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”.

Op. ec. vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere

distincte semnate cu semnatura electronica.

Riscul depunerii de documente care nu pot fi vizualizate/deschise este in sarcina ofertantului, sub sanctiunea respingerii ofertei.

Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face făra a afecta caracterul general al Contractului, exclusiv în in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunii nr. 1/2021 emisa de ANAP,

respectiv cap. II – Modificari nesubstantiale.

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente cu cele solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre.

Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator va completa DUAE , disponibil in SEAP in format electronic, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei.

Nota: Neprezentarea formularului DUAE, a documentelor la care se face trimitere expresa in anuntul de participare, a propunerii tehnice, a propunerii financiare si a documentului care atesta constituirea garantiei de participare pana la data limita de

depunere a ofertelor are ca efect declararea ofertei ca inacceptabila.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Juridic, Monitorizare, Reglementari
Postal address: Calea Marasesti, nr.2
Town: Bacau
Postal code: 600017
Country: Romania
E-mail: serviciuljuridic@gmail.com
Telephone: +40 234537200
Fax: +40 234535012
Internet address: www.csjbacau.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/06/2022