Services - 34692-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Software supply services

2022/S 015-034692

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
National registration number: 00551023
Postal address: Na Poříčním právu 1/376
Town: Praha 2
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 128 01
Country: Czechia
Contact person: Vendula Gergelová
E-mail: vendula.gergelova@mpsv.cz
Telephone: +420 950192749
Internet address(es):
Main address: http://www.mpsv.cz/cs/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka licencí SAP a poskytování souvisejících služeb

Reference number: VZ 17/2020 (IV.2021)
II.1.2)Main CPV code
72268000 Software supply services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na zajištění poskytování práva užití programového vybavení (licencí) SAP a zajištění služeb maintenance (údržby) Enterprise Support k tomuto programovému vybavení, jakož i maintenance (údržby) Enterprise Support pro stávající programové vybavení SAP zadavatele a jemu podřízených organizací.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje zajištění:

a) licencí potřebných k provozování nástrojů ekonomických, statistických, personálních a mzdových agend MPSV, ÚP ČR, UMPOD a případně SÚIP postavených na platformě SAP,

b) maintenance k nově pořízeným licencím uvedeným v bodě a),

c) podpory databázového systému k nově pořízeným licencím uvedeným v bodě a),

d) maintenance k již užívaným licencím systému SAP,

e) podpory databázového systému k již užívaným licencím systému SAP,

a to dle požadavků stanovených v jednotlivé Dílčí smlouvě dle potřeb zadavatele.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 268 545 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72267000 Software maintenance and repair services
72260000 Software-related services
72267100 Maintenance of information technology software
72265000 Software configuration services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 Česko
Main site or place of performance:

Místem plnění předmětu veřejné zakázky budou prostory zadavatele umístěné na území hlavního města Prahy a pracoviště podřízených organizací zadavatele uvedených v Rámcové dohodě.

II.2.4)Description of the procurement:

viz II.1.4) Stručný popis

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Výše slevy pro dodávku nových licencí SAP ke všem programovým prostředkům společnosti SAP na základě licenčního programu SAP Enterprise support / Weighting: 100
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 247-613201
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: VZ 17/2020 (IV.2021)
Title:

Dodávka licencí SAP a poskytování souvisejících služeb

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SAP ČR, spol. s r.o.
National registration number: 49713361
Postal address: Vyskočilova 1481/4, Michle
Town: Praha 4
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 140 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 981 145.77 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: VZ 17/2020 (IV.2021)
Title:

Dodávka licencí SAP a poskytování souvisejících služeb

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SAP ČR, spol. s r.o.
National registration number: 49713361
Postal address: Vyskočilova 1481/4, Michle
Town: Praha 4
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 140 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 358 352.86 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: VZ 17/2020 (IV.2021)
Title:

Dodávka licencí SAP a poskytování souvisejících služeb

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SAP ČR, spol. s r.o.
National registration number: 49713361
Postal address: Vyskočilova 1481/4, Michle
Town: Praha 4
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 140 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 481 697.40 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022