TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 34760-2022

21/01/2022    S15

Polska-Wińsko: Usługi związane z odpadami

2022/S 015-034760

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wińsko
Krajowy numer identyfikacyjny: 9880177504
Miejscowość: Wińsko
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 56-160
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Piotrowska
E-mail: a.piotrowska@winsko.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.winsko.pl
Adres profilu nabywcy: https://winsko.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Wińsko

Numer referencyjny: IZR.271.35.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko oraz powstających na obiektach i przystankach autobusowych znajdujących się na terenie gminy Wińsko. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

- Część 1.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko;

- Część 2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na obiektach i przystankach autobusowych należących do gminy Wińsko

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 013 446.93 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Wińsko

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko (załącznik nr 11 do SWZ), których rodzaje wraz z kodami odpadów określa załącznik nr 19 do SWZ. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wyposaży również nieruchomości zamieszkałe w pojemniki, kontenery i worki na odpady wg ilości i pojemności wskazanych w pkt. 11; w kosztach należy również uwzględnić opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę;

2) Organizacja przedmiotu zamówienia.

Zbiórka odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości (za wyjątkiem odpadów wymienionych w pkt. 2 lit. f), których odbiór do utylizacji odbywa się wyłącznie ze wskazanych aptek) odbywać się będzie z podziałem na:

a) odpady niesegregowane (zmieszane odpady komunalne);

b) szkło;

c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale;

d) papier;

e) bioodpady;

f) leki – ze wskazanych aptek i placówek zdrowia, których wykaz stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

3) Przewidywane ilości odpadów komunalnych generowanych na terenie gminy Wińsko w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024 r.:

Rodzaj odpadu komunalnego Szacunkowa wielkość zamówienia

/Mg/

odpady niesegregowane 4 446,95

odpady segregowane (papier) 120,03

odpady segregowane (tworzywo sztuczne) 748,79

odpady segregowane (metale) 43,71

odpady segregowane (szkło) 519,29

odpady segregowane (odpady opakowaniowe wielomateriałowe) 44,75

odpady segregowane (bioodpady) 245,57

Odpady niebezpieczne 1,38

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 9,63

Meble i inne odpady wielkogabarytowe 362,60

Leki 0,28

odpady budowlane i rozbiórkowe 237,29

Odpady tekstylne i odzież 29,05

zużyte opony 52,58

Chemikalia 5,18

zużyte baterie i akumulatory 6,9

Odpady niekwalifikujące odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 4,49

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji zgłoszonej reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na obiektach i przystankach autobusowych do gminy Wińsko

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Wińsko

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych: w świetlicach wiejskich oraz w jednostkach OSP na terenie gminy Wińsko (załącznik nr 15 do SWZ), na przystankach autobusowych i w koszach ulicznych (załącznik nr 16 do SWZ), przy budynku Urzędu Gminy Wińsko (adres: Plac Wolności 2, Wińsko) oraz na placu targowym (ul. Ciemna) w Wińsku. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wyposaży również świetlice w pojemniki na odpady wg ilości i pojemności wskazanych w załączniku nr 17 do SWZ. Ponadto w kosztach należy również uwzględnić opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę;

2) Szacowana ilość w Mg odebranych odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. wynosi: 50,00 Mg.

3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z przystanków autobusowych i koszy ulicznych wskazanych w załączniku nr 16 do SWZ raz na dwa tygodnie.

4) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich wskazanych w załączniku nr 15 do SWZ dwa razy na miesiąc;

5) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy Wińsko oraz z placu targowego raz na dwa tygodnie;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji zgłoszonej reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 230-605269
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
Krajowy numer identyfikacyjny: 8971612750
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-519
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 890 160.25 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 595 232.14 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Wińsko

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na obiektach i przystankach autobusowych do gminy Wińsko

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań określone są w art. 515 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022