Services - 34778-2022

21/01/2022    S15

Poland-Krosno: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

2022/S 015-034778

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
Postal address: ul. Fredry 12
Town: Krosno
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-400
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Pachana
E-mail: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Telephone: +48 134748315
Fax: +48 134368678
Internet address(es):
Main address: www.bip.ekrosno.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Sp. z o.o.
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 (rozdrobnione wielkogabaryty)

Reference number: DZ-2300-18/RCO/2021
II.1.2)Main CPV code
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przetwarzania odpadów w instalacji do produkcji paliwa alternatywnego sklasyfikowanych, zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 wytworzone w wyniku procesu mechanicznego rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 108 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

II.2.4)Description of the procurement:

1. Odbiór odpadów odbywał się będzie z Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.

2. Przewidywana do odebrania w okresie 12 miesięcy ilość odpadów, wynosi około 2 000 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.) przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 1 200 Mg.

3. Odpady będą odbierane w formie rozdrobnionej.

4. Odpady będą odbierane sukcesywnie przez Wykonawcę, w zależności od potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy i na jego koszt w terminie do 3 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zlecenia odbioru będą składane przez Zamawiającego w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem.

5. Koszty transportu ponosi Wykonawca.

6. Koszty załadunku odpadów ponosi Zamawiający.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

Wymagania dodatkowe

Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp gdyż przekazywanie odpadów do przetworzenia w ramach niniejszej umowy nie będzie następowało w sposób powtarzalny, lecz w sposób doraźny, w nieregularnych odstępach czasowych, wynikających z potrzeb chwili Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 227-597729
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 (rozdrobnione wielkogabaryty)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ECON TRADER Sp. z o.o.
National registration number: NIP-899-271-63-54
Postal address: ul. Długosza 27
Town: Wojkowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 42-580
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EKOPARTNER Recykling Sp. z o.o.
National registration number: NIP-692-24-80-313
Postal address: ul. Zielona 3
Town: Lubinie
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 59-300
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MO - BRUK S.A.
National registration number: NIP- 7343294252
Postal address: Niecew 68
Town: Korzenna
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 33-322
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 120 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 108 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Terminy wniesienia odwołania:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,.

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1-3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

c) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1) Skargę wnosi się Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022