TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 34786-2022

21/01/2022    S15

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2022/S 015-034786

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres pocztowy: Plac Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.warszawa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT

Numer referencyjny: ZP/GP/271/III-41/21
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.

Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części (grupy):

Część 1: grupa programistów, analityków, Project Managers

Część 2: grupa architektów

3. Zamawiający będzie udzielać Wykonawcy zamówień wykonawczych do umowy na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 16 800 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I (grupa programistów, analityków, Project Managers)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
79620000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), odpowiednio dla Części I stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 2. Przedmiot zamówienia Części I obejmuje świadczenie usługi z grupy programistów, analityków, Project Managers.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność Konsultantów / Waga: 60.00
Cena - Waga: 40.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części II (grupa architektów)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
79620000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), odpowiednio dla Części II stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 2. Przedmiot zamówienia Części II obejmuje świadczenie usługi z grupy architektów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność Konsultantów / Waga: 60.00
Cena - Waga: 40.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 134-356760
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/GP/271/III-41/21
Część nr: 1
Nazwa:

Część I (grupa programistów, analityków, Project Managers)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 11
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222593182
Adres pocztowy: ul. Stawki 2A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-193
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: XENTIVO Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222940717
Adres pocztowy: ul. Bakalarska 34
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-212
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Transition Technologies-Software Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272903297
Adres pocztowy: Pawia 55
Miejscowość: WARSZAWA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-030
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PKO BP FINAT Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272267889
Adres pocztowy: ul. Chmielna 89
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-805
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: P&P Solutions Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1231300116
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Pułaskiego 76
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-510
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fabrity Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5213421691
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44 A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: RED OCEAN Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 142849580
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-017
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Britenet sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 140727009
Adres pocztowy: ul. Karolkowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-207
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ITFS Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5842726852
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 96/98
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 81-451
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1181242640
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-222
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 14 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 000 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/GP/271/III-41/21
Część nr: 2
Nazwa:

Części II (grupa architektów)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 9
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222693182
Adres pocztowy: ul. Stawki 2A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-193
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: XENTIVO Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222940717
Adres pocztowy: ul. Bakalarska 34
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-212
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PKO BP FINAT Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272267889
Adres pocztowy: ul. Chmielna 89
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-805
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fabrity Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5213421691
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44 A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Britenet sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9512197737
Adres pocztowy: ul. Karolkowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-207
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ITFS Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5842726852
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 96/98
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-451
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: RED OCEAN Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010286119
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-017
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1181242640
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-222
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S&T Services Polska Sp. z o.o.,
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260300641
Adres pocztowy: Postępu 21D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 800 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 800 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022