Services - 34807-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Civil engineering support services

2022/S 015-034807

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
National registration number: 368302575
Postal address: ul.Żelazna 59a
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-844
Country: Poland
Contact person: Joanna Kotarba
E-mail: joanna.kotarba@wody.gov.pl
Telephone: +48 126284363
Internet address(es):
Main address: www.wody.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie i eksploatacja pompowni Grabina i Kępa Chwałowska na terenie ZZ Sandomierz w latach 2022-2024

Reference number: KR.ROZ.2810.190.2021
II.1.2)Main CPV code
71311100 Civil engineering support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa, eksploatacja oraz bieżąca konserwacja (bez kosztów energii elektrycznej) niżej wymienionych pompowni przywałowych zlokalizowanych na terenie powiatu Sandomierz, tj:.

- Pompownia „Kępa Chwałowska”, gm. Dwikozy, pow. Sandomierz

- Pompownia „Grabina”, gm. Łoniów, pow. Sandomierz

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 540 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90721800 Natural risks or hazards protection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Sandomierz

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia jest obsługa, eksploatacja oraz bieżąca konserwacja (bez kosztów energii elektrycznej) niżej wymienionych pompowni przywałowych zlokalizowanych na terenie powiatu Sandomierz, tj:.

- Pompownia „Kępa Chwałowska”, gm. Dwikozy, pow. Sandomierz

- Pompownia „Grabina”, gm. Łoniów, pow. Sandomierz

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia każdej pompowni określa:

1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.

2) Karty informacyjne pompowni wraz z zakresem czynności konserwacyjnych NW Sandomierz. – załącznik nr 10 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór i koordynację realizacji zamówienia (dalej doświadczenie Koordynatora) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 221-582722
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Utrzymanie i eksploatacja pompowni Grabina i Kępa Chwałowska na terenie ZZ Sandomierz w latach 2022-2024

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz
Postal address: ul. Portowa 14
Town: Sandomierz
NUTS code: PL Polska
Postal code: 27-600
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 616 853.39 PLN
Total value of the contract/lot: 540 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu na kwotę 18 500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset i 00/100 złotych).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 4587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022