Services - 34815-2022

21/01/2022    S15

Poland-Ostrów Mazowiecka: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2022/S 015-034815

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Ostrów Mazowiecka
National registration number: 550667860
Postal address: 3 Maja 66
Town: Ostrów Mazowiecka
NUTS code: PL924 Ostrołęcki
Postal code: 07-300
Country: Poland
Contact person: Michał Kazimierski
E-mail: zzp@ostrowmaz.pl
Telephone: +48 296795433
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=1161
Address of the buyer profile: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Reference number: RG-Z.271.24.2021
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Szczegółowe informacje w SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 150 154.73 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45112710 Landscaping work for green areas
45233142 Road-repair works
45233220 Surface work for roads
45233290 Installation of road signs
50230000 Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment
77211500 Tree-maintenance services
77300000 Horticultural services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77313000 Parks maintenance services
77314100 Grassing services
77342000 Hedge trimming
90511000 Refuse collection services
90511300 Litter collection services
90610000 Street-cleaning and sweeping services
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL924 Ostrołęcki
Main site or place of performance:

Miasto Ostrów Mazowiecka.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

2. W zakres prac będących przedmiotem zamówienia wchodzą następujące zadania:

1) Zadanie I: Omiatanie i oczyszczanie ulic, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych oraz chodników na terenie miasta Ostrów Mazowiecka;

2) Zadanie II: Usuwanie nieczystości ze śmietniczek rozstawionych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka;

3) Zadanie III: Dekorowanie miasta;

4) Zadanie IV: Obkaszanie skarp wiaduktów i rowów melioracyjnych;

5) Zadanie V: Wykaszanie chwastów i traw z pasów drogowych;

6) Zadanie VI: Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka;

7) Zadanie VII: Pielęgnacja zieleni w parku nad stawem miejskim przy ul. 3 Maja;

8) Zadanie VIII: Bieżące utrzymanie dróg kategorii gminnej i wewnętrznej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka;

9) Zadanie IX: Zimowe utrzymanie jezdni ulic, chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

3. Szczegółowy zakres obowiązków i praw Wykonawcy określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia (zwany dalej jako „SOPZ”), załączniki nr 1-6 do SOPZ oraz wzór umowy.

4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu prawidłowego przygotowania oferty oraz należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Z uwagi na ograniczenie ilości wprowadzanych danych do ogłoszeń (okoliczności wynikające z ograniczeń technicznych, niezależnych od Zamawiającego) – nie ma możliwości wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji. Z tego względu należy zapoznać się z SWZ i załącznikami na stronie internetowej: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43. Każdy z Wykonawców składających ofertę zobowiązany jest dołączyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Oryginał dokumentu wadium w poręczeniach lub gwarancjach (jeżeli dotyczy) oraz zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia tych podmiotów. Sporządzając JEDZ w części IV: ,,Kryteria kwalifikacji”, można ograniczyć się tylko do wypełnienia sekcji α ,,Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji’’, bez uzupełniania pozostałych sekcji w części IV.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin Płatności Faktur / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka w związku z postępowaniem jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl.

3.Szczegółowe informacje dot. danych osobowych zawarte są w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538282
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
National registration number: 550733679
Postal address: ul. Bolesława Prusa 66
Town: Ostrów Mazowiecka
NUTS code: PL924 Ostrołęcki
Postal code: 07-300
Country: Poland
E-mail: sekretariat@gkostrow.pl
Telephone: +48 296457301
Internet address: https://gkostrow.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 112 775.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 150 154.73 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 PLN - szczegóły w SWZ. Dopuszcza się powierzenie części zamówienia podwykonawcy. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające że nie podlega wykluczeniu tj: Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w SWZ, Oświadczenia dot. grupy kapitałowej, Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne zostały określone w SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia określone w SWZ podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, pt. „Środki ochrony prawnej”. Informacje dot. środków ochrony prawnej zawarte są w pkt 36 SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022