Services - 34819-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Technical inspection and testing services

2022/S 015-034819

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postal address: ul. Żelazna 59 A
Town: Warszawa
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Postal code: 00-848
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Rudowska
E-mail: malgorzata.rudowska@wody.gov.pl
Telephone: +48 717479391
Fax: +48 713283030
Internet address(es):
Main address: https://www.wody.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://wroclaw.wody.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie kontroli pięcioletnich i rocznych wraz z oceną stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni Legnica zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1

Reference number: WR.ROZ.2810.113.2021
II.1.2)Main CPV code
71630000 Technical inspection and testing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zamówienie obejmuje wykonanie w roku 2021 kontroli 5 pięcioletnich i rocznych i ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni Legnica, sporządzenie protokołów z kontroli okresowej stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego - wału przeciwpowodziowego (53 obiekty o długości łącznej 71,205 km)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 36 057.99 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Main site or place of performance:

wały przeciwpowodziowe na terenie działania PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w legnicy

II.2.4)Description of the procurement:

Zamówienie obejmuje wykonanie w roku 2021 kontroli 5 pięcioletnich i rocznych i ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni Legnica, sporządzenie protokołów z kontroli okresowej stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego - wału przeciwpowodziowego (53 obiekty o długości łącznej 71,205 km)

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby biorącej udział w zamówieniu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 225-591512
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Wykonanie kontroli pięcioletnich i rocznych wraz z oceną stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni Legnica zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MILMOST Budownictwo Inżynieryjne Lesław Milewski
National registration number: REGON 391028722
Postal address: ul. Warmińska 13/3
Town: Legnica
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Postal code: 59-220
Country: Poland
E-mail: leslaw.milewski@milmost.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 36 057.99 PLN
Total value of the contract/lot: 33 900.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

1. dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

2. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówiena, aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

4. JEDZ, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem tymczasowego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

5. dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi

w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów

7. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powołują się na potencjał wyłącznie jednego lub kilku z konsorcjantów

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,

2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3 oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

pozostałe informacje dot. dokumentów wykonawców zagranicznych zawiera SWZ pkt 12

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w innych przypadkach niż powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022