Services - 34829-2022

21/01/2022    S15

Poland-Bliżyn: Refuse collection services

2022/S 015-034829

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Bliżyn
Postal address: ul. Kościuszki 79A
Town: Bliżyn
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Postal code: 26-120
Country: Poland
Contact person: Alojzy Jakóbik
E-mail: ugblizyn@wp.pl
Telephone: +48 606206214
Internet address(es):
Main address: http://www.ugblizyn.bip.doc.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bliżyn

Reference number: OS.271.1.2021
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych

w SWZ z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bliżyn, z miejscowości: Bliżyn, Brzeście, Bugaj, Drożdżów, Gilów, Gostków, Górki, Jastrzębia, Kopcie, Kucębów Borek, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Odcinek, Nowki, Mroczków, Mroczków Kamionka, Mroczków Kapturów, Nowy Odrowążek, Odrowążek, Pięty, Płaczków, Płaczków-Piechotne, Rędocin, Sobótka, Sołtyków, Sorbin, Ubyszów, Wołów, Wojtyniów, Zagórze, Zbrojów, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od

1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (12 miesięcy)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 781 277.78 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511200 Household-refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Gmina Bliżyn

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych

w SWZ z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bliżyn, z miejscowości: Bliżyn, Brzeście, Bugaj, Drożdżów, Gilów, Gostków, Górki, Jastrzębia, Kopcie, Kucębów Borek, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Odcinek, Nowki, Mroczków, Mroczków Kamionka, Mroczków Kapturów, Nowy Odrowążek, Odrowążek, Pięty, Płaczków, Płaczków-Piechotne, Rędocin, Sobótka, Sołtyków, Sorbin, Ubyszów, Wołów, Wojtyniów, Zagórze, Zbrojów, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od

1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (12 miesięcy)

Gmina zajmuje powierzchnię 14 120 ha. Na dzień 21.10.2021 r. łącznie na pobyt stały i czasowy na terenie gminy zameldowanych było 7 933 osób (dane z Ewidencji Ludności). Szacuje się, że na terenie gminy zamieszkuje ok. 6 100 mieszkańców w ok. 2400 nieruchomości.

Usługa będzie polegała na odbiorze zgromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszany odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bliżyn oraz uchwałą Rady Gminy Bliżyn w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn (aktualny regulamin i uchwała stanowią załącznik 8a i 8b do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Aspekty społeczne / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 212-559355
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: OS.271.1.2021
Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bliżyn

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych "MARKO" Marek Pogorzelski
Town: Skarżysko-Kamienna
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Postal code: 26-110
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 664 697.95 PLN
Total value of the contract/lot: 781 277.78 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowa¬niu o udzielenie zamówienia.

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestni¬kom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022