Services - 34832-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Miskolc: Refuse and waste related services

2022/S 015-034832

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
National registration number: 15789271205
Postal address: Városház Tér 1
Town: Miskolc
NUTS code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postal code: 3525
Country: Hungary
Contact person: Bese Barnabás
E-mail: bazmkh@lab.hu
Telephone: +36 46512900
Fax: +36 46513903
Internet address(es):
Main address: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Elhagyott hulladék elszállítása és ártalmatlanítás

Reference number: EKR001330212021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal megrendelési dokumentációjában feltüntetett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében található ingatlanokon illegálisan elhelyezett különböző hulladék azonosítóval rendelkező hulladékok ártalmatlanítás céljából történő összegyűjtése, szükség szerint szállítható méretűre történő darabolása, elszállítása, lerakása, az elszállított hulladék 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeletei vonatkozó paragrafusai szerinti dokumentálásával.

Vállalkozó feladatát képezi a hulladékok helyszíni összegyűjtése, szükség esetén annak szelektálása, rakodása kézi vagy gépi erővel, valamint a hulladékok mérlegelése. A hulladékok szállítható méretűre történő darabolására, tömörítésére a Vállalkozó által biztosított eszközökkel van lehetőség.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 800 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Main site or place of performance:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közigazgatási területe, továbbá az egyes Megrendelésekben rögzített helyszínek.

II.2.4)Description of the procurement:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal megrendelési dokumentációjában feltüntetett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében található ingatlanokon illegálisan elhelyezett különböző hulladék azonosítóval rendelkező hulladékok ártalmatlanítás céljából történő összegyűjtése, szükség szerint szállítható méretűre történő darabolása, elszállítása, lerakása, az elszállított hulladék 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeletei vonatkozó paragrafusai szerinti dokumentálásával.

Vállalkozó feladatát képezi a hulladékok helyszíni összegyűjtése, szükség esetén annak szelektálása, rakodása kézi vagy gépi erővel, valamint a hulladékok mérlegelése. A hulladékok szállítható méretűre történő darabolására, tömörítésére a Vállalkozó által biztosított eszközökkel van lehetőség.

Elszállítandó hulladékok azonosító kód szerinti besorolása:

Azonosító kód Hulladék megnevezése

20 03 01 Kommunális hulladék

20 03 07 lomhulladék

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék

20 01 27 Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók gyanták

20 01 35 Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések amelyek különbeznek 200121-től, 200123-tól

20 03 99 Közelebbről meg nem határozható lakossági hulladék

17 01 01 beton

17 01 02 Tégla

17 01 03 Cserép és kerámia

17 01 06 veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)

17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 170901, 170902 170903

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok

16 01 04 hulladékká vált gépjármű

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék

15 01 07 üveg csomagolási hulladék

15 01 09 textil csomagolási hulladék

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

A fentebb megjelölt hulladék típusok között leggyakrabban előforduló 2 hulladék típusban kalkulált maximális mennyiség (to/év):

Kommunális hulladék (20 03 01) esetén maximum 9 000 tonna/év,

Építési, bontási hulladék esetén (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04) esetén maximum 13 000 tonna/év.

Ajánlatkérő a hatósági kötelezésekben meghatározott, szakértő bevonása nélküli műszaki becsléssel megállapított becsült hulladék mennyiségre bocsát ki megrendelést helyrajzi számonként. A megrendelést teljesíteni azonban az adott helyrajziszámon hátrahagyott hulladék teljes mennyiségére vonatkozóan kell, függetlenül attól, hogy az eltér a fent említett becsült mennyiségtől. A hatósági kötelezések és az azokban megjelenő, illetve azok által teljesítendő mennyiségek jelentik a keretszerződés tekintetében a lehívási kötelezettséget.

2. A vállalkozó feladatai és kötelezettségei:

A munkavégzés menete

- A hulladékok gépi és/vagy szükség esetén kézi rakodása, szükség szerinti darabolása, szelektálása, szállítása és a hulladékazonosító kód szerint engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadása, ártalmatlanítása, valamint a szerződésben meghatározott feladatok dokumentálása a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról vonatkozó előírásai szerint.

- - Kizárólag a HAK 16 01 03, HAK 16 01 04, HAK 20 02 01, HAK 20 01 35 azonosítószámú hulladékok vonatkozásában a hulladék hasznosítása a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

- A vállalkozó felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljutásáért

- A vállalkozó a tevékenységével érintett hulladékokról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet meghatározott módon tartalommal

- A hulladék elszállítását követően hulladékmentes felszín kialakítása.

- Fotódokumentáció készítése a munkálatok befejeztével a megtisztított területről.

Teljesítés során benyújtandó dokumentumok:

- Hulladék átvételét igazoló hiteles kiállított bizonylat (különösen, de nem kizárólagosan: mérlegjegy, szállítólevél, valamint veszélyes hulladék esetén „SZ” kísérőjegy),

- Fotódokumentáció (helyszínenként).

3. Megrendelés menete: Megrendelő a keretszerződés alapján elektronikus (e-mail) úton rendeli meg Vállalkozótól a konkrét feladatot, mely megrendelés tartalmazza a hulladék helyszínét GPS koordináták által meghatározva, a hulladék kalkulált típusát, mennyiségét és hogy a helyszínen szükség van-e a hulladék összegyűjtésére is, vagy csak az összegyűjtött hulladék felrakására és szállítására.

4. Teljesítésigazolás menete

Elektronikus megrendeléstől számított 1 munkanapon belül a megrendelést Vállalkozónak elektronikus válaszban vissza kell igazolni. Amennyiben az elektronikus válasz 24 órán belül nem érkezik vissza, az elfogadottnak tekintendő.

- Megrendelés elfogadásától számított 5 munkanapon belül a Vállalkozó köteles a munkaterületre felvonulni, és a felvonulástól számított 5 munkanapon belül a feladatot teljesíteni.

- Fotódokumentáció és átadása mellett a rendezett terület visszavétele a Vállalkozótól,

- Hulladék átvételét igazoló hiteles kiállított bizonylatok megrendelő részére történő benyújtása

- Teljesítésigazolás kiállítása

Az elszámolás alapjait képezi:

- Veszélyes hulladék esetén, az „SZ” kísérőjegy(ek) Megrendelőnek történő átadása, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti tartalommal és időben,

- Nem veszélyes hulladék esetén, a mérleg- és szállító jegy(ek) Megrendelőnek történő átadása.

- Fotódokumentáció (teljesítés előtt és után).

A megrendelés és teljesítés esetén nincs alsó mennyiségi korlát. Közúti szállítás esetén a Vállalkozó kötelessége és költsége mind az üres, mind a rakott állapotú tehergépkocsi mérlegelése. A mérlegelés valamennyi költségét a Vállalkozó viseli. Közúti szállítás esetén a mérlegelés (MKEH-nak a telepítés helye szerinti illetékes mérésügyi szerve által hitelesített hídmérlegen) üresen és rakottan kizárólag a felek által előzetesen egyeztetett mérlegelési helyen történhet. A teljesítést a Megrendelő folyamatosan ellenőrzi és jogosult az ellenőrzés során ellenőrző mérlegelést kérni.

A Hulladék kategóriák részletesen a Közbeszerzési dokumentumban kerülnek kifejtésre.

A személyes adatok kezelése során törekedni kell az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletben (GDPR rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény foglaltak betartására (Info tv). A munkavállalók személyes adatait az Adatkezelőnek a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), az adatvédelemre vonatkozó irányadó 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kell kezelni.

Folyt. a II.2.14) pontban

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kiegészítés a II.2.7. ponthoz:

A hulladék szállítása csakis a környezetvédelmi hatóság által kiadott nem veszélyes, illetve veszélyes hulladék szállítási engedély birtokában a hatósági előírásoknak megfelelően történhet. Amennyiben a hulladék átvevő a hulladék tovább szállítását kívánja végezni, akkor AT csatolja ajánlatához az érvényes hulladék szállítási engedélyét.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített kezdő időpont a jelen közbeszerzési eljárásra irányadó jogszabályokban előírt határidők figyelembe vételével kalkulált tervezett időpont, mely tervezett időpont a tárgyi közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

A szerződés időtartama: szerződéskötéstől számított legkésőbb 2023.07.01. napja vagy a nettó 800 000 000,- Ft-os keretösszeg kimerülése.

A keretszerződés tényleges felhasználásának előre látható időintervalluma: legkésőbb 2023.07.01. napja.

II.2.4) pont folytatása

A hulladék szállítása csakis a környezetvédelmi hatóság által kiadott nem veszélyes, illetve veszélyes hulladék szállítási engedély birtokában a hatósági előírásoknak megfelelően történhet. Amennyiben a hulladék átvevő a hulladék tovább szállítását kívánja végezni, akkor AT csatolja ajánlatához az érvényes hulladék szállítási engedélyét.

AT csatolja ajánlatához az érvényes legalább a fentebb felsorolt azonosító kódszámú hulladékokra vonatkozó ártalmatlanításra vonatkozó engedélyét.

A nyilatkozat tartalmazza a hulladékgazdálkodási engedélyének számát, érvényességét, megnevezését, az átvevő KÜJ és KTJ számát, a telephely nevét, címét, a kezelés kódját, és a HAK hulladékra vonatkozó éves szabad (le nem kötött) kapacitást. A befogadói nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-553787
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Vállalkozási keretszerződés

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
National registration number: 25975936205
Postal address: Besenyői Út 26
Town: Miskolc
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 3527
Country: Hungary
E-mail: info@bmhnonprofit.hu
Telephone: +36 309015935
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 800 000 000.00 HUF
Total value of the contract/lot: 800 000 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

HAK 20 03 01 hulladék szállítása, ártalmatlanítása, HAK 20 03 07 hulladék szállítása, ártalmatlanítása, HAK 20 02 01 hulladék

szállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása, HAK 20 03 99 hulladék szállítása, ártalmatlanítása, HAK 17 01 01 hulladék szállítása,

ártalmatlanítása, HAK 17 01 02 hulladék szállítása, ártalmatlanítása, HAK 17 01 03 hulladék szállítása, ártalmatlanítása, HAK 17 01 07 hulladék

szállítása, ártalmatlanítása, HAK 17 09 04 hulladék szállítása, ártalmatlanítása, HAK 16 01 03 hulladék szállítása, előkezelése, HAK 15 01 01 hulladék szállítása, ártalmatlanítása, HAK 15 01 02 hulladék szállítása, ártalmatlanítása, HAK 15 01 07 hulladék

szállítása, ártalmatlanítása, HAK 15 01 09 hulladék szállítása, ártalmatlanítása, HAK 15 01 10 hulladék szállítása, ártalmatlanítása,

HAK 16 01 04 hulladék szállítása, előkezelés HAK 17 01 06 hulladék szállítása, ártalmatlanítása, HAK 17 09 03 hulladék

szállítása, ártalmatlanítása HAK 20 01 27 hulladék szállítása, ártalmatlanítása, HAK 20 01 35 hulladék szállítása, előkezelése.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Nyertes Ajánlattevő:

BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3527 Miskolc Besenyői Út 26.)

adószám: 25975936-2-05

Ajánlattevők:

Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 9400 Sopron Somfalvi Út 1.

14292990-2-08

Green Collect Kft.

Székhelye: 2000 Szentendre Pannónia Utca 1-3.

24099970-2-13

BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3527 Miskolc Besenyői Út 26.)

adószám: 25975936-2-05

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022