Services - 34848-2022

21/01/2022    S15

Poland-Werbkowice: Refuse and waste related services

2022/S 015-034848

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Werbkowice
National registration number: 9191783198
Postal address: ul. Zamojska 1
Town: Werbkowice
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-550 Werbkowice
Country: Poland
Contact person: Anna Sydoruk
E-mail: annasydoruk@werbkowice.pl
Telephone: +48 846572080
Internet address(es):
Main address: https://www.werbkowice.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R

Reference number: RIP.271.26.2021.MK
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Werbkowice w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31grudnia 2022 r. z obszaru 29 sołectw oraz z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Sahryń i Hostynne, z podziałem na dwie części.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 118 897.20 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielolokalowej w m. Werbkowice tj. w Spółdzielni Cukrownik i Wspólnoty Jana Pawła II.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Gmina Werbkowice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielolokalowej w m. Werbkowice tj. w Spółdzielni Cukrownik i Wspólnoty Jana Pawła II.Przedmiotem tego zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów (niezależnie od ich ilości)gromadzonych w systemie pojemnikowo-kontenerowym. Mieszkańcy tej zabudowy wspólnie korzystają z pojemników i kontenerów. Odpady zmieszane gromadzone będą w pojemnikach 1100l, odpady selektywne szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady,szkło gromadzone będą w pojemnikach 1100 l oznaczonych kolorami: zielony, niebieski, żółty,brązowy, papier w kontenerach Kp-7 kolor niebieski. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: częstotliwość odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Weighting: 20
Quality criterion - Name: edukacja ekologiczna / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 29 sołectwach terenu gminy Werbkowice oraz odbiór odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Gmina Werbkowice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 29 sołectwach terenu gminy Werbkowice tj. Adelina, Alojzów, Dobromierzyce,Gozdów, Hostynne wieś, Hostynne-Kolonia, Honiatycze, Honiatycze Kolonia, Honiatyczki, Konopne,Kotorów, Łysa Góra, Łotów, Malice, Podhorce, Peresołowice, Sahryń, Sahryń-Kolonia, Strzyżowiec,Terebiniec, Terebiń, Turkowice, Werbkowice (z wyłączeniem zadania opisanego jako część 1),Wilków, Wronowice, Zagajnik, Wilków-Kolonia, Terebiń-Kolonia, Terebiń Zady, na której obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych mieszany pojemnikowo-workowy oraz odbioru odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Sahryń i Hostynne. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do świadczenia usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: częstotliwość odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Weighting: 20
Quality criterion - Name: edukacja ekologiczna / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-537697
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: umowa nr RIP.272.26.2021.MK
Lot No: 1 i 2
Title:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
National registration number: 9211765164
Postal address: ul. Wielka 62
Town: Tyszowce
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-630
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 171 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 118 897.20 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022