Supplies - 349009-2020

24/07/2020    S142

Poland-Łódź: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2020/S 142-349009

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
National registration number: pl
Postal address: ul. Żeromskiego 113
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-549
Country: Poland
Contact person: Beata Jaworska
E-mail: b.jaworska@skwam.lodz.pl

Internet address(es):

Main address: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uskwam.umed.lodz.pl/cms/?page_id=2363
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy rękawic medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Reference number: 122/PN/ZP/D/2020
II.1.2)Main CPV code
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy rękawic medycznych (zwanych dalej „towarem”), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym”, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – zamówienie podzielone na 5 pakietów.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Magazyny apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach szpitalnych należących do Zamawiającego (ul. Żeromskiego 113, pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu na terenie Łodzi, POLSKA).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy rękawic medycznych: rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy towaru / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Magazyny apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach szpitalnych należących do Zamawiającego (ul. Żeromskiego 113, pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu na terenie Łodzi, POLSKA).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy rękawic medycznych: rękawice diagnostyczne nitrylowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy towaru / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Magazyny apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach szpitalnych należących do Zamawiającego (ul. Żeromskiego 113, pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu na terenie Łodzi, POLSKA).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy rękawic medycznych: rękawice nitrylowe bezpudrowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy towaru / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Magazyny apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach szpitalnych należących do Zamawiającego (ul. Żeromskiego 113, pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu na terenie Łodzi, POLSKA).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy rękawic medycznych: rękawice o wydłużonej ekspozycji na alkohol. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy towaru / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Magazyny apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach szpitalnych należących do Zamawiającego (ul. Żeromskiego 113, pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu na terenie Łodzi, POLSKA).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy rękawic medycznych: rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy towaru / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia

by warunki zostały spełnione wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) w ramach warunku określonego w punkcie 1.2.1, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – przynajmniej jednej dostawy towaru odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż określone poniżej:

pakiet nr; wartość w PLN:

— pakiet nr 1 30 000,00,

— pakiet nr 2 450 000,00,

— pakiet nr 3 140 000,00,

— pakiet nr 4 50 000,00,

— pakiet nr 5 2 000,00.

W przypadku składania oferty na kilka pakietów łączna wartość brutto w zł wykazanej dostawy, bądź wykazanych dostaw, nie może być mniejsza niż suma wartości brutto w PLN właściwych dla poszczególnych pakietów na które Wykonawca składa ofertę.

Uwaga! W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, należy podać wartość zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionego warunku (nie wartość całej umowy).

9. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

B. Podstawy wykluczenia, o których mowa art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r., poz. 814 t.j., ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 t.j. ze zm.).

C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt 1 SIWZ, każdy z Wykonawców jest zobowiązany do oferty załączyć:

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (...)

Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów:

2.1. W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt 1.2:

2.1.1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w rozdziale IV pkt 1.1:

2.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21, ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2.2.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

(...) Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SIWZ. W szczególności informacje dotyczące dokumentów podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz do podmiotów mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkana poza terytorium RP.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ pn. „Wzór umowy”.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/08/2020
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/08/2020
Local time: 09:30
Place:

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wszyscy zainteresowani.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

I. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

II. Ad. IV.2.6 Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: termin związania ofertą liczony zgodnie z ustawą Pzp – 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Opis sposobu przygotowania oferty jest określony w SIWZ.

IV. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

V. Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SIWZ.

VI. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów dotyczących spełniania warunków wymaganych przez Zamawiającego.

VII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej„rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, POLSKA,

— w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów pocztą elektroniczną na adres daneosobowe@skwam.lodz.pl.

C.d. klauzuli – dostępny w SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/07/2020