Supplies - 349024-2022

Submission deadline has been amended by:  379411-2022
29/06/2022    S123

Slovakia-Banská Bystrica: Pharmaceutical products

2022/S 123-349024

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
National registration number: 00165549
Postal address: Námestie L. Svobodu 1
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 97517
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Katarína Husíková
E-mail: khusikova@nspbb.sk
Telephone: +421 484413240
Internet address(es):
Main address: http://www.fnspbb.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442916
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/26293/summary
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lieky v rozsahu RVO/2141/2022 Laxat.,Antidiab.(vrát.inzulínu),Cardiaca,Antiarrhythmica,Diuret.,Uterot.,Antiepilept.,Anticonvul.,Antiparikin.,Anxiolytica,Otorhinolar.,Expector.,Mucolytica,Antitussica

Reference number: RVO/2141/2022
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky sú "Lieky č. RVO/2141/2022 v rozsahu Laxativa, Antidiabetica (vrátane inzulínu), Cardiaca, Antiarrythmica, Diuretica,Uterotonica, Antiepileptica, Anticonvulsiva, Antiparkinsonica, Anxiolytica,Otorhinolaryngologica

Expectorantia, Mucolytica,Antitussica, Antihistaminica,Histamin, Hepatica, Digestiva, Adsorbentia, Acida,Venopharmaca

Antivaricosaverejným" obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia.

Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 13 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode C- Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Predmet zákazky je rozdelený na 13 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých častí do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nie je táto skutočnosť uvedená v časti II. 1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 k súťažným dokladom.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 408 761.63 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33613000 Laxatives
33615000 Medicinal products used in diabetes
33622100 Cardiac therapy medicinal products
33622300 Diuretics
33642000 Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones
33661300 Antiepileptics
33661400 Anti-Parkinson medicinal products
33661600 Psychoanaleptics
33662000 Medicinal products for sensory organs
33674000 Cough and cold preparations
33675000 Antihistamines for systemic use
33610000 Medicinal products for the alimentary tract and metabolism
33622400 Vasoprotectives
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica,

NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ -1. poschodie.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky sú "Lieky č. RVO/2141/2022 v rozsahu Laxativa, Antidiabetica (vrátane inzulínu), Cardiaca, Antiarrythmica, Diuretica,Uterotonica, Antiepileptica, Anticonvulsiva, Antiparkinsonica, Anxiolytica,Otorhinolaryngologica

Expectorantia, Mucolytica,Antitussica, Antihistaminica,Histamin, Hepatica, Digestiva, Adsorbentia, Acida,Venopharmaca

Antivaricosaverejným" obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia.

Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 13 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode C- Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Predmet zákazky je rozdelený na 13 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých častí do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nie je táto skutočnosť uvedená v časti II. 1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 k súťažným dokladom.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 408 761.63 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZoVO:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na zmeny v § 32 ods. 1 písm. b) a c) a v ods. 2 písm. c) ZoVO platné od 01.12. 2019.

2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods.2 ZoVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, preto pripúšťa preukázanie týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa:

1. § 33 ods. 1 písm. a)ZoVO - vyjadrenie banky o schopnostiach plniť finančné záväzky,

2. Doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia je treba predložiť ako

originály alebo ich úradne overené kópie,

3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného

a ekonomického postavenia podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,

4. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZoVO Jednotným európskym dokumentom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné nájsť na:

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B- Podmienky účasti v bode 2.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Vyjadrenie od banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač

a) nebol v nepovolenom debete,

b) plní si voči banke všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu,

c) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,

d) jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie.

2. Uchádzač spolu s vyjadrením/niami banky/bánk predloží ČESTNÉ VYHLÁSENIE podpísané

štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou

uchádzača, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má

vedený/é účet/účty a že v iných bankách nemá záväzky.

3.Predložené vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 90 dní ku dňu

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nevyžaduje sa

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/08/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/08/2022
Local time: 13:00
Place:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, objekt Riaditeľstvo, 3. poschodie, referát VO, č.d.322, nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SR. Otváranie ponúk je podľa § 54 ZoVO neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady, prípadné vysvetlenia, doplnenie súťažných podkadov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/.

2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZoVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Záujemca uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podanie v elektronickej forme, prostredníctvom systému JOSEPHINE, kontaktná osoba Ing. Katarína Husíková, +421 48 441 3240, khusikova@nspbb.sk

3.Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky ponuky.

Výška zábezpeky predmetu zákazky je určená pre jednotlivé časti nasledovne.

Pre časť č. 3 predmetu zákazky: 3 100 € (slovom: tritisícsto eur)

Pre časť č. 6 predmetu zákazky: 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur)

Ostatné informácie o zábezpeke sú uvedené v SP.

Všetky nevyhnutné informácie verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

5.Predmetné verejné obstarávanie, nie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávanie inovácií. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 13 častí, čím deklaruje použitie sociálneho hľadiska v zmysle ZoVo, ktorý predstavuje pre verejného obstarávateľa taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý bude viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu a to hlavne k podpore zamestnanosti. Rozdelenie predmetu zákazky umožňuje podporu konkurenčného prostredia, čím sa do verejnej súťaže môže zapojiť väčší počet uchádzačov.

6.V prípade ak uchádzač predbežne nahrádza doklady JED-om, verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/06/2022