Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 349099-2015

Display compact view

06/10/2015    S193

Poland-Sosnowiec: Hospital facilities construction work

2015/S 193-349099

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary
Postal address: pl. Medyków 1
Town: Sosnowiec
Postal code: 41-200
Country: Poland
For the attention of: Jacek Gorszanów
E-mail: zam.publ@wss5.pl
Telephone: +48 323682449
Fax: +48 323682012

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.wss5.pl

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Other: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3)Main activity
Health
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Design and execution
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sosnowiec.

NUTS code PL22B Sosnowiecki

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z wdrożeniem systemu zarządzania energią w 8 budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (budynki: A, B-B1-B2, C, D, E, F i G, i H) oraz wykonanie remontu budowlanego budynku B-B1-B2 („Projekt”).
Obowiązki Partnera Prywatnego obejmą sfinansowanie, zaprojektowanie części zakresu Projektu dla której Podmiot Publiczny nie posiada dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych i robót remontowo-budowlanych mających na celu poprawę właściwości energetycznych, budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Partner Prywatny będzie także odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania energią i wykonywanie czynności z zakresu zarządzania energią w celu uzyskania zagwarantowanych w ofercie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej oraz za utrzymanie sprawności technicznej zmodernizowanej infrastruktury i zainstalowanych urządzeń („Projekt”). Szczegółowe warunki realizacji Projektu oraz zakres obowiązków Stron zostaną ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).
Projekt realizowany będzie na podstawie przepisów ustawy z 19.12.2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.) („ustawa o ppp”).
Realizacja Projektu ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu oraz osiągnięcia korzyści takich, jak:
uzyskanie efektu energetycznego polegającego na obniżeniu poziomu zużycia energii elektrycznej i cieplnej, czego rezultatem ma być obniżenie łącznych kosztów mediów ponoszonych w związku z bieżącym funkcjonowaniem placówki;
uzyskanie oszczędności w wydatkach ponoszonych na utrzymanie budynków w zakresie zarządzania gospodarką energetyczną;
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i pyłów do otoczenia poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (efekt środowiskowy);
podniesienie standardu użytkowania budynków szpitalnych oraz poprawa ich estetyki;
zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej na potrzeby szpitala.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

45215140 Hospital facilities construction work, 31520000 Lamps and light fittings, 45321000 Thermal insulation work, 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services, 71314200 Energy-management services

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Zamówienie o wartości powyżej 5 186 000 EUR.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 276 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1. Partner Prywatny na etapie składania ofert będzie zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach (według wyboru Partnera Prywatnego):
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze. zm.).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także ten okres.
4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi być rządzone prawem polskim i musi gwarantować Podmiotowi Publicznemu nieodwołalną, bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż wpłata gotówki na konto, Partner Prywatny składa wraz z ofertą kserokopię poręczeń lub gwarancji.
6. Szczegółowe warunki wniesienia wadium zostaną określone w SIWZ po etapie dialogu. Z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wnosi się wadium.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Modelem wynagrodzenia Partnera Prywatnego będzie model opłaty za dostępność, której wysokość będzie uzależniona od zapewnienia dostępności przedmiotu partnerstwa. Wynagrodzenie za realizację etapu inwestycyjnego obejmie łączny koszt projektowania, robót budowlanych oraz kosztów finansowych poniesionych na tym etapie. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację etapu zarządzania obejmie czynności z zakresu zarządzania energią i utrzymania technicznej sprawności zainstalowanych urządzeń.
Podmiot Publiczny oczekuje, że środki pieniężne na wynagrodzenie Partnera Prywatnego będą pochodzić co najmniej w części z oszczędności finansowych powstałych w związku ze zmniejszeniem zużycia mediów w obiekcie. Dodatkowo Podmiot Publiczny zakłada pozyskanie dofinansowania na realizację Projektu z środków europejskich i jego włączenie w strukturę finansową Projekt, realizując tzw. projekt hybrydowy.
Warunki finansowania i płatności określone zostaną po etapie dialogu konkurencyjnego w SIWZ przekazanej Partnerom Prywatnym zaproszonym do składania ofert.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
1. W przypadku, gdy Partnerzy Prywatni wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika i złożenia pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy o ppp dla ustanowionego przez nich pełnomocnika – art. 23 ust. 2 ustawy z 29.1.2014 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) („ustawa Pzp”). Przepisy dotyczące Partnera Prywatnego stosuje się odpowiednio do Partnerów Prywatnych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3 ustawy Pzp).
2. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Podmiot Publiczny zastrzega sobie możliwość żądania od Partnerów Prywatnych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, umowy regulującej współpracę tych Partnerów Prywatnych.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Partnerzy Prywatni, którzy spełniają warunki określone przez Podmiot Publiczny na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Partner Prywatny jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do dialogu, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 – 2a ustawy Pzp.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 – 2a ustawy Pzp, Podmiot Publiczny żąda złożenia zgodnego ze wzorem wypełnionego formularza projektu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu („Wniosek”) oraz dołączenia do Wniosku następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do projektu Wniosku;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Partner Prywatny nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Partner Prywatny nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.
4. Jeżeli, w przypadku Partnera Prywatnego mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Partner Prywatny składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. Jeżeli Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
1) o których mowa w ust. 3 pkt 2)–4) i 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) o których mowa w ust. 3 pkt 5) i 7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy Pzp.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1) tiret pierwsze i trzecie oraz w pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.
7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Partnera Prywatnego, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 4 stosuje się odpowiednio.
8. Ocena braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych powyżej.
9. Wraz z Wnioskiem Partner Prywatny jest zobowiązany złożyć wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do projektu Wniosku oraz informację o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do projektu Wniosku.
10. Partner Prywatny w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Partner Prywatny w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Podmiotowi Publicznemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji Projektu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Projektu (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Z pisemnego zobowiązania powinny wyraźnie wynikać: (i) zakres zasobów dostępnych dla Partnera Prywatnego od innych podmiotów, (ii) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, (iii) charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył Partnera Prywatnego z innym podmiotem, oraz (iv) zakres i okres udziału innego podmiotu w realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Partnerem Prywatnym za szkodę Podmiotu Publicznego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Celem potwierdzenia spełnienia warunków zdolności finansowej i ekonomicznej, o której mowa poniżej, Partnerzy Prywatni zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Partnera Prywatnego, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.
Minimum level(s) of standards possibly required: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Partnerzy Prywatni, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej, którzy wykażą że:
1) posiadają środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych, 00/100) lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczoną według średniego kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie.
2. Partner Prywatny może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Partner Prywatny w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Partnerem Prywatnym za szkodę Podmiotu Publicznego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Partnerzy Prywatni wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, muszą wykazać, że warunek określony w ust. 1 pkt. 1 spełniają łącznie.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Partner Prywatny nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Podmiot Publiczny, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Podmiot Publiczny warunku.
5. Wyrażone w walutach obcych wartości Podmiot Publiczny przeliczy według średniego kursu notowania walut NBP w dacie wystawienia dokumentu, w którym wyrażona została ta kwota, a jeżeli dokument nie będzie zawierał daty, według średniego kursu notowania walut NBP w dacie opublikowania ogłoszenia (w przypadku braku średniego kursu NBP z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia Podmiot Publiczny dokona przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na ich równowartość w PLN po średnim kursie NBP ostatnio obowiązującym przed dniem publikacji niniejszego ogłoszenia).
6. Podmiot Publiczny dokona oceny spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie wskazanych oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Partner Prywatny składa wraz z Wnioskiem składa następujące dokumenty:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotu na rzecz, którego roboty zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; za najważniejsze roboty budowlane uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia;
2) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są:
— poświadczenie,
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Partner Prywatny nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są:
— poświadczenie, z tym, że do nadal wykonywanych usług powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków, lub
— oświadczenie Partnera Prywatnego jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Partner Prywatny nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
4. W przypadku, gdy Podmiot Publiczny jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 zostały wcześniej wykonane, Partner Prywatny nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2.
5. Wzory wykazów stanowią załączniki do projektu Wniosku.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Partnerzy Prywatni, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy wykażą że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa przedsięwzięcia termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 712), każde w co najmniej jednym obiekcie budowlanym należącym do którejś z kategorii obiektów budowlanych wskazanych w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) („ustawa Prawo budowlane”): IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII o wartości nakładów inwestycyjnych zadania nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych, 00/100) każde.
2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał do najmniej jedną dokumentację projektową na podstawie, której wydane zostało pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 712) o wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto (słownie: pięć milionów złotych, 00/100).
3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, realizuje lub realizował co najmniej jedno zadanie, które polegało na nieprzerwanym wykonywaniu przez okres co najmniej 24 miesięcy, minimum jednej usługi polegającej na zarządzaniu energią w co najmniej jednym obiekcie należącym do którejś z kategorii obiektów budowlanych wskazanych w załączniku do ustawy Prawo budowlane: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII (w ramach jednej umowy). Przez „zarządzanie energią” należy rozumieć wykonywanie usług polegających na wdrożeniu i eksploatowaniu systemu pomiarowego i informatycznego, którego celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania maszyn, urządzeń i instalacji w obiektach budowlanych oraz oświetlenia, umożliwiających monitorowanie i optymalizowanie zużycia energii i innych mediów, w tym identyfikacji stanów awaryjnych.
4) dysponuje jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającej co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy liczone od dnia otrzymania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń – min. 1 osoba.
5) dysponuje co najmniej 2 osobami, wyznaczonymi do kierowania robotami, posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń, w następujących specjalnościach:
— instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wewnętrznych, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1osoba,
z których każda posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami liczone od dnia otrzymania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń.
6) dysponuje osobą pełniącą funkcję głównego projektanta posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w zakresie projektowania liczone od dnia otrzymania uprawnień bez ograniczeń do projektowania – min. 1 osoba.
7) dysponuje osobą pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej:- w zakresie sieci i instalacji wewnętrznych, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w zakresie projektowania liczone od dnia otrzymania uprawnień bez ograniczeń do projektowania – min. 1 osoba.
8) dysponuje osobą pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w zakresie projektowania liczone od dnia otrzymania uprawnień bez ograniczeń do projektowania – min. 1 osoba.
2. Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, a także odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
3. Jedna osoba nie może łączyć funkcji wskazanych ust. 1 pkt 4)-8) powyżej. W celu spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Podmiot Publiczny wymaga wskazania minimum 6 specjalistów.
4. Wyrażone w walutach obcych wartości Podmiot Publiczny przeliczy według średniego kursu notowania walut NBP w dacie wystawienia dokumentu, w którym wyrażona została ta kwota, a jeżeli dokument nie będzie zawierał daty, według średniego kursu notowania walut NBP w dacie opublikowania ogłoszenia (w przypadku braku średniego kursu NBP z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia Podmiot Publiczny dokona przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na ich równowartość w PLN po średnim kursie NBP ostatnio obowiązującym przed dniem publikacji niniejszego ogłoszenia).
5. Partner Prywatny może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Partner Prywatny w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Podmiotowi Publicznemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Partnerem Prywatnym za szkodę Podmiotu Publicznego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Partnerzy Prywatni wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, muszą wykazać, że warunki określone w Sekcji III.2.3) ust. 1 pkt 1) – 8) powyżej, spełniają łącznie.
7. Podmiot Publiczny dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.3) Ogłoszenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
competitive dialogue
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: 1. W przypadku, gdy liczba Partnerów Prywatnych spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających wykluczeniu będzie większa niż 5, Podmiot Publiczny będzie kwalifikował Partnerów Prywatnych, którzy uzyskają największą liczbę punktów, stosując kryterium największego doświadczenia w następujący sposób: Podmiot Publiczny pod warunkiem spełnienia przez Partnera Prywatnego warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji III. 2.3) Ogłoszenia, przyzna Partnerowi Prywatnemu 1 punkt za każde wykazane w Tabeli B wykazu robót, zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 712) w co najmniej jednym obiekcie budowlanym należącym do którejś z kategorii obiektów budowlanych wskazanych w załączniku do ustawy Prawo budowlane: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, w którym roboty budowlane były prowadzone etapami na poszczególnych powierzchniach wyłączanych sukcesywnie z użytkowania na czas realizacji robót, o wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych, 00/100). W przypadku, gdy w wyniku zastosowania wskazanego powyżej kryterium dodatkowego dwa bądź większa liczba podmiotów uzyska taką sama liczbę punktów, Podmiot Publiczny przyzna dodatkowo 1 punkt za każde wykazane środki finansowe i ekonomiczne i/lub zdolność kredytową w wysokości 5 000 000,0 PLN (słownie: pięć milionów złotych, 00/100) ponad podstawowe wymogi kwalifikujące do udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.2.2) Ogłoszenia.2. Podmiot Publiczny informuje, iż w przypadku gdy liczba Partnerów Prywatnych, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w Ogłoszeniu, dokonując oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegających punktacji, Podmiot Publiczny nie będzie stosował art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Przepis art. 26 ust. 4 ustawy Pzp będzie miał zastosowanie jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia wadliwości dokumentów złożonych wraz z wnioskiem, które zostały w nim wskazane i potwierdzone dowodami określającymi czy roboty lub usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień Partner Prywatny nie może uzupełniać wykazu o dodatkowe zadania nieujęte w pierwotnym wykazie mające na celu zwiększenie punktacji złożonego Wniosku (Tabela B wykazu robót).4. Podmiot Publiczny informuje, iż w przypadku gdy Partner Prywatny powoła się na wiedzę i doświadczenie podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ponad „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” – Podmiot Publiczny będzie uwzględniał potencjał tych podmiotów w punktacji w ramach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (będzie przyznawał dodatkowe punkty). Partner Prywatny w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Podmiotowi Publicznemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji Projektu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Projektu (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Z pisemnego zobowiązania powinny wyraźnie wynikać: (i) zakres zasobów dostępnych dla Partnera Prywatnego od innych podmiotów, (ii) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, (iii) charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył Partnera Prywatnego z innym podmiotem, oraz (iv) zakres i okres udziału innego podmiotu w realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Partnerem Prywatnym za szkodę Podmiotu Publicznego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.5. Partnerzy Prywatni z największą uzyskaną liczbą punktów spełniający warunki udziału w postępowaniu, zostaną zaproszeni do dialogu.6. Podmiot Publiczny dopuszcza możliwość zaproszenia do dialogu większej liczby Partnerów Prywatnych niż przewidywana w ogłoszeniu, jeżeli Partnerzy Prywatni otrzymają tę samą liczbę punktów, co Partner oceniony jako piąty.
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated no
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Terminy i wysokość przewidywanych płatności Podmiotu Publicznego. Weighting 1

2. Poziom gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej. Weighting 2

3. Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym. Weighting 3

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
111/DK/PPP/2015
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2015 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, i/lub dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 i/lub inne.
VI.3)Additional information
1. Przez Podmiot Publiczny należy rozumieć Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
2. Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części Projektu, nie zostaną mu przyznane.

3. Wniosek i załączniki składane przez Partnera Prywatnego powinny być sporządzane według wzorów dostępnych pod adresem: http://wss5.pl/pl/zamowienia/zamowienia-publiczne

4. Forma składanych dokumentów:
a) wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w niniejszym postępowaniu a opisane w ogłoszeniu muszą być składane w języku polskim w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Partnera Prywatnego, na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu za wyjątkiem oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa, które należy przedstawić w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii;
b) każda ze stron, składających się na Wniosek powinna być ponumerowana i parafowana przez Partnera Prywatnego oraz wszystkie strony powinny zostać złączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację;
c) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Partnera Prywatnego.
5. Wszelkie koszty poniesione przez Partnera Prywatnego w związku z udziałem w postępowaniu ponosi Partner Prywatny.
6. Wniosek musi być sporządzony w 2 egzemplarzach (1 oryginał i 1 kopia) w języku polskim i mieć formę pisemną. Wraz z Wnioskiem w formie pisemnej Partner Prywatny składa skan podpisanego Wniosku w formie elektronicznej (płyta CD). W razie rozbieżności pomiędzy kopią wniosku a oryginałem, wiążącym jest egzemplarz oryginalny. Wniosek (oryginał i kopię) należy umieścić w jednym zamkniętym opakowaniu oznaczonym numerem referencyjnym postępowania, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Wniosek należy złożyć na adres ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, Kancelaria pokój nr D-0-2.
7. Podmiot Publiczny wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Partnera Prywatnego, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Partner Prywatny w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Podmiot Publiczny jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Podmiot Publiczny nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Partnera Prywatnego, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
8. Podane przez Podmiot Publiczny kryteria oceny ofert zostały uszeregowane w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Ostateczne wagi przypisane poszczególnym kryteriom zostaną podane w SIWZ na etapie zaproszenia do składania ofert.
9. Jeżeli Podmiot Publiczny lub Partner Prywatny przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania informacji faksem potwierdzeniem otrzymania wiadomości zarówno przez Partnera Prywatnego jak i Podmiot Publiczny jest raport faksu, z którego nadano wiadomość, potwierdzający prawidłową transmisję danych. Potwierdzeniem otrzymania wiadomości elektronicznej zarówno przez Partnera Prywatnego jak i Podmiot Publiczny jest niezwłoczne potwierdzenie faktu jej otrzymania na żądanie każdej ze stron. W przypadku dwukrotnego nie potwierdzenia otrzymania wiadomości elektronicznej uznaje się, że wiadomość została prawidłowo dostarczona na podstawie wydruku elementów wysłanych z poczty elektronicznej Podmiotu Publicznego.
10. W przypadku uzupełniania dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Podmiot Publiczny nie dopuszcza przekazywania dokumentów faksem i drogą elektroniczną – wymagana forma pisemna.
11. Niezależnie od powyższych sposobów porozumiewania się, zgodnie z ustawą Pzp, zawsze dopuszczalny jest pisemny sposób porozumiewania się.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: zgodnie z Działem VI ustawy Pzp.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
1.10.2015