Services - 34967-2022

21/01/2022    S15

Poland-Krakow: Cleaning and sanitation services

2022/S 015-034967

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
National registration number: 000630161
Postal address: os. Na Skarpie 66
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-913
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Jastrzębska - Kukawka
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Telephone: +48 126229413
Fax: +48 126444756
Internet address(es):
Main address: www.zeromski-szpital.pl
Address of the buyer profile: www.zeromski-szpital.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych.

Reference number: ZP 23/2021
II.1.2)Main CPV code
90900000 Cleaning and sanitation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. Świadczenie usług czystości obejmuje:

a. Utrzymanie czystości w obiektach szpitalnych – strefa „biała” i „szara”

b. Utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów szpitalnych

c. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w tym koszenie trawy.

Ogółem powierzchnia do sprzątania wynosi:

powierzchnia pozioma (sprzątanie zwykłe – strefa szara) – 7500 m²

powierzchnia pozioma szpitalna (strefa biała) – 13 920 m²

powierzchnia zewnętrzna (dróg, chodników, parkingów) – 2 ha

powierzchnia terenów zielonych – 2 ha

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarp[ie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. Świadczenie usług czystości obejmuje:

a. Utrzymanie czystości w obiektach szpitalnych – strefa „biała” i „szara”

b. Utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów szpitalnych

c. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w tym koszenie trawy.

Ogółem powierzchnia do sprzątania wynosi:

powierzchnia pozioma (sprzątanie zwykłe – strefa szara) – 7500 m²

powierzchnia pozioma szpitalna (strefa biała) – 13 920 m²

powierzchnia zewnętrzna (dróg, chodników, parkingów) – 2 ha

powierzchnia terenów zielonych – 2 ha

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: dodatkowy personel na dyżuże nocnym / Weighting: 10
Cost criterion - Name: struktura zatrudnienia w wykonywanej usłudze / Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-553866
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców

3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

4. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

5. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

9. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

10. Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami czynność zamawiającego, podjętą w post. o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na projektowane postanowienia umowy,

- zaniechanie czynnośći w post. o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy,,

- zaniechanie przeprowadzenia post. o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego zobowiązany

11. Odwołanie wnosi się: - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, - 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

13. Odwołanie w innych przypadkach wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022