Services - 35009-2022

21/01/2022    S15

Polska-Gąsawa: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2022/S 015-035009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gąsawa
Krajowy numer identyfikacyjny: IRG.271.16.2021
Adres pocztowy: ul. Żnińska 8
Miejscowość: Gąsawa
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Jułga
E-mail: inwestycje@gasawa.pl
Tel.: +48 523036210
Faks: +48 523036220
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gasawa.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gąsawa

Numer referencyjny: IRG.271.16.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych gminy Gąsawa oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Gąsawa oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce ozn. nr 122/2 w obrębie ewidencyjnym Łysinin, gm. Gąsawa, odbiór i zagospodarowanie bioodpadów zgromadzonych w pojemnikach umiejscowionych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Gąsawa.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

• wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Gąsawa w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz

• wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki do selektywnego zbierania odpadów

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 405 248.03 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Gąsawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych gminy Gąsawa; Odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Gąsawa oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce ozn. nr 122/2 w obrębie ewidencyjnym Łysinin, gm. Gąsawa; Odbiór i zagospodarowanie bioodpadów zgromadzonych w pojemnikach umiejscowionych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Gąsawa; Wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Gąsawa w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 122/2 w obrębie ewidencyjnym Łysinin, gm. Gąsawa w kontenery o pojemności 7000 l (KP7) w ilości 5 szt, pojemniki o pojemności 120 l w ilości 4 szt. przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pojemnikami typu dzwon o pojemności 1500 l dysponuje Zamawiający.Zagospodarowanie zebranych z terenu gminy Gąsawa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01), bioodpadów (20 02 01) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (19 12 12) w instalacjach komunalnych. Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w kontenerach oraz odbiór odpadów selektywnie zebranych, w tym w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łysinie, zgromadzonych w pojemnikach typu dzwon, lub siatka w terminie maksymalnie 72 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

Odpady przewidziane do odbioru, zgodnie z katalogiem odpadów a także pozostałe informacje zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji odbioru odpadów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 189-491918
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: IRG.271.16.2021
Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gąsawa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8840007824
Adres pocztowy: ul. Mwtalowców 4
Miejscowość: Świdnica
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 405 248.03 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022