Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 350120-2021

12/07/2021    S132

Poland-Rawicz: Disposable gloves

2021/S 132-350120

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
Postal address: Gen. Grota Roweckiego 6
Town: Rawicz
NUTS code: PL417 Leszczyński
Postal code: 63-900
Country: Poland
E-mail: renata.pazola@szpitalrawicz.pl
Telephone: +48 655376222
Fax: +48 655467064
Internet address(es):
Main address: www.szpitalrawicz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.szpitalrawicz.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka prawa handlowego
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa rękawic medycznych

Reference number: NLO-3820-01/PN/21
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych do magazynu apteki szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice jednorazowe diagnostyczne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL417 Leszczyński
Main site or place of performance:

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

ul. Gen. Grota Roweckiego 6

63-900 Rawicz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic jednorazowych diagnostycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP. Oferowane wyroby medyczne muszą posiadać oznakowanie CE. Każda z zaoferowanych pozycji powinna być możliwa do zidentyfikowania poprzez numer katalogowy umieszczony w odpowiednim miejscu w formularzu ofertowo-asortymentowym. Na potwierdzenie wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani są do złożenia w ofercie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z:

a) Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.);

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych (Dz.U. 2010, nr 215, poz. 1416);

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 2016, poz. 211).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO" - tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr NLO-3820-01/PN/21 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019), a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w rozdziale III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice jednorazowe chirurgiczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL417 Leszczyński
Main site or place of performance:

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

ul. Gen. Grota Roweckiego 6

63-900 Rawicz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic jednorazowych chirurgicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP. Oferowane wyroby medyczne muszą posiadać oznakowanie CE. Każda z zaoferowanych pozycji powinna być możliwa do zidentyfikowania poprzez numer katalogowy umieszczony w odpowiednim miejscu w formularzu ofertowo-asortymentowym. Na potwierdzenie wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani są do złożenia w ofercie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z:

a) Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.);

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych (Dz.U. 2010, nr 215, poz. 1416);

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 2016, poz. 211).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO" - tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr NLO-3820-01/PN/21 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w rozdziale III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice jednorazowe ratownicze

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL417 Leszczyński
Main site or place of performance:

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

ul. Gen. Grota Roweckiego 6

63-900 Rawicz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic jednorazowych ratowniczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP. Oferowane wyroby medyczne muszą posiadać oznakowanie CE. Każda z zaoferowanych pozycji powinna być możliwa do zidentyfikowania poprzez numer katalogowy umieszczony w odpowiednim miejscu w formularzu ofertowo-asortymentowym. Na potwierdzenie wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani są do złożenia w ofercie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z:

a) Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 186 ze zm.);

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych (Dz.U. 2010, nr 215, poz. 1416);

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 2016, poz. 211).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO" - tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr NLO-3820-01/PN/21 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w rozdziale III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/08/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/08/2021
Local time: 10:00
Place:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Otwarcia ofert dokonają członkowie Komisji Przetargowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

2. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 139 ustawy Pzp z wyłączeniem ust. 2 tego artykułu.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2, w przypadkach określonych w art. 108 ustawy Pzp.

4. Poza przypadkami wskazanym w pkt 3 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, wobec których zaistniały okoliczności określone w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp.

5. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujące podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;

3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;

4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3,6 ustawy Pzp;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp;

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2); 3); 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalności gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w pkt 7 i 8 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

b) wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) wobec innych czynności niż w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie. Pozostałe terminy i okoliczności szczegółowo opisane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/07/2021