Services - 35080-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Cleaning services

2022/S 015-035080

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
National registration number: 5272825616
Postal address: ul. Żelazna 59A
Town: Warszawa
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postal code: 00-848
Country: Poland
Contact person: Ewa Paryż
E-mail: ewa.paryz@wodypolskie.gov.pl
Telephone: +48 815310318
Fax: +48 815310301
Internet address(es):
Main address: https://www.wody.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi sprzątania w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie na okres 36 miesięcy – 2 części.

Reference number: LU.ROZ.2810.87.2021
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń oraz utrzymaniu w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach pomocniczych, technicznych, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, ciągach

komunikacyjnych w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie , przy ul. Leszka Czarnego 3 oraz w siedzibie Zarządu Zlewni w Zamościu, ul.Młyńska 27. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części,gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy przedstawione został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz wzorze umowy , stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 209 880.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kompleksowe usługi sprzątania w budynku PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie przy. ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90919200 Office cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

m.Lublin , woj. Lubelskie.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń oraz utrzymaniu w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach pomocniczych, technicznych, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, ciągach

komunikacyjnych w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie , przy ul. Leszka Czarnego 3 .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 5 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kompleksowe usługi sprzątania w budynku PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu przy. ul. Młyńskiej 27, 22-400 Zamość.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90919200 Office cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

m.Zamość , woj. Lubelskie.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń oraz utrzymaniu w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach pomocniczych, technicznych, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, ciągach

komunikacyjnych w siedzibie Zarządu Zlewni w Zamościu, ul.Młyńska 27.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 197-514005
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: LU.ROZ.2810.87.2021
Lot No: 1
Title:

Kompleksowe usługi sprzątania w budynku PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie przy. ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 8
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Eco-Team Kot i wspólnicy spółka jawna
National registration number: 7122790952
Postal address: ul. Koncertowa 7/215
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-843
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 103 075.20 PLN
Total value of the contract/lot: 95 400.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: LU.ROZ.2810.87.2021
Lot No: 2
Title:

Kompleksowe usługi sprzątania w budynku PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu przy. ul. Młyńskiej 27, 22-400 Zamość.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PRO-LUX Janusz Pruski
National registration number: 6652670882
Postal address: ul.Kanałowa 11/3A
Town: Konin
NUTS code: PL414 Koniński
Postal code: 62-506
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 90 374.40 PLN
Total value of the contract/lot: 114 480.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022