Services - 350838-2022

29/06/2022    S123

Nederland-Amsterdam: Financiële leasing

2022/S 123-350838

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 101-280307)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ambulance Amsterdam B.V.
Nationaal identificatienummer: 60527908
Postadres: Karpwerweg 19 25
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1075 LB
Land: Nederland
Contactpersoon: Jasper Matena
E-mail: jmatena@ambulanceamsterdam.nl
Telefoon: +31 653384419
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ambulanceamsterdam.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lease, beheer en onderhoud wagenpark (ambulancevoertuigen)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66114000 Financiële leasing
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit de lease, het beheer en het onderhoud van ambulancevoertuigen voor Ambulance Amsterdam. De looptijd is minimaal 5 jaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 101-280307

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 01/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 05/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 01-07-2022

Plaatselijke tijd: 14:00

Te lezen:

Datum: 05-07-2022

Plaatselijke tijd: 14:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: