Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 350898-2019

26/07/2019    S143

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 143-350898

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078759
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000830502019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000830502019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Építési feladatok az SE telephelyein, keretmegáll.

Hivatkozási szám: EKR000830502019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási Keretmegállapodás az 1672/2018. (XII.13.) és az 1774/2018.(XII.21.) Korm. határozatok által előírt, a Kútvölgyi Klinikai Tömb betegellátó kapacitásainak a Semmelweis Egyetem más telephelyeire történő áthelyezése miatt az érintett ingatlanállományon szükségszerűen jelentkező építési-szerelési feladatok elvégzésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 189 763 780.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262500 Kőműves és falazási munka
45262700 Épületátalakítási munka
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45332000 Víz-, gázvezeték-szerelési és alagcsövezési munka
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
45430000 Padló- és falburkolás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Semmelweis Egyetem telephelyei (Belső Klinikai Tömb és Külső Klinikai Tömb és más egyetemi telephelyek)

Bővebben a VI.4.3) pontban!

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi - a Semmelweis Egyetem ingatlanállománya vonatkozásában - azoknak az építési-szerelési munkáknak az elvégzése, amelyek az 1672/2018. (XII.13.) és az 1774/2018. (XII.21.) Korm. határozatok által előírt, a Kútvölgyi Klinikai Tömb betegellátó kapacitásainak a Semmelweis Egyetem más telephelyeire 31.12.2019-ig történő áthelyezése miatt felmerülnek. A program végrehajtása 261 betegágy átköltöztetését és ezzel összefüggésben 10 707 m2 hasznos alapterületű betegellátó átépítését, valamint 1250 m2 nem betegellátáshoz szükséges hasznos alapterület átalakítását teszi szükségessé.

A keretmegállapodás keretösszeg: nettó 2 189 763 780 Ft.

A keretmegállapodás - figyelemmel a Vállalkozó jótállási kötelezettségeire és annak időtartamára is - a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 31.12.2019-ig marad hatályban.

A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A szerződés hatálya alatt felmerülő munkák elvégzésére a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti konzultáció alapján. A konzultációra szóló felhívásban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban tett ajánlata kiegészítésére, az ajánlatkérőnek a konzultációra szóló felhívásban kell meghatároznia azokat a kiegészítéseket, amelyekre figyelemmel az ajánlattevő ajánlatát kiegészíti. A konzultációra szóló felhívásnak tartalmaznia kell az adott közbeszerzés tárgyára és szerződéses feltételeire vonatkozó adatokat. Az ajánlattevő az írásbeli konzultáció során a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot köteles tenni, az írásbeli konzultáció során tett ajánlatához az ajánlattevő a konzultációra szóló felhívásban meghatározott határidőig kötve van. Az írásbeli konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról az ajánlatkérő értesíti az ajánlattevőt.

Az árajánlatot a TERC VIP Gold költségvetés készítő program használatával kell elkészíteni. Az árajánlat egyes tételei az Összevont Építőipari Normarendszer (ÖN) alapján kerülnek kiszámításra. A munkadíjat az elfogadott ajánlat szerinti egységes rezsióradíjjal kell figyelembe venni, az anyagköltség számításánál az ÖN adattár aktuális negyedéves árait az elfogadott ajánlat szerinti százalékos mértékben kell eltéríteni.

További információkat a keretmegállapodás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Anyagköltség-engedmény %-os mértéke a költségvetés készítő (Terc) programban szereplő árakhoz képest (%) (előny a nagyobb) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. AT rendelkezik-e olyan MV-É szakemberrel, aki részt vett egészségügyi intézmény területén végzett min. 2800 m2 alapterületű épület kivitelezésére vonatkozó munkában (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AT rendelkezik-e olyan MV-ÉG szakemberrel, aki részt vett egészségügyi intézmény területén végzett min. 2800 m2 alapterületű épület kivitelezésére vonatkozó munkában (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. AT rendelkezik-e olyan MV-ÉV szakemberrel, aki részt vett egészségügyi intézmény területén végzett min. 2800 m2 alapterületű épület kivitelezésére vonatkozó munkában (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 16/09/2019
Befejezés: 31/12/2019
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség ideje alatt 60 napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ajánlattevők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.

A 62.§(1) bek. k) pont kb): Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

A Kbt.69.§ (4) – (7) bek.-re figyelemmel ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Irányadó továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.

Folytatás a III.1.2) pontban!

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A III.1.1) pont folytatása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak. Ig. mód: lásd III.1.3. M1)-M2) pont.

A VI.3) További információk pont folytatása:

18. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely a 3-5. értékelési részszempontra jelölt szakemberekre vonatkozó dokumentumokból áll. Részletesen: Közbeszerzési dokumentum.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) AK (továbbiakban: AK) Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) - M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített az alábbiak szerinti referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.

M1)1 legalább 5000 m2 hasznos alapterületű új épület építésére vagy meglévő épület felújítására/átalakítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciát.

M1)2 legalább 3400 m2 hasznos alapterületű egészségügyi funkciót betöltő új épület építésére vagy meglévő épület felújítására/átalakítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciát, amely tartalmazta nővér hívó rendszer kiépítését, valamint orvosi gáz szerelését.

M1)3 műemlék épület építésére/bővítésére/felújítására/átalakítására vonatkozó referenciát.

Az M1)1-M1)3 referencia követelmények összesen legfeljebb négy referencia igazolással teljesíthetők, amelyekben szereplő mennyiségi adatokat ajánlatkérő összeadja.

Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott fogalmat kell érteni.

M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)4 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É-M kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a konzultációt követően létrehozott egyedi szerz. nettó váll.-i díjának max. 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Ha a Váll. 75 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafiz.-i bizt.-ot köteles nyújtani a 75 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Az előleggel való elszám. a rész- és végszámlákból arányosan történik. Tartalékker.: a konzultációt követően létrehozott egyedi szerz.-ben AK tartalékkeretet biztosíthat, amely max. az egyedi szerz. nettó váll.-i díjának 10 %-a. AK szerz.-t megerősítő bizt.-kat, illetve szerz.-t biztosító mellékköt.-ket köt ki, amelyek pontos leírását a szerz.terv. tartalmazza: telj.-i-, jóltelj.-i bizt. (nettó váll.-i díj 5-5 %-a), késedelmi-, hibás telj.-i-, meghiús.-i kötbér.

A finansz. felt.-re vonatkozó jogszab.-ok:

a) 2017.évi CL.tv.;

b) 2007.évi CXXVII.tv.;

c) 2011.évi CXCV.tv.;

d) 2013.évi V.tv. 6:130.§(1)-(2)bek.,Ptk.6:155.§;

e) 2015.évi CXLIII. tv.35.§(1)-(3),(5)-(6);

f) 322/2015 Korm.rend. 32/A.§,32/B.§

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Az Egészséges Budapest Program Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 1672/2018. (XII. 13.) Korm. határozat rendelkezik az Egyetem vagyonkezelői jogának a Kútvölgyi Klinikai Tömb ingatlana vonatkozásában azonnali hatállyal történő megszüntetéséről azzal, hogy az Egyetem legfeljebb 31.12.2019-ig – a jelenlegi egészségügyi szolgáltatások ellátása mellett – használati jogot kapjon az ingatlanon.

A kormányhatározat végrehajtása azt jelenti, hogy a Kútvölgyi Klinikai Tömb fekvőbeteg ellátó kapacitásait és a tömbben lévő oktatási és kutatási, valamint adminisztrációs helyiségeket 2019. év végiéig ki kell üríteni és az Egyetem más ingatlanaiban kell elhelyezni a jelenleg a Kútvölgyi Klinikai Tömbben működő szervezeti egységeket. A közel 2,2 milliárd Ft becsült értékű munkának a fenti határidőig be kell fejeződnie, mely határidő figyelembe vételével csak gyorsított eljárás lefolytatása lehetséges.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/08/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/08/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.

3) AK a konzultációt követően bekért ajánlat esetében alkalmazhatja a Kbt. 73. § (6) bekezdésének c) pontját.

4) III.1.3) pontok szerinti alk.-i felt.-ek és ezek igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi ért.-i részsz. esetében: 0-10 pont.

Az 1. ért.-i részsz. esetében a KH 2016.12.21. napi útmutatójának A.1.ba pontja szerinti fordított arányosítás módszerével, a 2. ért.-i részsz. esetében az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 3-5. ért.-i réssz. esetében pontkiosztás, adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

6) AK előírja, hogy nyertes AT-nek – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – rendelkeznie kell 150 millió Ft/káresemény és 300 millió Ft/év mértékű, építési-szerelési munkára vonatkozó felelősségbiztosítással. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a fel.bizt.-i szerződés megkötéséről, vagy meglévő felel.bizt.-a kiterjesztéséről.

7) A felhívás M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.131.§ (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

9) FAKSZ: dr. Kiss László 00172

10) AK az eljárást a Kbt.53.§(6) bek.-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

11) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017.Korm.rend.13.§(1)-4) bek.-i alapján kell eljárni.

12) Kieg.táj. kérések során AK a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

13) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.

14) A részajánlat tétel kizárásának indoka: AK megvizsgálta a részajánlat tételének lehetőségét, és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek. A részekre bontás az épületek számát tekintve adminisztratív módon sem kezelhető számú részeket eredményezne. Egy épületben több különböző szervezeti egység található, illetve egy szervezet akár több épületben is megjelenik. Az egyetem működésének fenntartása érdekében elengedhetetlenül szükséges a gyors és pontos, tervezhető munkavégzés, amely alapfeltétele a szorosan összekapcsolódó és területenként egymásra épülő egészségügyi ellátás – oktatás – kutatás zavartalan együttműködésének.

15) A keretmegáll. alapján az adott közbesz.-i eljárás a Kbt. 105.§(1)bek. c) pontja szerint konzultációra szóló felhívással indul és az erre tett ajánlat értékelését követően szerződéskötéssel zárul. A konzultációt követően benyújtott ajánlat értékelésére ajánlatkérő nem alkalmaz a keretmegállapodásban megadott értékelési részszempontoktól eltérő értékelési részszempontokat. AT az írásbeli konzultáció során a keretmegáll.-ban foglaltakkal azonos vagy annál az AK számára kedvezőbb ajánlatot köteles tenni, az írásbeli konzultáció során tett ajánlatához az AT a konzultációra szóló felhívásban meghatározott határidőig kötve van. Az írásbeli konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról az ajánlatkérő értesíti az ajánlattevőt. További információkat a közb.-i dok. tartalmaz.

16) Az árajánlat elkészítése során a TERC VIP Gold költségvetés készítő programban devizában árazásra kerülő tételek rögzített árfolyama az ajánlattételi határidő napján érvényes napi MNB középárfolyamon kell figyelembe venni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:

Az értékelési részszempontok részletesen:

1. Egységes rezsióradíj (Ft)/óra (előny a kisebb)

2. Anyagköltség-engedmény %-os mértéke a költségvetés készítő (Terc) programban szereplő árakhoz képest (%) (előny a nagyobb)

Ajánlatkérő a %-os mértéket 2 tizedesjegy pontossággal kéri megadni.

3. Ajánlattevő rendelkezik -e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik, és részt vett egészségügyi intézmény területén végzett minimum 3000 m2 alapterületű új épület építésére vagy meglévő épület felújítására/átalakítására vonatkozó kivitelezési munkában (igen/nem)

4. Ajánlattevő rendelkezik -e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik, és részt vett egészségügyi intézmény területén végzett minimum 3000 m2 alapterületű új épület építésére vagy meglévő épület felújítására/átalakítására vonatkozó kivitelezési munkában (igen/nem)

5. Ajánlattevő rendelkezik -e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik, és részt vett egészségügyi intézmény területén végzett minimum 3000 m2 alapterületű új épület építésére vagy meglévő épület felújítására/átalakítására vonatkozó kivitelezési munkában (igen/nem)

A 3-5. értékelési részszempontok esetében nem ajánlhatók meg az M2)1-M2)3 pontok szerinti alkalmassági minimumkövetelményekre bemutatni kívánt szakemberek.

Kiegészítés a II.2.3) ponthoz:

I. sz. Belgyógyászati Klinika 1083 Budapest, Korányi Sándor utca 2a. (Külső Klinikai Tömb) hrsz.:36177/1

II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi út 46, hrsz:36771/14

Korányi Betegellátó Épület 1083 Budapest, Korányi S. u. 2., hrsz.:36177/1

I. sz. Sebészeti Klinika 1082 Budapest VIII. ker. Üllői út 78 (Külső Klinikai Tömb) hrsz.:36177/1

BKT Pénzügyi épület 1085 Budapest VIII. ker. Üllői út 26 (Belső Klinikai Tömb) hrsz.: 36771/14

Szent Rókus Kórház (Pszichiátria CSOT) 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. hrsz: 36434/1 és 36458/2

Tömő utcai Klinika Onkológia elhelyezése 1083 Budapest, Tömő utca 25–29.hrsz.: 36164

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:

A kezdés dátuma csak egy tájékoztató, becsült időpont. A hirdetményfeladó rendszerben az adott időpontot kötelező megadni, ezért került kitöltésre.

A VI.3) További információk pont folytatása:

17) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján, a jelen eljárást megindító felhívásban közli, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha az eljárásban nem nyújtanak be az ajánlattételei határidőben legalább két ajánlatot.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/07/2019