Services - 35138-2022

21/01/2022    S15

Poland-Wrocław: Tree-cutting services

2022/S 015-035138

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
National registration number: 8992803047
Postal address: ul. Krakowska 28
Town: Wrocław
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 50-425
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
E-mail: iz@dsdik.wroc.pl
Telephone: +48 713917100/101/102
Fax: +48 713917110
Internet address(es):
Main address: https://dsdik.wroc.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka Budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego
I.5)Main activity
Other activity: zarząd drogowy

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa wycinki drzew oraz wykonania nasadzeń kompensacyjnych z podziałem na 2 zadania, zgodnie z umową nr NI.2720.52.2020. CPV 77.21.14.00-6. - zamówienie uzupełniające - ZADANIE nr 2 i nr 6.

Reference number: NI.2720.102.2021
II.1.2)Main CPV code
77211400 Tree-cutting services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Usługa wycinki drzew oraz wykonania nasadzeń kompensacyjnych z podziałem na 2 zadania, zgodnie z umową nr NI.2720.52.2020. CPV 77.21.14.00-6. - zamówienie uzupełniające - ZADANIE nr 2 i nr 6.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 283 300.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Usługa wycinki drzew oraz wykonania nasadzeń kompensacyjnych z podziałem na 2 zadania, zgodnie z umową nr NI.2720.52.2020. CPV 77.21.14.00-6. - zamówienie uzupełniające - ZADANIE nr 2. a) wycinka drzew rosnących wzdłuż dróg wojewódzkich zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, wraz z frezowaniem pni oraz uprzątnięciem pasa drogowego po wykonanej wycince drzew z jednoczesnym odkupieniem przez Wykonawcę pozyskanego drewna,

b) dokonanie nasadzeń kompensacyjnych za usuwane drzewa wraz z usługą ich późniejszej pielęgnacji.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 6

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Usługa wycinki drzew oraz wykonania nasadzeń kompensacyjnych z podziałem na 2 zadania, zgodnie z umową nr NI.2720.52.2020. CPV 77.21.14.00-6. - zamówienie uzupełniające - ZADANIE nr 6. a) wycinka drzew rosnących wzdłuż dróg wojewódzkich zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, wraz z frezowaniem pni oraz uprzątnięciem pasa drogowego po wykonanej wycince drzew z jednoczesnym odkupieniem przez Wykonawcę pozyskanego drewna,

b) dokonanie nasadzeń kompensacyjnych za usuwane drzewa wraz z usługą ich późniejszej pielęgnacji.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • New works/services, constituting a repetition of existing works/services and ordered in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w okresie ostatnich 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, a zamówienie to było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (NI.2720.52.2020) i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 1
Title:

Usługa wycinki drzew oraz wykonania nasadzeń kompensacyjnych z podziałem na 2 zadania, zgodnie z umową nr NI.2720.52.2020. CPV 77.21.14.00-6. - zamówienie uzupełniające - ZADANIE nr 2.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Piotr Pęcherski F.H.U. „KUBA”
National registration number: 8842201714
Postal address: ul. Krótka 1
Town: Imbramowice
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 58-130
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 167 100.00 PLN
Total value of the contract/lot: 167 100.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 2
Title:

Usługa wycinki drzew oraz wykonania nasadzeń kompensacyjnych z podziałem na 2 zadania, zgodnie z umową nr NI.2720.52.2020. CPV 77.21.14.00-6. - zamówienie uzupełniające - ZADANIE nr 6.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „USŁUGI WYCINKOWE I PIELĘGNACYJNE DRZEW” DANIEL WROŃSKI
National registration number: 8862996786
Postal address: ul. Stara 1
Town: Wałbrzych
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 58-301
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 116 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 116 200.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022