Services - 35151-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Landscape architectural services

2022/S 015-035151

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
National registration number: 5252248481
Postal address: ul. Hoża 13 a
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-528
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Wicik
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Telephone: +48 222774200
Fax: +48 222774201
Internet address(es):
Main address: www.zzw.waw.pl
Address of the buyer profile: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka budżetowa
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy

Reference number: 90/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
71420000 Landscape architectural services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotyczącej 1 Etapu zagospodarowania terenu w pasie drogowym ulicy Płaskowickiej na obszarze od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej, w tym terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy,

- pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, zgód, decyzji koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych i ogrodniczych, w tym pozytywnej opinii zarządcy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, a także dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych,

- przeprowadzenie 1 spotkania informacyjnego dla mieszkańców i/lub radnych Dzielnicy Ursynów, w tym przygotowanie wszelkich materiałów na spotkanie (wizualizacje, prezentacja, itp.),

- pełnienie nadzoru autorskiego włącznie z odbiorem końcowym inwestycji.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Zestawieniu wyceny Przedmiotu Umowy.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 262 218.54 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71222000 Architectural services for outdoor areas
71240000 Architectural, engineering and planning services
71248000 Supervision of project and documentation
71244000 Calculation of costs, monitoring of costs
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotyczącej 1 Etapu zagospodarowania terenu w pasie drogowym ulicy Płaskowickiej na obszarze od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej, w tym terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy,

- pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, zgód, decyzji koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych i ogrodniczych, w tym pozytywnej opinii zarządcy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, a także dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych,

- przeprowadzenie 1 spotkania informacyjnego dla mieszkańców i/lub radnych Dzielnicy Ursynów, w tym przygotowanie wszelkich materiałów na spotkanie (wizualizacje, prezentacja, itp.),

- pełnienie nadzoru autorskiego włącznie z odbiorem końcowym inwestycji.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Zestawieniu wyceny Przedmiotu Umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania projektów budowlanych / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którymi Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem realizację zamówienia polegającego na:

- wykonaniu kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotyczącej 1 Etapu zagospodarowania terenu na obszarze działki ew. nr 2/9 z obrębu 11102 – Opcja nr 1, lub

- wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotyczącej wskazanych przez Zamawiającego elementów zagospodarowania terenu, przewidzianych do realizacji w ramach 2 Etapu w pasie drogowym ulicy Płaskowickiej na obszarze od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej, w tym na terenie nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, zgód, decyzji koniecznych do realizacji zaprojektowanych elementów zagospodarowania terenu, w tym pozytywnej opinii zarządcy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, a także w przypadku wystąpienia takiej konieczność skutecznego zgłoszenia robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych elementów zagospodarowania terenu – Opcja nr 2, lub

- wykonania programu funkcjonalno – użytkowego dla wskazanych przez Zamawiającego elementów zagospodarowania terenu, przewidzianych do realizacji w ramach Etapu 3 – Opcja nr 3.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 199-519382
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZZW/C/OM/III/P3/32/U-168/21-22/DRZ/PN
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PALMETT sp. z o.o., sp. k.
Postal address: F. Groëra 10B
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 03-341
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 960 300.04 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587722
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: Poland
Telephone: +48 224587722
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587722
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022