Services - 35213-2022

21/01/2022    S15

Poland-Żagań: Refuse collection services

2022/S 015-035213

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Żagań
Postal address: ul. Armii Krajowej 9
Town: Żagań
NUTS code: PL43 Lubuskie
Postal code: 68-100
Country: Poland
Contact person: Piotr Kowalski
E-mail: urzad@gminazagan.pl
Telephone: +48 684584820
Fax: +48 683772336
Internet address(es):
Main address: http://gminazagan.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żagań (wiejska) w okresie od 17.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żagań ( gmina wiejska) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. wraz z wyposażeniem i odbiorem odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dzietrzychowicach (PSZOK).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 222 222.22 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Żagań ( gmina wiejska)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żagań ( gmina wiejska) w okresie do 31.12.2022 r. wraz z wyposażeniem i odbiorem odpadów z Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dzietrzychowicach (PSZOK) . Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 235-618085
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żagań (wiejska) w okresie od 17.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA I ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.
National registration number: 9241003861
Postal address: Żagań
Town: Żagań
NUTS code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Postal code: 68-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 222 222.22 PLN
Total value of the contract/lot: 2 092 171.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu na rachunek Zamawiającego na konto Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, Oddział w Żaganiu nr rachunku 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407 Wadium – nr postępowania GKR.271.1.2021.HCh – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żagań (wiejska) w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.”

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podstawy wykluczenia z postępowania zawarte są w rozdziale 6 i 7 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022