Services - 35214-2022

21/01/2022    S15

Poland-Poznań: Custom software development services

2022/S 015-035214

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Poznań
National registration number: REGON 631257822
Postal address: Plac Kolegiacki 17
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-841
Country: Poland
Contact person: Sergiusz Adamczewski
E-mail: sergiusz_adamczewski@um.poznan.pl
Telephone: +48 618785210
Fax: +48 618785085
Internet address(es):
Main address: http://bip.poznan.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)

Reference number: ZPb-II.271.81.2021.SA
II.1.2)Main CPV code
72230000 Custom software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności ZSIWZM, zgodnie z zasadami i standardami przyjętymi w umowie głównej nr WAG 917 z dnia 11.12.1997r. zawartej między Miastem Poznań a COIG Spółka Akcyjna na dostawę ZSIWZM, dotyczącymi w szczególności: kodów źródłowych, licencji, gwarancji oraz usługi serwisu i bieżącej konserwacji.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 379 040.16 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności ZSIWZM, zgodnie z zasadami

i standardami przyjętymi w umowie głównej nr WAG 917 z dnia 11.12.1997r. zawartej

między Miastem Poznań a COIG Spółka Akcyjna na dostawę ZSIWZM, dotyczącymi

w szczególności: kodów źródłowych, licencji, gwarancji oraz usługi serwisu i bieżącej

konserwacji.

2) Rozbudowa ZSIWZM polega na:

a) wykonaniu modułu „Obsługa finansowo-księgowa opłaty za gospodarowanie

odpadami" zgodnie ze założeniami przedstawionymi w Załączniku nr 1 do wzoru

umowy podstawowej,

b) wykonaniu modułu „System obsługi zgłoszeń gospodarki komunalnej" zgodnie

ze założeniami przedstawionymi w Załączniku nr 2 do wzoru umowy podstawowej,

c) wykonaniu modułu „Gospodarka odpadami – Rejestr Działalności Regulowanej oraz

przesyłanie zgłoszeń do firm wywozowych” zgodnie ze założeniami przedstawionymi

w Załączniku nr 3 do wzoru umowy podstawowej,

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorach umów wraz

z załącznikami.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Wykonawca jako twórca jest właścicielem autorskich praw majątkowych i pokrewnych oprogramowania tworzącego Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Miastem. Urząd Miasta Poznania nie może zlecić jakiejkolwiek modyfikacji oprogramowania polegającej na ingerencji w kody źródłowe, bez zgody i udostępnienia tych praw przez twórcę.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-664304
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: COIG S.A.
National registration number: NIP: 634-013-42-05
Postal address: ul. Mikołowska 100
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-065
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 380 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 379 040.16 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, a także Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022