Szolgáltatások - 352215-2020

27/07/2020    S143

Magyarország-Budapest: Felmérési, közvélemény-kutatási szolgáltatások

2020/S 143-352215

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom utca 23–25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Telefon: +36 14680866
Fax: +36 14577303

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nmhh.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000743372020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000743372020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Műszeres rádióhallgatottság-mérés tesztelése

Hivatkozási szám: EKR000743372020
II.1.2)Fő CPV-kód
79311000 Felmérési, közvélemény-kutatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A rádióhallgatottság műszeres mérésének megvalósíthatóságát tesztelő vizsgálat (pilot) keretmegállapodás, illetőleg az alapján írásbeli konzultációt követő szerződéskötés keretében a II.2.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 125 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79311000 Felmérési, közvélemény-kutatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1088 Budapest, Reviczky utca 5.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata rádióhallgatottság műszeres mérésének kísérleti tesztelése és kapcsolódó szolgáltatások ellátása az alábbiakban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban, illetőleg a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás szerinti írásbeli konzultáció során kiegészített ajánlatban vállaltak szerint legalább egy fő szociológus és legalább egy fő audio tesztelésben jártas műszaki szakember bevonásával.

A keretmegállapodás keretösszege: nettó 125 000 000 Ft

A keretmegállapodás keretében az alábbi négy, egymásra épülő, lehívható szolgáltatás tárgyában folytatható írásbeli konzultációt:

1. LABOR TESZT: A tesztelés célja, hogy laboratóriumi körülmények között tesztelje különböző rádiós műsortartalmak (zene, stúdió beszéd, élő közvetítés) és szimulált környezeti zajok mellett a hatféle műszer konfiguráció csatorna azonosítási képességét. Az egyes tartalom/környezeti zaj kombinációkat minimum négy különböző jel/zaj szinten kell tesztelni. Ahol a 4-es szint nem tartalmaz zajt, az 1-es szint esetén ugyanakkor a rádiós tartalom az átlagos emberi fül számára már ne legyen azonosítható a zajból.

A laboratóriumi tesztelés során vizsgálni kell azt az esetet is, amikor két különböző rádiós tartalom különböző jelszinten „összead”.

Vizsgálni kell továbbá azt is, hogy az egyes konfigurációk hogyan képesek (képesek-e egyáltalán) a fülhallgatón keresztül történő rádió hallgatás során a hallgatott csatorna azonosítására.

1.1. Laborteszt előkészítése (Eszközök beállítása, Jelkomparálás bekapcsolása, Referenciajelek beállítása, teszt lebonyolításának kidolgozása)

1.2. Laborteszt lebonyolítása, tanulmányok elkészítése

1.3. Laborteszt értékelése, a második fázis (Field teszt) mérési paramétereinek meghatározása

2. FIELD TESZT: A teszt célja annak megállapítása, hogy az egyes konfigurációk csatorna azonosítási profilja hogyan interferál az emberi viselkedéssel. A teszt során fel kell tárni, hogy az eszközök viselési módja (testen, zsebben, táskában) és a teszt személy viselkedése (ül, áll, mozog, beszél stb.) hogyan befolyásolja a csatorna azonosítási pontosságot változatos környezeti zajok (utcai zaj, beszéd, autó, gépek, más zene stb.) és jel/zaj viszonyok között. A Field tesztet valósághű környezetben kell lebonyolítani (irodaház vagy szálloda vagy lakás) a beltéri teszten kívül legalább részben kültéri tesztelést is végezni kell.

2.1. Field előkészítése

2.2. Filed teszt lebonyolítása, tanulmányok elkészítése.

2.3. Filed teszt értékelése, az Akvizíciós kutatás és a harmadik fázis (Panel teszt) mérési paramétereinek meghatározása.

3. PANEL AKVIZÍCIÓS FELMÉRÉS: Az akvizíciós felmérés lehetőséget ad annak vizsgálatára, hogy a mérésbe beszervezett személyek a különböző konfigurációk esetén milyen valószínűséggel vállalkoznak a mérésre. Erre vonatkozóan a különböző konfigurációk esetében, országos reprezentatív mintán konfigurációnként 1000-1000 fő mintanagyság mellett (illetve Ajánlatkérő egyedi igénye szerint – lásd a 7. pont szerinti szolgáltatási táblázatot, Ajánlatkérőnek az írásbeli konzultáció során konkretizált igényét) kell lekérdezni egy-egy standardizált, csak az eszköz specifikus kérdésekben eltérő kérdőívet, majd az eredményeket megfelelő alapossággal feldolgozva elemezni az egyes konfigurációk szélesebb körben (célzott panelmintán) való alkalmazásának kockázatait és buktatóit.

3.1. Akvizíciós kutatás előkészítése

3.2. Akvizíciós kutatás lebonyolítása, tanulmányok elkészítése.

3.3. Akvizíciós kutatás értékelése

További információ a jelen felhívás a VI.4.3) pont 3) alpontjában, valamint a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelménykörében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (további (az előírt 12 hónapon felüli) szakmai tapasztalat: min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 125 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 19
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az az AT, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]

Igazolási mód:

AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint, a közös AT-k a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

AK nem kéri az érintett AT-(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)].

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1)-nek ill., a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a Kr. 1.§ (2)-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].

AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő (GSZ) alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Nem Mo-on letelepedett GSZ-k esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. szerinti - az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

AT alkalmassága igazolható

M1) az AF feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (média hallgatottságmérésre kutatásra irányuló) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); a referencia tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, különös figyelemmel a mérőműszerek megjelölésére és azok számára, illetőleg a kutatás időtartamára (hónap)), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont (év/hó/nap bontásban)), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kr. 21. § (3) a)].

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem Mo.-i szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti AK - AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [Kr. 22.§ (1)-(2)].

M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezésével, végzettségével és szakmai tapasztalata ismertetésével, valamint a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának és a végzettséget igazoló dokumentum másolatával, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolásával. A szakember önéletrajzát olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés [Kr. 21. § (3) b)]; meg kell adni különösen a releváns végzettséget, a releváns szakmai tapasztalat leírását, a megszerzése szempontjából releváns időszak kezdetét és befejezését (év/hó bontásban) azzal, hogy AK az egyes szakemberek esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a releváns felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja, és a releváns szakmai gyakorlat rendelkezésre állása szempontjából AK a megkezdett hónapokat egész hónapként veszi figyelembe, a párhuzamosan végzett tapasztalatok hónapszámait nem veszi többszörösen figyelembe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:

M1) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább egy darab hang alapú (audio vízjeles és/vagy jelkomparálásos) csatornaazonosításon alapuló, kisméretű, önálló mérőműszerrel, vagy okostelefonnal (Android vagy IOS rendszerű) végzett (közbeszerzési tárgya szerinti) kutatási referenciával (referenciákkal), amely kutatást legalább kettő hónapig végeztek, legalább 75 darab eszközzel,

Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban AK az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe, figyelemmel a következő bekezdésre is.

Figyelemmel a szerződés tárgyát képező szolgáltatás oszthatóságára Ajánlatkérő a referenciaként előírt szolgáltatás tárgyaként elfogadja a még folyamatban lévő referenciá(ka)t is, amennyiben az abban bemutatott korábbi teljesítés tárgya, időtartama és mennyisége tekintetében a megfelelőség az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamra megállapítható, és a kérdéses időtartamban bemutatott referencia (referenciák) teljesítése szerződésszerűen történt (ilyenként a bemutatott időtartam/referencia lezártnak tekinthető).

M2) nem von be a teljesítésbe

M2.1) legalább 1 fő felsőfokú szociológus végzettséggel és legalább 1 év, média hallgatottságmérésben szerzett gyakorlattal rendelkező szakembert, és

M2.2) legalább 1 fő olyan kutató szakembert, aki felsőfokú matematikus vagy statisztikus végzettséggel és legalább három év kutatási szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

M2.3) legalább 1 fő olyan hangmérnök vagy hangtechnikus szakembert, aki hangmérnöki vagy hangtechnikusi végzettséggel és legalább két év hangmérnöki, vagy hangtechnikusi szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Azzal, hogy egy szakember több pozícióra jelölhető (tehát az átfedés megengedett) [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) b)].

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembert kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.

A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.

Teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) bekezdés szerint.

Előleg nem biztosított.

Az ellenérték kifizetése az írásbeli konzultációt követő szerződés (egyedi kötelezettségvállalás) teljesítését követően utólag történik, 30 napos fizetési határidővel, átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint.

Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) bekezdése szerint.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF

További információk a VI.4.3) pont 3) alpontjában.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/08/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/08/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.

2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetők el a „Közbeszerzési dokumentáció / További közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)

Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)

3) Ajánlathoz csatolni kell

— felolvasólapot az értékelésre kerülő ajánlati elemekkel

— árrészletező táblázatot a kibocsátott iratminta alkalmazásával

— a 2. értékelési szempont szerinti vállalással érintett szakember tekintetében benyújtandók az ajánlatban a III.1.3) M2) alpont szerinti releváns igazolások (a szakember ismertetéséről szóló nyilatkozat, végzettséget igazoló dokumentum, szakmai önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata) is, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás nélkül is,

— a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6), adott esetben 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat

— közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást

EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)

— AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját

— amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait, vagy nemleges nyilatkozatot

4) Kiegészítés a II.1.6) ponthoz: A szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, valamint ellentétes a gazdasági észszerűséggel, hogy a beszerzés tárgyát képező megvalósíthatósági vizsgálatokat különböző szervezetek végezzék [Kbt. 61.§ (4)].

5) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10. Ajánlatkérő az 1. értékelési szempontot az értékarányosítás (fordított arányosítás), a 2. értékelési szempontot az értékarányosítás (egyenes arányosítás) szerint értékeli.

6) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A jelen keretmegállapodás az aláírás napján lép hatályba. A Kbt. 105. § (1) c) pontja szerinti írásbeli konzultációt követő szerződéskötésre a jelen keretmegállapodás hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül kerülhet sor. Az írásbeli konzultációt követően létrejött szerződések teljesítési határidejének legkésőbbi időpontja jelen keretmegállapodás hatálybalépésétől számított 19 hónapos időtartam utolsó napja azzal, hogy az egyedi teljesítési határidők az írásbeli konzultáció során kerülnek véglegesítésre, az írásbeli konzultáció során tett ajánlatnak megfelelően.

További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint

2) Kiegészítés a II.2.4) ponthoz:

4. Pilot panel felépítése és működtetése: A pilot panel felépítésének és két-három hónapos üzemeltetésének kettős célja van. Egyrészt annak vizsgálata, hogy a mérésben részt vevők napi rutinszerű életvitelük során mennyire tudják a mérés érdekeit szem előtt tartva használni (otthon felejtett műszerek, lemerülő, fel nem töltött akkumulátorok, adatátviteli problémák, fülhallgató használat stb.).

Másrészt a panel által generált hallgatottsági adatok konzisztenciájának és validitásának vizsgálata.

4.1. Panel kutatás előkészítése (panel tagok kiválasztása, eszközök kiosztása, betanítás stb.)

4.2. Panel kutatás – pilot indítása, finomhangolása

4.3. Panel kutatás lebonyolítása, tanulmányok elkészítése.

4.4. Panel kutatás értékelése.

4.5. Teszt projekt lezárása

Pilot panel, panelek felépítése és működtetése: minimum 200 db eszköz/panel

További információ közbeszerzési dokumentumokban.

3) Kiegészítés a III.2.2) ponthoz: Késedelmi kötbér: alapja a létrejövő egyedi kötelezettségvállalás nettó ellenértéke, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 0,5 %, max. 15 %. 30 napon túl meghiúsulási kötbér: alapja az adott megrendelés nettó ellenértéke, mértéke annak 10 %-a.

Az egyedi kötelezettségvállalás Vállalkozó általi 3 alkalommal történő megszegése esetén a Megrendelő a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke jelen szerződés felhasználásra nem került keretösszegének 5 % -a.

Szerződést megerősítő biztosítékok, részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban.

4) Kiegészítés IV.2.6) ponthoz: Ajánlatkérő a megjelölt időtartam alatt 30 napot ért.

5) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

6) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül

7) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint

8) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontjai tekintetében [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)]

9) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint

10) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (8)]

11) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.

12) Az AF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

13) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott FAKSZ-ok: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/07/2020