TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 35223-2022

21/01/2022    S15

Nederland-Dordrecht: Diensten in verband met informatietechnologie

2022/S 015-035223

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Nationaal identificatienummer: 32681913
Postadres: Noordendijk 248 250
Plaats: DORDRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3311RR
Land: Nederland
Contactpersoon: S.J.P. Kramp
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telefoon: +31 787708000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.drechtsteden.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digitale werkruimte

Referentienummer: 210072SCD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de Aanbesteding is het contracteren van één Opdrachtnemer waarmee een Overeenkomst wordt gesloten voor het leveren van Digitale werkruimte (DWR) diensten conform scope, eisen en randvoorwaarden zoals beschreven in het aanbestedingsdocument inclusief bijlagen zodat Opdrachtgever haar Doelstellingen realiseert.

LET OP: Deze publicatie ziet toe op de selectiefase. De planning van de gunningfase, bepaling van de gunningcriteria en weging wordt pas definitief bepaald in de documenten die t.b.v. de gunningsfase aan maximaal vijf geselecteerde Gegadigden wordt verstuurd. De in deze publicatie opgenomen informatie die toeziet op de gunningsfase is derhalve niet definitief en er zijn geen rechten aan te ontlenen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72513000 Kantoorautomatiseringsdiensten
72514000 Beheer van computerfaciliteiten
72416000 Providerdiensten van applicatieservice
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33A Zuidoost-Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dordrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de Overeenkomst en de daarbij horende leveringen en bijbehorende diensten voor de totale maximale looptijd, wordt geschat op € 13.700.000,-. Dit is boven de drempelwaarde van een Europese aanbesteding. De aangegeven raming vormt slechts een indicatie voor toekomstige uitgaven. Gegadigde kan hier geen rechten aan ontlenen.

Bij de Inschrijving en Gunning maakt Aanbestedende Dienst gebruik van een prijsplafond. Dit maximum bedrag en de voorwaarden wordt bij de uitnodiging voor Inschrijving aan de betrokken Gegadigden bekend gemaakt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging overeenkomst

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 104-274268
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Digitale werkruimte

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KPN B.V.
Nationaal identificatienummer: 27124701
Postadres: Wilhelminakade 123
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3072AP
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@kpn.com
Telefoon: +31 703434343
Internetadres: http://www.kpn.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100 - 125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2022