Services - 35228-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Kamenice: Operation of water supplies

2022/S 015-035228

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obec Kamenice
National registration number: 00240273
Postal address: Ringhofferovo náměstí 434/0
Town: Kamenice
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Postal code: 25168
Country: Czechia
Contact person: Ing. Pavel Čermák, starosta
E-mail: starosta@obeckamenice.cz
Telephone: +420 323673105
Internet address(es):
Main address: www.obeckamenice.cz
Address of the buyer profile: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002388
I.1)Name and addresses
Official name: OBEC SULICE
National registration number: 00240818
Postal address: Kostelecká 150/0
Town: Sulice
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Postal code: 25168
Country: Czechia
Contact person: Ing. Petr Čuřík, starosta
E-mail: info@obecsulice.cz
Internet address(es):
Main address: www.obecsulice.cz
I.1)Name and addresses
Official name: Obec Kostelec u Křížků
National registration number: 00240354
Postal address: 73/0
Town: Kostelec u Křížků
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Postal code: 25168
Country: Czechia
Contact person: Petra Francová, starostka
E-mail: obeckuk@iol.cz
Internet address(es):
Main address: www.kostelecukrizku.cz
I.1)Name and addresses
Official name: Obec Křížkový Újezdec
National registration number: 00240397
Postal address: 37/0
Town: Křížkový Újezdec
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Postal code: 25168
Country: Czechia
Contact person: Ing. Jan Král, starosta
E-mail: obec@krizkovyujezdec.eu
Internet address(es):
Main address: www.krizkovyujezdec.eu
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY VE VLASTNICTVÍ OBCÍ KAMENICE, SULICE, KOSTELEC U KŘÍŽKŮ A KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC

II.1.2)Main CPV code
65130000 Operation of water supplies
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem koncesního řízení je zajištění bezpečného a plynulého provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví zadavatelů, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 302 854 078.00 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
65130000 Operation of water supplies
65120000 Operation of a water-purification plant
90410000 Sewage removal services
90420000 Sewage treatment services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Main site or place of performance:

obce Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem koncesního řízení je zajištění bezpečného a plynulého provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví zadavatelů, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti / Weighting: 2%
Quality criterion - Name: Revize kanalizace, stokové sítě / Weighting: 2%
Cost criterion - Name: Nabídková cena - Fixní složka a Variabilní složka / Weighting: 92%
Cost criterion - Name: Hodnota smluvních investic / Weighting: 4%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Intenzifikace ČOV Kamenice, Kamenice kanalizace a vodovod, Splašková kanalizace Kamenice III. Etapa

II.2.14)Additional information

Je třeba respektovat podmínky pro přiznání dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 123-325994
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
National registration number: 47535865
Postal address: Černoleská 1600/0
Town: Benešov
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Postal code: 25601
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 302 854 078.00 CZK
Total value of the contract/lot: 87.36 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022