Services - 35244-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Energy and related services

2022/S 015-035244

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Revmatologický ústav
National registration number: 00023728
Postal address: Na Slupi 4/450
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 12800
Country: Czechia
Contact person: JUDr. Mgr. Barbora Lindová
E-mail: lindova@revma.cz
Telephone: +420 234075365
Internet address(es):
Main address: www.revma.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/revmatologickyustav
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro budovu Revmatologického ústavu

II.1.2)Main CPV code
71314000 Energy and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících: a) v realizaci předběžných činností; b) v zajištění náležitostí spojených se získáním stavebního povolení; c) v realizaci základních energeticky úsporných opatření; d) zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření; e) vypracování provozního řádu pro nově instalované zařízení a zaškolení obsluhy; f) poskytování energetického managementu v objektu a poskytování dalších souvisejících činností a služeb; g) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor; za účelem dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v objektu zadavatele. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody Energy Performance Contracting (EPC). Konkrétní energeticky úsporná opatření dodavatel sám navrhne a zahrne do projektu EPC, který následně v objektu zrealizuje.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71314000 Energy and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4, Nové Město, 128 00, Praha 2

II.2.4)Description of the procurement:

Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících: a) v realizaci předběžných činností; b) v zajištění náležitostí spojených se získáním stavebního povolení; c) v realizaci základních energeticky úsporných opatření; d) zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření; e) vypracování provozního řádu pro nově instalované zařízení a zaškolení obsluhy; f) poskytování energetického managementu v objektu a poskytování dalších souvisejících činností a služeb; g) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor; za účelem dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v objektu zadavatele. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody Energy Performance Contracting (EPC). Konkrétní energeticky úsporná opatření dodavatel sám navrhne a zahrne do projektu EPC, který následně v objektu zrealizuje.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Výše zaručených úspor nákladů na plyn, teplo, elektrickou energii, vodu a ostatních provozních nákladů kumulativně za 5 let / Weighting: 30
Price - Weighting: Pevná cena
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 107-281254
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 0
Lot No: N006/21/V00013239
Title:

Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro budovu Revmatologického ústavu

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zadavatel tímto ruší nadlimitní veřejnou zakázku na služby v jednacím řízení s uveřejněním s názvem „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro budovu Revmatologického ústavu“, evidenční číslo zakázky: Z2021-019839.

Odůvodnění:

Zadavatel posoudil předložené předběžné nabídky a konstatuje, že výrazně převyšují maximální cenu stanovenou v zadávací dokumentaci. S ohledem na neočekávaný nárůst realizačních cen a na současný vývoj cen stavebních prací na trhu zadavatel dospěl k jednoznačnému závěru, že není schopen z plánovaných prostředků realizaci projektu pokrýt a pokračování v zadávacím řízení by ho přivedlo do ekonomických obtíží.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022