Services - 35245-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Vlčnov: Refuse and waste related services

2022/S 015-035245

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Východní Slovácko
National registration number: 75051745
Postal address: Vlčnov č.p. 124
Town: Vlčnov
NUTS code: CZ072 Zlínský kraj
Postal code: 68761
Country: Czechia
Contact person: Martin Gavenda
E-mail: starosta@bystricepl.cz
Telephone: +420 724190310
Internet address(es):
Main address: https://www.vychodnislovacko.eu/
Address of the buyer profile: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=75051745
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nakládání s ostatními a nebezpečnými odpady v mikroregionu Východní Slovácko

II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

6 obcí, které jsou členy svazku obcí Východní Slovácko, uzavřely dne 20.9.2021 se svazkem obcí Východní Slovácko (dále jen “svazek“) jako právním subjektem Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejných zakázek v souladu s § 9 zákona, kde sdružení Východní Slovácko, jako centrální zadavatel provede centralizovaného zadávání na výše uvedenou veřejnou zakázku. Svazek provede zadávací řízení a zadá veřejnou zakázku na služby na účet jiných veřejných zadavatelů (6 obcí) a pro každou obec bude uzavřena samostatná smlouva dle nabídky vybraného dodavatele. Jedná se o obce (veřejné zadavatele): Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Suchá Loz, Vlčnov.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 61 208 496.00 CZK
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Description of the procurement:

6 obcí, které jsou členy svazku obcí Východní Slovácko, uzavřely dne 20.9.2021 se svazkem obcí Východní Slovácko (dále jen “svazek“) jako právním subjektem Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejných zakázek v souladu s § 9 zákona, kde sdružení Východní Slovácko, jako centrální zadavatel provede centralizovaného zadávání na výše uvedenou veřejnou zakázku. Svazek provede zadávací řízení a zadá veřejnou zakázku na služby na účet jiných veřejných zadavatelů (6 obcí) a pro každou obec bude uzavřena samostatná smlouva dle nabídky vybraného dodavatele. Jedná se o obce (veřejné zadavatele): Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Suchá Loz, Vlčnov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhradil měřený kontrakt: skutečné množství požadovaných služeb se bude odvíjet v závislosti na aktuálním množství odpadu dle potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů. Pokud se v průběhu realizace veřejné zakázky prokáže, že ke řádnému plnění závazku je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek - tun, než jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci a smlouvě o poskytování služeb a jejich přílohách, skutečná celková cena služby bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek- tun, při zachování jednotkových nabídkových cen pro jednotlivé druhy odpadu vybraného dodavatele. Důvodem je skutečnost, že jako podklady pro zpracování nabídkové ceny byly ze strany zadavatele poskytnuty údaje ke dni 31. 12. 2020.

Zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhradil změnu závazku, která se týká změny ceny závazku, a to konkrétně:

a) pro služby poskytované v roce 2023 až 2025 se sjednává inflační doložka_cena za poskytování služeb bude navýšena o meziroční míru inflace vyhlášenou ČSÚ k 31.10. za posledních 12 měsíců vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, a to na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí být v tomto případě uzavřen do 15. 12. kalendářního roku pro služby poskytované v dalším kalendářním roce;

b) dojde-li ke změně sazby za ukládání odpadu na skládku dle přílohy č. 9 zákona č. 541/2020 Sb, V takovém případě bude cena za služby upravena dle změny sazeb tohoto poplatku.

c) uvedená v čl. VII odstavci 2 textové části zadávací dokumentace.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 203-530479
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Nakládání s ostatními a nebezpečnými odpady v mikroregionu Východní Slovácko

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SUEZ CZ a.s.
National registration number: 25638955
Postal address: Španělská 1073/10, Vinohrady
Town: Praha 2
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 12000
Country: Czechia
Internet address: https://www.suez.cz
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RUMPOLD UHB, s.r.o.
National registration number: 60704756
Postal address: Předbranská 415
Town: Uherský Brod
NUTS code: CZ072 Zlínský kraj
Postal code: 68801
Country: Czechia
Internet address: http://www.uhb.rumpold.cz/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 46 000 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 61 208 496.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022